Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
086
3 Pojmenování (název) životní situace.
Získání řidičského průkazu České republiky, mezinárodního řidičského průkazu,

vystavení výpisu v evidenční karty řidiče a výpisu bodů.O vydání řidičských průkazů lze od 1.7.2018 žádat na kterémkoli registru řidičů na území České republiky a není třeba vyměňovat řidičský průkaz z důvodu změny bydliště.
4 Základní informace k životní situaci
A) Řidičský průkaz České republiky (dále jen ŘP) je veřejná listina, která

osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.Podmínky pro jeho udělení jsou:

- dosažení věkové hranice stanoveného zákonem,

- zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,

- odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.B) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění (viz § 109 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu nebo podskupinu,

b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal některé skupiny řidičského oprávnění podle § 93,

c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle

§ 98 nebo 99,

d) kterému končí platnost řidičského průkazu, nebo je neplatný dle § 118

e) který žádá o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem,

f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu (příjmení, bydliště, titul, změna zdravotní způsobilosti aj.).C) Nový řidičský průkaz se vydá držiteli oprávnění za ztrátu, odcizení, poškození

nebo zničení řidičského průkazu, za změnu údajů zapisovaných do řidičského

průkazu, při rozšíření řidičského oprávnění.D) Mezinárodní řidičský průkaz může být vydán pouze řidiči s platným

řidičským průkazem České republiky.

Mezinárodní řidičský průkaz neplatí pro řízení motorových vozidel na území ČR.E)Vydání výpisů z evidenční karty řidiče a výpisu bodů :

- na počkání žadateli - na základě písemné žádosti (vyplní se přímo na přepážce), po předložení platného občanského průkazu a uhrazení správního poplatku za každou stranu 15,- Kč.

Nebo jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem (plná moc k tomuto úkonu se všemi náležitostmi a s úředně ověřeným podpisem) zmocněná osoba předloží platný občanský průkaz.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Podání žádosti o vydání národního řidičského průkazu a vyzvednutí vyhotoveného národního řidičského průkazu – pouze žadatel o udělení řidičského oprávnění, držitel řidičského oprávnění nebo řidičského průkazu.

Při podání žádosti o vydání národního řidičského průkazu žadatel předloží platný občanský průkaz a řidičský průkaz

Z technických důvodů nelze žádat o vydání řidičského průkazu v zastoupení.

Při vydání vyhotoveného národního řidičského průkazu je třeba plná moc k tomuto

úkonu se všemi náležitostmi a s ověřeným podpisem zmocnitele. Zmocněnec dále předloží svůj platný občanský průkaz.Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu a vlastní převzetí vydaného mezinárodního řidičského průkazu je osobně oprávněna provést pouze osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz je vydán na počkání po uhrazení správního poplatku ve výši 50,- Kč

Žadatel o mezinárodní řidičský průkaz předloží :

platný občanský průkaz

platný řidičský průkaz

1 x fotografii se současnou podobou a čelním pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
- absolvování odborného výcviku v autoškole a provedení závěrečných zkoušek z

odborné způsobilosti před zkušebním komisařem místně příslušného úřadu,Podání žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu:

- předložení platného občanského průkazu,

- předložení dokladu odborné způsobilosti - k podání žádosti nesmí být starší 6 měsíců

- posudek zdravotní způsobilosti (vydává praktický lékař), ke dni podání

žádosti nesmí být starší 30 dnů)

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení o vydání řidičského průkazu je zahájeno na základě žádosti podané osobně žadatelem o řidičské oprávnění nebo držitelem řidičského oprávnění.V případě mezinárodního řidičského průkazu, je zahájeno na základě osobně podané žádosti držitelem řidičského průkazu, na předepsaném tiskopisu a předložení platného dokladu totožnosti s uvedením trvalého pobytu, platného řidičského průkazu a 1 x fotografie se současnou podobou a čelním pohledem. Mezinárodní řidičský průkaz si musí žadatel vyzvednout osobně.Místní příslušnost úřadu dle trvalého pobytu žadatele ust. § 2 hh a 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).Datum podání žádosti o vydání řidičského průkazu je současně datem zahájení řízení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Na které instituci životní situaci řešit:

Kterýkoli registr řidičů v rámci České republiky: v Brně - Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67, 601 67 Brno. Příjmové přepážky tel. 542 174 285-9, výdejové přepážky 542 174 070, 4072, 4073

Elektronické objednání :

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-technicky/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/oddeleni-agend-ridicu/registr-ridicskych-prukazu/ridicske-prukazy-elektronicke-objednavani/objednani-k-podani-zadosti/Žadatelé s trvalým bydlištěm mimo Brno - na místně příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, podle pobytu žadatele.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kterýkoli registr řidičů v rámci České republiky - v Brně Magistrát města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Oddělení agend řidičů, Brno,ul. Kounicova 67 - vstup vedle Moravské zemské knihovny,
přepážková hala č. 2 (vlevo od vstupních dveří),
přepážky č. 24 - 29 - příjem žádostí na základě předložení pořadového lístku,
přepážky č. 31-33 - výdej vyhotovených národních řidičských průkazů na základě předložení pořadového lístku - výdejová místnost je přímo naproti vchodu do budovy.

Telefony :
příjem tel. 542174285 - 89, výdej tel. 542174070 - 4072,4073

Vedoucí oddělení Jitka Dundálková, III.patro, dv. č. 307, tel: 542174198

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 - 12.00 hod
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Jaké doklady je nutné mít s sebou- platný doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo platný občanský průkaz

s omezenou dobou platností s fotografií nebo platný pas + platné potvrzení o odcizení, ztrátě, neplatnosti občanského průkazu s adresou trvalého pobytu v Brně)- žádost z autoškoly, na které je potvrzena odborná způsobilost komisařem obce s rozšířenou působností

(žádost o udělení řidičského oprávnění - první řidičský průkaz)

- posudek o zdravotní způsobilosti - vydává praktický lékař, nebo lékař závodní péče,

(platí v případě vydání nového řidičského průkazu, při rozšíření skupin nebo změně - řízení s brýlemi, řízení bez brýlí po operaci oční vady)- původní řidičský průkaz (pokud není žádáno o duplikát za ztrátu, odcizení, zničení),

- peníze na správní poplatek - 200 Kč.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání řidičského průkazu podepíše žadatel osobně na přepážkovém pracovišti registru řidičů - Oddělení agend řidičů, Odbor dopravněsprávních činností MMB, Brno, Kounicova 67

Žádost o vydání národního řidičského průkazu nelze z technických důvodů vyřídit

v zastoupení.Žádost o mezinárodní řidičský průkaz se vyplňuje přímo na přepážce, mezinárodní řidičský průkaz je vydáván na počkání. Mezinárodní řidičský průkaz nelze vyřídit v zastoupení.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
- po absolvování AŠ 200,- Kč,

- při rozšíření v AŠ 200,- Kč,

- při změně údajů 200,- Kč,(řidičský průkaz se již z důvodu změny bydliště -

NEMÉNÍ - nově od 1.7.2018)

- za vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,- Kč,

- za poškozený, zničený, ztracený a odcizení řidičský průkaz nebo mezinárodní

řidičský průkaz 50,- Kč,

- výpis z evidenční karty řidiče 15,- Kč za každou započatou stránku, 5,- Kč za každou další

- výpis z konta bodového hodnocení 15,- Kč za každou započatou stránku, 5,- Kč za každou další

-potvrzení o uděleném řidičském oprávnění 15,- Kč.

Občané EU/ES řidičský průkaz vyměňovat nemusí, pokud ale chtějí svůj řidičský průkaz vyměnit za řidičský průkaz České republiky musí splnit potřebné náležitosti a za výměnu uhradí správní poplatek ve výši 200,- Kč.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta k vydání nového řidičského průkazu dle EU je 20 dní ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu na Oddělení agend řidičů Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, vzhledem k tomu, že žádosti o vydání řidičského průkazu jsou stejně jako žádosti o vydání občanského průkazu odesílány k centrální výrobě pro celou Českou republiku.Zrychlené zpracování " BLESK " do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti za poplatek 700,- Kč.Pokud předloží žadatel všechny potřebné náležitosti a uhradí správní poplatek 50,- Kč bude mu vydán mezinárodní řidičský průkaz na počkání.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Osobní účast žadatele při podání žádosti o vydání národního řidičského průkazu i mezinárodního řidičského průkazu a při vyzvednutí mezinárodního řidičského průkazu.Národní řidičský průkaz může převzít pověřená osoba na základě plné moci k tomuto úkonu a se všemi náležitostmi plné moci, která bude s ověřeným podpisem.Osobě uvedené v § 83 odst.1 písm. a) až c) lze udělit řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce

(15 let-AM, 16 let-A1, 17 let-B1,T)Pro podání žádostí a vyzvednutí vyhotovených řidičských průkazů je využíván lístkový vyvolávacího systému za účelem získání pořadí.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické objednání NELZE využít pro podávání žádostí o doplnění profesní způsobilosti do řidičského průkazu a vydání paměťových karet do digitálního tachografu.https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/elektronicke-objednani/
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 361/2000 Sb., v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
- vyhláška 31/2001 Sb., v platném znění, o řidičských průkazech a o registru

řidičů

- zákon 247/2000 Sb., v platném znění, o získávání a zdokonalování odborné

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

ve znění pozdějších předpisů.

- zákon 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o správním řízení

(správní řád)
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, jenž napadené rozhodnutí vydal. Rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení ustanovení zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se občan dopouští přestupku proti pořádku ve státní správě dle ustanovení § 46 zák. č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona o přestupcích a může mu být uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.
21 Nejčastější dotazy
Nejčastější dotazy občanů se týkají platnosti řidičských průkazů.ŘP mají omezenou platnost na dobu 10-ti let, ode dne podání žádosti.Je věcí držitele řidičského průkazu, aby žádost o nový řidičský průkaz podal před skončením platnosti řidičského průkazu tak, aby mu platnost nového řidičského průkazu navazovala na platnost původního řidičského průkazu.Z technických důvodů je jako datum vydání řidičského průkazu uvedeno datum podání žádosti.Další okruh otázek se týká vydání českého ŘP pro občany cizího státu:Cizinci, který je držitelem platného ŘP vydaného cizím státem podle vzoru dle u vyhlášky MDS ČR č. 31/2001 Sb., v platném znění, a který má na územní ČR přechodný nebo trvalý pobyt, vydá kterýkoli Obecní úřad obce s rozšířenou působností úřad nebo Magistrát města Brna řidičský průkaz České republiky po splnění podmínek pro jeho vydání. Osobám bez trvalého pobytu na území České republiky jsou doporučeny konzultace k doložení pokladů k prokázání obvyklého bydliště. Původní ŘP vydaný cizím státem je přitom jeho držiteli odebrán a cestou Ministerstva dopravy ČR, případně zastupitelských úřadů státu akreditovaných v České republice je zaslán zpět do země původu.
22 Další informace
Držitel řidičského průkazu vydaného členským státem NESMÍ být držitelem více než jednoho řidičského průkazu vydaného členským státem.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsko-technicky/odbor-dopravnespravnich-cinnosti/oddeleni-agend-ridicu/registr-ridicskych-prukazu/informace/
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor dopravněsprávních činností MMB, Kounicova 67,

Jitka Dundálková
26 Kontaktní osoba
Dundálková Jitka,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 08. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
12. 07. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design