Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Změna schválené územně plánovací dokumentace.
2. V jakém případě ve věci jednat
Situace se týká především vlastníků pozemků, oprávněných investorů, občanů města a orgánů veřejné správy požadujících v souladu s § 44 a souvisejícími ustanoveními stavebního zákona změnu územně plánovací dokumentace (dále jen “ÚPD”). ÚPD se rozumí: - Územní plán města Brna (dále jen “ÚPmB”) - Regulační plán (dále jen “RP”)
3. Charakteristika úkonu
Pro návrh na změnu ÚPmB možno použít formulář (viz. bod 6) a je nutno jednoznačně identifikovat předmětnou plochu a zdůvodnit nově navrhovaný účel využití. Doložení záměru alespoň jednoduchou studií je žádoucí. Pro návrh na změnu či pořízení Regulačního plánu je nutno použít formulář (viz. bod 6).
4. Výsledek úkonu
Výsledkem může být: 1) Neschválení zahájení procesu pořizování změny ÚPmB či RP. 2) Schválení zahájení procesu pořizování změny ÚPmB či RP a případně jejich následné vydání. Na pořízení či schválení změny není právní nárok.
5. Kdy věc řešit
Typicky v souvislosti s realizací stavebních záměrů, které vyžadují změnu platné územně plánovací dokumentace. Návrhy na pořízení změn ÚPmB se podávají v průběhu celého roku. Návrhy budou projednávány dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Předpokládaná lhůta pořízení změny je cca 20 měsíců. Pro změny RP nejsou stanoveny termíny pro podání podnětů, doba jejich pořízení je však obdobná jako u změn ÚPmB. Pokud navrhovaná změna RP vyvolá změnu ÚPmB, řídí se proces pořizování § 70 stavebního zákona, tz. změny se pořizují souběžně.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Pro podání návrhu na pořízení změny ÚPmB lze využít formulář Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna Pro podání podnětu k pořízení či změně RP je nutno použít formulář Podnět k pořízení regulačního plánu (popř. změny RP)
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Viz bod 6.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podání musí být vždy podepsáno. Požadovanou dokumentaci lze zaslat: - Email - oupr@brno.cz - Datová schránka - a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Požadovanou dokumentaci je třeba doručit osobně nebo poštou na podatelnu Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen “OÚPR MMB”) Adresa: Kounicova 67, Brno 601 67. Kontaktní osoby: 1) Změna ÚPmB - Ing. arch. Monika Jašková, OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno, dveře č. 338, telefon 542174143 2) Pořízení či změna RP - Ing. Jana Bartošová, OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno, dveře č. 342, telefon 542174627
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatků.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatků.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Na pořízení požadované ÚPD není právní nárok. Žádné opravné prostředky nejsou (nejedná se o správní řízení).
14. Časté dotazy
„Proč to tak dlouho trvá?“ Zahájení pořizování změny povinně předchází rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o pořízení změny. Doba potřebná pro pořízení změn je daná ustanoveními § 43-55 a § 61-71stavebního zákona a směrnicí tajemníka MMB o lhůtách pro předkládání materiálu k projednání v komisích RMB, výborech ZMB, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna.
15. Sankce
Žádné.
16. Působnost
Vyřizuje OÚPR MMB.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
Územně plánovací dokumentace, územní plán, regulační plán
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledek návrhu na zahájení pořizování předmětné ÚPD není v žádném registru evidován. Výsledek rozhodnutí ZMB o zahájení pořizování změny ÚPD bude zveřejněn v zápise z jednání ZMB, které je dostupné na stránkách www.brno.cz Konkrétní “žadatelé” o předmětnou ÚPD budou vyrozuměni předepsanou formou dle správního řádu (pošta, datová schránka atd.). Aktuální stav platné a pořizované ÚPD je možno sledovat na portálu územního plánování města Brna zde: https://upmb.brno.cz/

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design