Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
091
3 Pojmenování (název) životní situace.
Změna schválené územně plánovací dokumentace.
4 Základní informace k životní situaci
Využití pozemků v Brně je dáno Územním plánem města Brna (ÚPmB), popřípadě podrobnější dokumentací - Regulačním plánem (RP). Využití pozemků je stanoveno závazně a měnit je lze pouze změnou ÚPmB.

Na pořízení či schválení změny není právní nárok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastníci pozemků, oprávnění investoři, občané města, orgán veřejné správy v souladu s § 44 stavebního zákona.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Pro návrh na změnu ÚPmB možno použít formulář (viz. bod 11) a je nutno jednoznačně identifikovat předmětnou plochu a zdůvodnit nově navrhovaný účel využití. Doložení záměru alespoň jednoduchou studií je žádoucí.

Pro návrh na změnu Regulačního plánu je nutno použít formulář (viz. bod 11)
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB), Kounicova 67, 601 67 Brno.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Pouze na OÚPR MMB.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádosti shromažďuje a potřebné informace podává Ing. arch. Monika Jašková, OÚPR MMB, Kounicova 67, Brno, dveře č. 352, telefon 542174143.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Viz bod 6.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání návrhu na pořízení změny ÚPmB lze využít formulář

Návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna

Pro podání podnětu k pořízení změny RP je nutno použít formulář

Podnět k pořízení regulačního plánu (popř. změny RP)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Návrhy na pořízení změn ÚPmB se podávají do 30. 6. a 31.12. každého roku. Návrhy budou projednávány dle příslušných ustanovení stavebního zákona. Předpokládaná lhůta pořízení změny je cca 20 měsíců.

Pro změny RP nejsou stanoveny termíny pro podání podnětů, doba jejich pořízení je však obdobná jako u změn ÚPmB. Pokud navrhovaná změna RP vyvolá změnu ÚPmB, řídí se proces pořizování § 70 stavebního zákona, tz. změny se pořizují souběžně.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Předložené návrhy na změny ÚPmB i RP budou projednány s dotčenými orgány státní správy, zainteresovanými organizacemi, veřejností a orgány samosprávy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
oupr@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívaní území.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Žádné (nejedná se o správní řízení).
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné.
21 Nejčastější dotazy
„Proč to tak dlouho trvá?“

Zahájení pořizování změny povinně předchází rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o pořízení změny. Doba potřebná pro pořízení změn je daná ustanoveními § 43-55 a § 61-71stavebního zákona a směrnicí tajemníka MMB o lhůtách pro předkládání materiálu k projednání v komisích RMB, výborech ZMB, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna.
22 Další informace
Navštivte OÚPR MMB v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00-12.00,12.30-17.00, pátek 8.00-12.00).
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Pouze na OÚPR MMB.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádné.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Ing. arch. Monika Jašková, dveře č. 352, telefon 542174143
26 Kontaktní osoba
Jašková Monika,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2013
28 Popis byl naposledy aktualizován
10. 07. 2013
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design