Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
088
3 Pojmenování (název) životní situace.
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.
4 Základní informace k životní situaci
Od roku 1992 poskytuje město Brno dotace na projekty/činnost v oblasti kultury. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádosti o dotaci v oblasti kultury lze podávat na max. 3 projekty či celoroční činnost. Dotace jsou jednoleté nebo dvouleté.

Žádosti o jednoletou dotaci:

−na celoroční činnost

O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na celoroční činnost mohou žádat právnické osoby, s výjimkou organizací založených či zřízených městem Brnem nebo jeho městskými částmi a státních příspěvkových organizací, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva roky k datu podání žádosti.

−na projekt

O jednoletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt mohou žádat právnické osoby, s výjimkou organizací založených či zřízených městem Brnem nebo jeho městskými částmi a státních příspěvkových organizací, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, které působí v oblasti kultury. Žádost lze v určeném termínu podat na projekt realizovaný v následujícím kalendářním roce.Žádosti o dvouletou dotaci

O dvouletou dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na projekt/celoroční činnost mohou žádat právnické osoby, s výjimkou organizací založených či zřízených městem Brnem nebo jeho městskými částmi a státních příspěvkových organizací, a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury minimálně dva roky k datu podání žádosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádosti o dotace se podávají v elektronické a současně v tištěné podobě (tištěná podoba může být nahrazena datovou zprávou nebo e-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby). Obě verze musí být totožné a obě musí být podány v určeném termínu (zpravidla 15.8.-30.9.) pro podávání žádostí o dotace. Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vypracovaného k tomuto účelu Odborem kultury Magistrátu města Brna a doplněného o přílohy stanovené vyhlášeným dotačním programem. Formulář je v termínu pro podávání žádostí o dotace přístupný na adrese https://dotace-kultura.brno.cz (odkaz žadatelé najdou na http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury). Dotace jsou určeny k zajišťování veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k prezentaci kultury Brna u nás i v zahraničí. Lze žádat o dotaci maximálně do výše 70 % celkových způsobilých nákladů projektu či 70 % celkových způsobilých nákladů celoroční činnosti.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Je třeba vyplnit pravdivě a úplně příslušný formulář na následující kalendářní rok a v termínu pro podávání žádostí jej spolu s veškerými přílohami podat na Odbor kultury MMB (Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno).Formulář je v termínu pro podávání žádostí o dotace přístupný na adrese https://dotace-kultura.brno.cz (odkaz žadatelé najdou na http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury). Po vyplnění formuláře žádosti a vložení všech příloh se žádost elektronicky odešle na server, následně vygenerované pdf žádosti přijde žadateli na e-mail. Pdf žádosti doručené na e-mail žadatel vytiskne a podepsaný oprávněnou osobou v tištěné podobě společně se všemi přílohami doručí na Magistrát města Brna. Listinné doručení žádosti může být nahrazeno zasláním žádosti spolu s přílohami prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, ale s elektronickým podpisem žadatele - u právnických osob je nutný podpis statutárního orgánu. Obě verze žádosti – elektronická i tištěná – musí být totožné a musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace. V případě zaslání tištěné podoby žádosti poštou (datovou schránkou, elektronicky) je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum odeslání, v případě osobního doručení datum doručení Magistrátu města Brna.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor kultury
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kontaktní místo:
OK MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro.
Kontaktní osoby:
Mgr. Veronika Majíčková, tel.: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., tel.: 542 172 095, email: pecinova.bronislava@brno.cz
Mgr. Pavla Hujňáková, tel.: 542 172 501, email: hujnakova.pavla@brno.cz
sekretariát OK MMB, tel.: 542 172 075, ok@brno.cz
Kontaktní osoby pro rozpočet (a vyúčtování):
Ing. Lenka Gregrová, tel.: 542 172 066, email: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, tel.: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, tel.: 542 172 315, e-mail: seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, tel.: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz


Úřední hodiny dle úředních hodin MMB.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost je třeba předložit v jednom vyhotovení spolu s povinnými přílohami, jejichž seznam je uveden ve vyhlášeném dotačním programu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání žádosti o dotaci se vyplní elektronický formulář žádosti o dotaci nacházející se na adrese https://dotace-kultura.brno.cz. Před vyplněním žádosti je nutno seznámit se s návodem na vyplnění formuláře a v průběhu vyplňování pozorně číst průvodní text. Je třeba vyplnit všechna políčka a čestná prohlášení a k vyplněné a zkontrolované žádosti vložit všechny povinné přílohy. Po vyplnění formuláře žádosti a vložení všech příloh se žádost elektronicky odešle na server. Poté žadatel formulář vytiskne a podepsaný oprávněnou osobou v tištěné podobě společně se všemi přílohami doručí na Magistrát města Brna. Obě verze žádosti – elektronická i tištěná – musí být totožné a musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace. V případě zaslání tištěné podoby žádosti poštou (datovou schránkou, elektronicky) je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum odeslání, v případě osobního doručení datum doručení Magistrátu města Brna.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Termín pro podávání žádostí o dotace v oblasti kultury je obvykle v termínu 15.8. - 30. 9. na další kalendářní rok.

Pro roky 2021 a 2021-2022 byl rozhodnutím Rady města Brna č. R8/093 ze dne 24. 6. 2020 stanoven termín 15.8.-30.9.2020, a to pro jednoleté i dvouleté dotace. Zastupitelstvo města Brna rozhodne o přidělení dotací zpravidla v únoru/březnu roku následujícího. Výsledky jsou neprodleně uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Čerpání dotace musí být vždy v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, dotace musí být v stanoveném termínu řádně vyúčtována, a musí být dodrženy veškeré další podmínky této smlouvy.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury/dotace

https://dotace-kultura.brno.cz/SitePages/Home.aspx

https://dotace.brno.cz/
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytování a čerpání dotací se řídí obecně závaznými předpisy:

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

- zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,

- obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších dodatků,

- předpisy EU, zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,

- zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (část A – společná ustanovení a část B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady - celoroční činnost v oblasti kultury

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na příslušný kalendářní rok
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je výkonem působnosti v oblasti veřejné správy. Proti sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci dle části páté správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nejsou přístupné opravné prostředky, postup rozhodujícího orgánu však podléhá soudní kontrole.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení povinností příjemce dotace, vyplývajících zejména ze smlouvy o poskytnutí dotace, poskytovatel postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
22 Další informace
Další informace najdete v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (části A – společná ustanovení a části B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady - celoroční činnost v oblasti kultury), a zejména ve vyhlášených dotačních programech.

Informace o dotacích schválených orgány města lze nalézt na webových stránkách města: www.brno.cz.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor kultury, vedoucí odboru.

26 Kontaktní osoba
Majíčková Veronika,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 07. 2020
28 Popis byl naposledy aktualizován
02. 07. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design