Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci.
2. V jakém případě ve věci jednat
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (inves-tor), zhotovitel (dodavatel) prací.
3. Charakteristika úkonu
V žádosti musí být uvedeno o jakou komunikaci se jedná (název ulice), označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katast-rální území, jméno, příjmení a adresa stavebníka, účel využívání připojované nemovitosti, předpokládaná intenzita dopravy předpokládaný termín realizace.
4. Výsledek úkonu
Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném Odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, kte-ré jsou uvedeny ve formuláři.
5. Kdy věc řešit
Připojení nebo sjezd na komunikaci lze vyřídit pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 322, 303 v úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h, pátek 8:00 – 12:00 h.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách odboru dopravy MMB. Dalsi informace a formuláře naleznete zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Stanovisko správce komunikaci – akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno Situace nákres sjezdu na snímku katastrální mapy, Dostatečně vypovídající projektová dokumentace Předchozí souhlas Policie ČR – DI, U silnic I.třídy – stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Doklad o zaplacení správního poplatku, V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živ-nostenský list (v kopiích).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o rozhodnutí o připojení nebo sjezdu na komunikaci nelze vyřídit elektronickou poštou.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších přípa-dech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč,zaplatit v úředních hodinách na pokladně MMB, Kounicova 67 nebo uhradit složenkou.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
14. Časté dotazy
Dotazy, zda a za jak dlouho bude vydáno příslušné rozhodnutí nebo vyjádření.
15. Sankce
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Působnost
Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně: Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Silnice II., III. třídy Odbor dopravy MMB, Kounicova 67, Místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 05. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design