Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Společné povolení pro komunikační stavby.
2. V jakém případě ve věci jednat
Stavebník (investor), příp. zplnomocněný zástupce
3. Charakteristika úkonu
Žádost o stavební/společné povolení podle povahy stavby musí obsahovat: - Jméno (název), - adresa (sídlo)stavebníka - u právnické osoby je vhoné předložit výpis z obchodního rejsříku (IČO) - druh, účel, místo stavby, - předpokládaný termín dokončení stavby, - u dočasné stavby dobu jejího trvání, - parcelní čísla a druhy stavebních pozemků a všech dalších dotčených pozemků, - jméno (název), adresa a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky). Pozor stavbu a úpravu komunikace nelze provádět svépomocí. - základní údaje o stavbě, - seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi (u liniových staveb s velkým počtem účastníků řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí), - orientační náklad na provedení stavby, K žádosti se připojují: – doklad jímž stavebník prokazuje vlastnické právo k pozemku nebo právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. - projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou v oboru dopravní stavby ve třech vyhotoveních, - doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena. - závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, souhlasy, příp. jiná opatření dotčených orgánů st. správy vyžadovaná zvlášť. předpisy - plán kontrolních prohlídek stavby - územní rozhodnutí nebo doklad toto rozhodnutí nahrazující, Veškeré podmínky pro povolování staveb jsou vymezeny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádů ve zněním pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Obsah projektové dokumentace je podrobně upraven v ust.§18 vyhl.č.132/1998 Sb.
4. Výsledek úkonu
Žádost o stavební/společné povolení pro komunikace musí být podána na příslušném formuláři.
5. Kdy věc řešit
Stavební/společné povolení pro komunikace a jejich součásti lze vyřídit: - pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 306 V úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, pátek 8:00 – 12:00 h.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách Odboru dopravy MMB: Dalsi informace a formuláře naleznete zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona;
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o stavební/společné povolení pro komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Příslušné informace lze získat i na speciálních stavebních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Za vydání rozhodnutí o stavebním povolení pro komunikace se správní poplatky vyměřují dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 18, odstavec 1, písmeno f))
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek stavebního povolení pro komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 170,179,180,181,..
16. Působnost
Stavební povolení pro komunikace a jejich součásti řeší vždy příslušný speciální stavební úřad následovně: - Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR; - Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy; - Ostatní místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace - příslušný úřad městské části.
17. Oblast
Doprava a komunikace, Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
doprava, povolení, komunikace
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 04. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design