Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.
2. V jakém případě ve věci jednat
Od roku 1992 poskytuje město Brno dotace na projekty/celoroční činnost v oblasti kultury. O tuto dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok. Systém poskytování dotací v dané oblasti kultury je otevřený všem subjektům bez ohledu na formu právní osobnosti žadatele vyjma organizací založených či zřízených statutárním městem Brnem nebo jeho městskými částmi a státních příspěvkových organizací. Podmínkou je druh činnosti žadatele, který musí odpovídat kulturně politickým záměrům vyjádřeným ve Strategii kultury a kreativních odvětví. Žadatel musí poskytovat veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o dotaci v oblasti kultury lze podávat na max. 3 projekty či celoroční činnost. Dotace jsou jednoleté nebo dvouleté.
3. Charakteristika úkonu
Dotace jsou určeny k zajišťování veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k prezentaci kultury Brna u nás i v zahraničí. Žádost je třeba předložit v termínu a podobě dle vyhlášeného dotačního programu. Lze žádat o dotaci maximálně do výše 70 % celkových způsobilých nákladů projektu či 70 % celkových způsobilých nákladů celoroční činnosti. Dotace není poskytována za účelem dosažení zisku příjemce. Odbor kultury MMB posoudí formální stránku každé žádosti, ekonomický kredit žadatele a rozpočet. Poté budou žádosti posouzeny a vyhodnoceny Hodnoticími komisemi pro poskytování dotací v oblasti kultury (dle oblasti, kterou si žadatel vybere v žádosti). Návrh hodnoticí komise OK MMB postupně předkládá Komisi kulturní RMB, Radě města Brna, Finančnímu výboru Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstvu města Brna. Na dotaci není právní nárok.
4. Výsledek úkonu
Zastupitelstvo města Brna rozhodne o přidělení dotací zpravidla v únoru/březnu roku následujícího. Neúspěšným žadatelům je sdělen výsledek rozhodnutí Zastupitelstva města Brna bez odkladu písemně dopisem s doručenkou nebo prostřednictvím datové zprávy. S příjemci dotace je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena pouze s těmi příjemci dotace, kteří plní zákonné povinnosti. U právnických osob je tímto myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku. V případě, že příjemci nebudou mít listiny uveřejněny, vyzve je OK MMB k nápravě. Příjemci dotací musí poskytnout potřebnou součinnost k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, a to do 30. 6. kalendářního roku, ve kterém jim byla dotace schválena. V opačném případě bude Zastupitelstvu města Brna předložen návrh na zrušení schválené dotace. Podmínky použití a finančního vypořádání dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace, dále Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy a obecně závaznými právními předpisy /zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů/.
5. Kdy věc řešit
Termín pro podávání žádostí o dotace v oblasti kultury je určen vyhlášeným dotačním programem. Obvykle je žádosti možné podávat v termínu 15.8. - 30. 9. na další kalendářní rok. Zastupitelstvo města Brna rozhodne o přidělení dotací zpravidla v únoru/březnu roku následujícího. Výsledky jsou neprodleně uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vypracovaného k tomuto účelu Odborem kultury MMB a doplněné o přílohy stanovené vyhlášeným dotačním programem. Formulář bude v termínu pro podávání žádostí o dotace přístupný na adrese https://dotace-kultura.brno.cz (odkaz žadatelé najdou na www.brno.cz). Seznam povinných příloh je uveden ve vyhlášeném dotačním programu.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vypracovaného k tomuto účelu Odborem kultury MMB a doplněné o přílohy stanovené vyhlášeným dotačním programem. Formulář bude v termínu pro podávání žádostí o dotace přístupný na adrese https://dotace-kultura.brno.cz (odkaz žadatelé najdou na www.brno.cz). Seznam povinných příloh je uveden ve vyhlášeném dotačním programu.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádosti lze podávat čistě elektronicky. Žádosti o dotace se podávají v elektronické a současně v tištěné podobě, která může být nahrazena datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Pro podání žádosti o dotaci se vyplní elektronický formulář žádosti o dotaci nacházející se na adrese https://dotace-kultura.brno.cz. Před vyplněním žádosti je nutno seznámit se s návodem na vyplnění formuláře a v průběhu vyplňování pozorně číst průvodní text. Je třeba vyplnit všechna políčka a čestná prohlášení a k vyplněné a zkontrolované žádosti vložit všechny povinné přílohy. Po vyplnění formuláře žádosti a vložení všech příloh se žádost elektronicky odešle na server. Poté žadateli přijde na e-mail dokument ve formátu pdf odevzdané žádosti. Žádost žadatel spolu se všemi přílohami odevzdá datovou zprávou do datové schránky Magistrátu města Brna ID: a7kbrrn nebo e-mailem na adresu ok@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby. Podávané verze musí být totožné a musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace. Pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum odeslání.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádosti o dotace se podávají v elektronické a současně v tištěné podobě. Pro podání žádosti o dotaci se vyplní elektronický formulář žádosti o dotaci nacházející se na adrese https://dotace-kultura.brno.cz. Před vyplněním žádosti je nutno seznámit se s návodem na vyplnění formuláře a v průběhu vyplňování pozorně číst průvodní text. Je třeba vyplnit všechna políčka a čestná prohlášení a k vyplněné a zkontrolované žádosti vložit všechny povinné přílohy. Po vyplnění formuláře žádosti a vložení všech příloh se žádost elektronicky odešle na server. Poté žadateli přijde na e-mail dokument ve formátu pdf odevzdané žádosti. Žadatel zaslané pdf žádosti vytiskne a spolu se všemi přílohami doručí na Odbor kultury MMB. Podávané verze musí být totožné a musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace. Žádost je možné odevzdat osobně na kontaktním místě – OK MMB, Dominikánské nám. 3, Brno, 3. patro, nebo na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a Dominikánské nám. 1, Brno. Dále je žádost možné odevzdat prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Odbor kultury, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. V případě zaslání tištěné podoby žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum odeslání, v případě osobního podání je rozhodující datum doručení Magistrátu města Brna. Kontaktní místo: OK MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro. Kontaktní osoby: Mgr. Veronika Majíčková, tel.: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz Bc. Bronislava Pecinová, DiS., tel.: 542 172 095, email: pecinova.bronislava@brno.cz Mgr. Pavla Hujňáková, tel.: 542 172 501, email: hujnakova.pavla@brno.cz sekretariát OK MMB, tel.: 542 172 075, ok@brno.cz Kontaktní osoby pro rozpočet (a vyúčtování): Ing. Lenka Gregrová, tel.: 542 172 066, email: gregrova.lenka@brno.cz Ing. Jitka Pospíšilová, tel.: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz Ing. Jana Seberová, tel.: 542 172 315, e-mail: seberova.jana@brno.cz Bc. Lukáš Juříček, tel.: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz Úřední hodiny dle úředních hodin MMB.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní a jiné poplatky se nehradí.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Dotaci lze použít maximálně do výše 70 % celkových způsobilých nákladů na projekt/celoroční činnost. O výši dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Brna. Dotace není poskytována za účelem dosažení zisku příjemce. Výše dotace nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát. U příjemců dotace na projekt a činnost, kdy poskytnutá částka nepřesahuje 500 tis. Kč, je dotace vyplácena jednorázově na účet příjemce. U příjemců s dotací na celoroční uměleckou činnost, jejíž výše přesáhla 500 tis. Kč je dotace vyplácena ve dvou splátkách dle smlouvy o poskytnutí dotace.
13. Opravné prostředky
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace orgány města (Zastupitelstvem města Brna) je výkonem působnosti v oblasti veřejné správy. Proti sdělení o nevyhovění žádosti o dotaci dle části páté správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nejsou přístupné opravné prostředky, postup rozhodujícího orgánu však podléhá soudní kontrole.
14. Časté dotazy
Nejčastější je dotaz na možnou výši poskytnutých dotací. Odpověď: dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna. Dotaz na možnost podávat žádost kdykoliv během roku. Odpověď: Žádost podaná mimo termín určený vyhlášeným dotačním programem nebude akceptována. Žadatel bude vyzván k tomu, aby svoji žádost podal opětovně ve správném termínu. Další dotazy: https://dotace.brno.cz/informace/faq
15. Sankce
V případě nedodržení povinností příjemce dotace, vyplývajících zejména ze smlouvy o poskytnutí dotace, poskytovatel postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Působnost
samospráva Magistrát města Brna, Odbor kultury
17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Kultura a sport
18. Klíčová slova
dotace, kultura, kulturní dotace, grant
19. Počátek platnosti popisu úkonu
20. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Výsledky dotačního řízení jsou uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/ Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč, včetně případných dodatků, budou zveřejněny v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. U fyzických osob nepodnikajících se zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč, včetně případných dodatků, uskuteční v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním na úřední desce.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design