Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
082
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod.
4 Základní informace k životní situaci
Žádost o zvláštní užívání musí být podána buď na příslušném for-muláři, vydaném Odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V žádosti musí být uvedeno:

- o jakou komunikaci se jedná (název ulice),

- zda se jedná o chodník nebo vozovku,nebo silniční zeleň

- důvod záboru nebo výkopu,

- přesný termín provádění prací,

- plošný rozsah záboru,

- jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa,

- u právnických osob identifikační číslo (IČ),

- u firem výpis z obchodního rejstříku,

- u ostatních číslo občanského průkazu, datum narození

V případě zásahu do vozov-ky, kdy je nutno zásah opatřit dopravním značením, nutno doložit:

- „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Brna, Odboru do-pravy, Kounicova 67, II. podlaží, dv.č. 205.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

- Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

- Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků)

- Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy)a chodníky přilehlé k silnicim I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna,

- Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zvláštní užívání komunikace lze vyřídit:
- pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 328 a 303
V úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h,
pátek 8:00 – 12:00 h.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
- 2x situace s vyznačením rozsahu záboru nebo výkopu 1:500

- stanovisko správce, souhlas se ZUK – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno

- kopie stavebního povolení (ohlášení)

- doklad o zaplacení správního poplatku

- aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie)

- v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě: Dalsi informace a formuláře naleznete zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je od-vislý od délky trvání zvláštního užívání:

- do 10 dnů – 100,-Kč

- od 10 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč,

- od 6 měsíců – 1000,- Kč.

V případě záborů komunikačních ploch jsou úřady městských částí vyměřovány místní poplatky za m2 a den. Výše těchto poplatků je stanovena vyhláškami příslušných městských částí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších přípa-dech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
- Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,

- příp. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno,

- Policie České republiky – Dopravní inspektorát,

- Dopravní podnik města Brna, a.s.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
- předložení dokladu o zaplacení správního poplatku,

- v případě nutnosti provádění výkopu v termínu od 1. 11. do 28. 2. výjimku vydanou Magistrátem města Brna, Odborem technických sítí pro provádění výkopu mimo termín stanovený ve vyhlášce města Brna o koordinaci výkopových pracích č. 8/2009.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění poz-dějších předpisů, § 25

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
- Technické podmínky pro projektování a provádění staveb,

- příslušné ČSN, vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- Řád zeleně města Brna,

- vyhláška města Brna č.39/2005, o koordinaci výkopových pracích na veřejných komunikacích a jejich koordinaci v městě Brně.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
22 Další informace
Dalsi informace a formuláře naleznete zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Za správnost návodu odpovídá Odbor dopravy MMB, oddělení pozemních komunikací a speciální stavební úřad.
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 04. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design