Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku atpod.
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.
3. Charakteristika úkonu
V žádosti musí být uvedeno: - o jakou komunikaci se jedná (název ulice), - zda se jedná o chodník nebo vozovku,nebo silniční zeleň - důvod záboru nebo výkopu, - přesný termín provádění prací, - plošný rozsah záboru, - jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa, - u právnických osob identifikační číslo (IČ), - u firem výpis z obchodního rejstříku, - u ostatních číslo občanského průkazu, datum narození V případě zásahu do vozov-ky, kdy je nutno zásah opatřit dopravním značením, nutno doložit: - „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a Policií ČR – DI.
4. Výsledek úkonu
Žádost o zvláštní užívání musí být podána buď na příslušném for-muláři, vydaném Odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.
5. Kdy věc řešit
Zvláštní užívání komunikace lze vyřídit: - pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 328 a 303 V úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, pátek 8:00 – 12:00 h.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě: Dalsi informace a formuláře naleznete zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- 2x situace s vyznačením rozsahu záboru nebo výkopu 1:500 - stanovisko správce, souhlas se ZUK – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno - kopie stavebního povolení (ohlášení) - doklad o zaplacení správního poplatku - aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (kopie) - v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o rozhodnutí o zvláštním užívání nelze vyřídit elektronickou poštou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších přípa-dech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je od-vislý od délky trvání zvláštního užívání: - do 10 dnů – 100,-Kč - od 10 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč, - od 6 měsíců – 1000,- Kč. V případě záborů komunikačních ploch jsou úřady městských částí vyměřovány místní poplatky za m2 a den. Výše těchto poplatků je stanovena vyhláškami příslušných městských částí.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Působnost
Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně: - Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků) - Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy)a chodníky přilehlé k silnicim I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna, - Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 04. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design