Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vydání řidičského průkazu – končící platnost
2. V jakém případě ve věci jednat
Každý, kdo řídí motorová vozidla, musí mít u sebe platný řidičský průkaz. Pokud nemáte při řízení motorového vozidla platný řidičský průkaz, dopouštíte se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Jestliže jste držitelem řidičského oprávnění skupiny B, B1, dále AM, A1, A2, A nebo T, bude řidičský průkaz vydán s dobou platnosti na 10 let. Pokud jste ale dále např. držitelem i některé z těchto skupin vozidel - C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, řidičský průkaz bude mít platnost 5 let.
3. Charakteristika úkonu
Jestliže jste již držitelem řidičského průkazu a vztahují se na vás níže uvedené životní situace, pak je vhodné si zajistit vydání nového řidičského průkazu: • Končí vám platnost řidičského průkazu nebo řidičský průkaz je neplatný z důvodu uplynutí doby platnosti
4. Výsledek úkonu
Vydání řidičského průkaz
5. Kdy věc řešit
Zažádat o výměnu řidičského průkazu je nejlepší před uplynutím jeho doby platnosti, nejdříve však 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Požádat o výměnu řidičského průkazu, který je neplatný je třeba v okamžiku, kdy zjistíte, že platnost řidičského průkazu uplynula. Správní poplatky: Vydání řidičského průkazu do 20 dnů – zdarma nebo do 5 pracovních dnů – ve výši 700 Kč
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronicky lze řešit výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost, cestou Portál občana – držitel datové schránky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
• Platný doklad totožnosti žadatele prokazující trvalý pobyt na území České republiky, • řidičský průkaz
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Portál občana, formou žádosti v datové schránce.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Úkon lze iniciovat pouze osobně na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. V Brně na Magistrátu města Brna Odbor dopravněsprávních činností, oddělení řidičských průkazů, Kounicova č. 67. Příjem i výdej řidičských průkazů je umístěn na přepážkách 24 – 33 – přepážková hala, 1. nadzemní podlaží https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon, kde je potřeba uhradit poplatek, nelze iniciovat elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
---
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
----
13. Opravné prostředky
Proti vydanému rozhodnutí o neudělení řidičského oprávnění je možné se odvolat, a to ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Poučení o možnosti podat odvolání musí být součástí vydaného rozhodnutí ve věci neudělení řidičského oprávnění. Odvolání se podává u toho úřadu, který vydal rozhodnutí ve věci
14. Časté dotazy
Kde mohu zažádat? Od 1. 7. 2018 můžete požádat o řidičský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Potřebuji fotografii? Ne, fotografie je použita ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě budete vyfotografován. Dostanu náhradní doklad, pokud vyměňuji neplatný řidičský průkaz? Za neplatný řidičský průkaz se náhradní potvrzení NEvydává. Jediná možnost je podat si zrychlenou žádost o řidičský průkaz, kde výroba trvá pět pracovních dnů.
15. Sankce
----
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Řidičské průkazy, platnost, výměna
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o řidičských průkazech jsou vedeny v IS Centrálního registru řidičů – CRŘ - Eliška

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design