Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře.

2. V jakém případě ve věci jednat

Typicky v případě potřeby realizace stavebních záměrů v území, pro které je vydáno územní opatření o stavební uzávěře. Stavební zákon specificky neupravuje okruh účastníků. Na určení účastenství se tedy použije obecná úprava podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen „SŘ“). Řízení o udělení výjimky ze stavební uzávěry je řízení o žádosti, účastníkem je tedy žadatel.

3. Charakteristika úkonu

Účelem územního opatření o stavební uzávěře je v nezbytném rozsahu omezit nebo zakázat stavební činnost, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Problematika územních opatření o stavební uzávěře je upravena v § 97-99 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zákaz stavební činnosti není absolutní a existuje možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry, pokud stavební činnost neohrozí předmět ochrany, pro který byla uzávěra vyhlášena. Výjimka se uděluje na základě žádosti, která obsahuje údaje o žadateli, základní údaje o stavebním záměru a upřesnění záměru (popis a důvody pro udělení výjimky).

4. Výsledek úkonu

Rada města Brna (dále jen „RMB“) může: - na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. - zamítnout žádost o povolení výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.

5. Kdy věc řešit

Typicky může být řešeno v případě potřeby realizace stavebních záměrů v území, pro které je vydáno územní opatření o stavební uzávěře. Není stanovena lhůta pro podání žádosti.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Neexistuje zákonem předepsaná forma formuláře.

Doporučený formulář: zde .

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz. bod 6.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Podání musí být vždy podepsáno. Požadovanou dokumentaci lze zaslat: • Email - oupr@brno.cz • Datová schránka - a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Požadovanou dokumentaci je třeba doručit osobně nebo poštou na podatelnu Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen “OÚPR MMB”) Adresa: Kounicova 67, Brno 601 67.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatků.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatků.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není stanoveno.

13. Opravné prostředky

O žádosti o výjimce ze stavební uzávěry rozhoduje RMB. Proti rozhodnutí o výjimce se podle § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.

14. Časté dotazy

Zodpovězeny v dalších částech tohoto formuláře.

15. Sankce

Bez sankce.

16. Působnost

Rada města Brna rozhoduje v přenesené působnosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry. Žádost se RMB předkládá prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“), který připravuje podklady k projednání žádostí. Žádosti proto podávejte na OÚPR MMB.

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova

Stavební uzávěra, RMB, žádost o výjimku.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Výsledné rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry není v žádném registru evidováno. Rozhodnutí RMB o výjimce ze stavební uzávěry bude zveřejněno v zápise z jednání RMB, které je dostupné na stránkách www.brno.cz Konkrétní žadatelé o výjimku ze stavební uzávěry budou vyrozuměni předepsanou formou dle správního řádu (pošta, datová schránka atd.). Aktuální stav platných stavebních uzávěr a udělených výjimek je rovněž možné sledovat na portálu územního plánování města Brna zde: https://upmb.brno.cz/


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design