Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
080
3 Pojmenování (název) životní situace.
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci.
4 Základní informace k životní situaci
Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném Odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, kte-ré jsou uvedeny ve formuláři.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (inves-tor), zhotovitel (dodavatel) prací.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V žádosti musí být uvedeno o jakou komunikaci se jedná (název ulice),

označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katast-rální území,

jméno, příjmení a adresa stavebníka,

účel využívání připojované nemovitosti,

předpokládaná intenzita dopravy

předpokládaný termín realizace.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, II. podlaží, dv.č. 205.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Připojení nebo sjezd na komunikaci řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Silnice II., III. třídy Odbor dopravy MMB, Kounicova 67,

Místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Magistrát města Brna, Odbor dopravy

Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Připojení nebo sjezd na komunikaci lze vyřídit pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 322, 303 v úřední dny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 h,
pátek 8:00 – 12:00 h.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Stanovisko správce komunikaci

– akciové společnosti Brněnské komunikace, Renneská 1a, Brno

Situace nákres sjezdu na snímku katastrální mapy,

Dostatečně vypovídající projektová dokumentace

Předchozí souhlas Policie ČR – DI,

U silnic I.třídy – stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Doklad o zaplacení správního poplatku,

V případě zastupování stavebníka musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živ-nostenský list (v kopiích).
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno nebo jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách odboru dopravy MMB.

Dalsi informace a formuláře naleznete zde

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč,zaplatit v úředních hodinách na pokladně MMB, Kounicova 67 nebo uhradit složenkou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších přípa-dech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s., příp. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno, Policie České republiky – Dopravní inspektorát, u silnic I. třídy – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost o rozhodnutí o připojení nebo sjezdu na komunikaci nelze vyřídit elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění poz-dějších předpisů, § 10.
18 Jaké jsou související předpisy
Technické podmínky pro projektování a provádění staveb, přísluš-né ČSN.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí Magistrátem města Brna, Odborem dopravy je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotí-novo nám. 3/5, Brno.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek zvláštního užívání komunikace, vydaných v rozhodnutí, se řídí dle zák.č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 92 a § 93, a zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21 Nejčastější dotazy
Dotazy, zda a za jak dlouho bude vydáno příslušné rozhodnutí nebo vyjádření.
22 Další informace
Stránky Odboru dopravy MMB.

Dalsi informace a formuláře naleznete zde23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Již uvedeno v ostatních bodech.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Za správnost návodu odpovídá Odbor dopravy MMB, oddělení pozemních komunikací a speciální stavební úřad.
26 Kontaktní osoba
Pospíšek Pavel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
05. 05. 2011
28 Popis byl naposledy aktualizován
26. 05. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design