Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná.
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (inves-tor), zhotovitel (dodavatel) prací.
3. Charakteristika úkonu
V žádosti musí být uvedeno: - o jakou komunikaci se jedná (název ulice), - důvod uzavírky, - dobu trvání uzavírky, - rozsah uzavírky, návrh objížďky, - jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon, adresa, - u právnických osob identifikační číslo (IČ), - u firem výpis z obchodního rejstříku, - u ostatních číslo občanského průkazu. - nutné doložit „stanovení dopravního značení“, t.j. situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru do-pravy MMB a Policií ČR – DI. - v případě dotčení provozu na lin-kách autobusů MHD nutno požádat DPmB, a.s. o zajištění změny licence pro provoz příslušných linek. -souhlas dotčeného dopravního úřadu k dočasným změnám linkové osobní dopravy
4. Výsledek úkonu
Žádost o uzavírku komunikace musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném Odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.
5. Kdy věc řešit
Uzavírku komunikace lze vyřídit: - pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 322 v úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, pátek 8:00 – 12:00 h.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách odboru dopravy MMB: Další informace a formuláře naleznete zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- stanovisko správce – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno - aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (ko-pie) - „stanovení dopravního značení“ vydané Odborem dopravy MMB – provozním oddělením v 5ti vyhotoveních a potvrzené Policií ČR – DI - harmonogram prací (v případě trvání uzavírky déle než 3 dny) - návrh objížďkových tras. - stanovisko DPmB, a.s. pokud se jedná o vozovku s provozem MHD
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o rozhodnutí o uzavírce komunikace nelze vyřídit elektronickou poštou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších přípa-dech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Působnost
Uzavírku komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně: Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, - Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Odbor dopravy Magistrát města Br-na, - Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 04. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design