Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
088
3 Pojmenování (název) životní situace.
Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekty a provozní náklady - celoroční činnost v oblasti kultury - dotace typu B.
4 Základní informace k životní situaci
Od roku 1992 poskytuje statutární město Brno finanční dotace na neziskové projekty v oblasti kultury. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádosti o tříleté dotace:

a) na 3-letou činnost - pouze právnické osoby nezaložené za účelem dosažení zisku, které působí v oblasti kultury minimálně 4 roky k datu podání žádosti;

B)na 3-letý projekt - právnické a fyzické osoby podnikající, které působí v oblasti kultury minimálně 4 roky k datu podání žádosti;

c) jednoleté dotace: na 1-letou činnost - pouze právnické osoby nezaložené za účelem dosažení zisku, které působí v oblasti kultury minimálně 2 roky k datu podání žádosti; ¨

d) na 1-letý projekt - právnické osoby, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Právnické osoby - např. občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní společnosti. Fyzické osoby podnikající a nepodnikající - plnoletost, ostatní podnímky jsou stanoveny v části B/6 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Tříleté dotace typu B - dotace na provozní náklady - celoroční činnost nebo na projekt - žadatel podá jeden exemplář řádně vyplněné žádosti v termínu od 9. 10. 2013 do 29. 11. 2013 na roky realizace činnosti nebo projektu - 2014, 2015 a 2016. Tříleté dotace jsou určeny na podporu nejvýznamnějších akcí konaných kontinuálně či periodicky a podporu veřejné kulturní služby významně doplňující a obohacující kulturní nabídku statutárního města Brna.

Jednoleté dotace typu B - žadatel podá jeden exemplář řádně vyplněné žádosti v termínu od 9. 10. 2013 do 29. 11. 2013 na rok 2014 - rok realizace projektu.

Jednoleté dotace jsou určeny k zajišťování veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k prezentaci kultury Brna u nás i v zahraničí. U 1-letých i 3-letých dotací lze žádat o dotaci maximálně do výše 70 % celkových nákladů projektu či 70 % celkových nákladů celoroční činnosti.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Je třeba vyplnit pravdivě a úplně příslušný formulář na následující kalendářní rok:

a) Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na provozní náklady - celoroční činnost z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba (tříleté dotace typu B)

b)Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na projekt z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba a fyzická osoba podnikající (tříleté dotace typu B)

c)Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na provozní náklady - celoroční činnost z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba(jednoleté dotace typu B)

d) Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba a fyzická osoba podnikající (jednoleté dotace typu B)

e) Žádost o dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna - fyzická osoba nepodnikající (jednoleté dotace typu B)

Žadatel o neinvestiční dotaci může v jednom kalendářním roce podat žádost maximálně na 3 projekty (jednoleté či tříleté) nebo o jednu dotaci na činnost. Lze i kombinovat - v rámci čerpání jedné tříleté dotace na projekt lze podat 1-2 žádosti o 1-letou dotaci na projekt.

Formuláře žádostí o dotace jsou k dispozici na pracovišti Odboru kultury MMB, Brno, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. V elektronické podobě lze formuláře nalézt na adrese: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury .

Žádosti o dotace v oblasti kultury se podávají buď v listinné podobě (lze podat osobně či zaslat poštou) nebo elektronicky (opatřené uznávaných elektronickým podpisem), pokud nebude žádosti podaná elektronicky opatřeny uznávaným elektronickým podpise, musí být do 5-ti kalendářních dnů doplněna listinným podáním. Tištěná (listinná) forma musí být vždy doplněna i o její elektronickou formu (např. na CD naskenovaný originál žádosti včetně všech povinných příloh).
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor kultury
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor kultury, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. poschodí, dveře č. 310, Mgr. Zdeňka Oprchalová, tel. 542 172 070.
Úřední hodiny dle úředních hodin MMB.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost s anotací (stručnou charakteristikou)činnosti či projektu na typizovaných formulářích je třeba předložit v jednom vyhotovení spolu s povinnými přílohami, jejichž seznam je uveden v závěru formuláře žádosti o dotaci - věnujte prosím pozornost, abyste doložili všechny povinné přílohy, a to ve stanovené podobě!

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro podání žádosti o dotaci se vyplní následující formuláře:

a) Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na provozní náklady - celoroční činnost z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba (tříleté dotace typu B)

b)Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na projekt z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba a fyzická osoba podnikající (tříleté dotace typu B)

c)Žádost o neinvestiční dotaci v oblasti kultury na provozní náklady - celoroční činnost z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba(jednoleté dotace typu B)

d) Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna - právnická osoba a fyzická osoba podnikající (jednoleté dotace typu B)

e) Žádost o dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna - fyzická osoba nepodnikající (jednoleté dotace typu B).

Formuláře žádostí o dotace jsou k dispozici na pracovišti Odboru kultury MMB, Brno, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. V elektronické podobě lze formuláře nalézt na adrese: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury .

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Termín pro podávání žádostí o dotace v oblasti kultury je rozhodnutím Zastupitelstva města Brna č. Z6/026 ze dne 3. 9. 2013 stanoven v termínu 9. 10. 2013 až 29. 11. 2013.

Jedná se o termín pro žádosti o dotace na rok 2014 (jednoleté dotace typu B) nebo na roky 2014 - 2016 (tříleté dotace typu B).

Zastupitelstvo města Brna rozhodne o přidělení dotací zpravidla v březnu roku následujícího.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Případná dotace musí být vždy ve smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna stanoveném termínu řádně vyúčtována a musí být dodrženy veškeré další podmínky této smlouvy.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury/dotace
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Poskytnutí a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy:

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

- zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

- obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších dodatků,

- předpisy EU, zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl.Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise ES č. 1998/2006,

- zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna (část A – společná ustanovení a část B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady - celoroční činnost v oblasti kultury
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši přidělené dotace samosprávnými orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je rozhodnutím kolektivního orgánu. Z tohoto důvodu není možné podávat odvolání proti rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o výši přidělené dotace, či o jejím zamítnutí.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna a vyplývají ze znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna.
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací.

Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna
22 Další informace
Další informace najdete v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna a v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu stastutárního města Brna (části A – společná ustanovení a části B/6 – zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na projekty a provozní náklady - celoroční činnost v oblasti kultury).

Informace o dotacích schválených orgány města lze nalézt na webových stránkách města: www.brno.cz.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na www.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor kultury, vedoucí odboru.

26 Kontaktní osoba
Majíčková Veronika,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
09. 10. 2013
28 Popis byl naposledy aktualizován
11. 03. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design