Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně.
2. V jakém případě ve věci jednat
V případě nově vzniklých budov, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou dle § 31a odst. 1a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) čísla popisná a orientační přidělována na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu. V ostatních případech žádá písemně o přidělení čísla popisného a čísla orientačního vlastník budovy. Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné městské části, na jejímž území se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází.
3. Charakteristika úkonu
Přidělení čísla popisného (příp. jeho zrušení) je nezbytnou podmínkou pro zápis (zrušení zápisu) stavby do katastru nemovitostí. Označení nemovitosti domovními tabulkami s číslem popisným a číslem orientačním je zákonnou povinností vlastníka nemovitosti, nesplněním se dopouští přestupku.
4. Výsledek úkonu
Číslo popisné je pořadové číslo budovy v katastrální knize, které současně identifikuje stáří objektu v příslušném katastrálním území. Číslo popisné je jedinečné a je uvedeno na domovní tabulce bílými číslicemi na černém podkladu. Orientační číslo slouží k usnadnění orientace v ulici nebo jiném veřejném prostranství, je uvedeno na domovní tabulce červenými číslicemi na bílém podkladu. Evidenční číslo je přidělováno stavbám pro rodinnou rekreaci, dočasným stavbám a stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a vztahuje se ke katastrálnímu území; je uvedeno na tabulce zelenými číslicemi na bílém podkladu. K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh stavby. Zrušené číslo popisné či evidenční nelze budově znovu přidělit. O přidělení čísla popisného a čísla orientačního je po zápisu adresního místa příslušným stavebním úřadem do RÚIAN vydán vlastníkovi budovy Doklad o přidělení čísla popisného a čísla orientačního. O provedení změny (zrušení čísla popisného a čísla orientačního) je zasláno vlastníkovi budovy písemné sdělení (poštou nebo do datové schránky). Současně je informován příslušný stavební úřad, který provede změnu v RÚIAN. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu tabulkami s čísly popisnými a orientačními a udržovat je v řádném stavu. Pouze v případě přečíslování hradí označení čísly obec ze svého rozpočtu. Provedení domovních tabulek je uvedeno na webových stránkách Statutárního města Brna v Zásadách pro tvorbu uličního názvosloví a označování ulic a veřejných prostranství a číslování ulic ve městě Brně v článku 5. Označení ulic uličními štíty zajištuje Odbor vnitřních věcí, správní oddělení - místopis.
5. Kdy věc řešit
V případě nově vzniklých budov, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou čísla popisná a orientační přidělována na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu. Žádost o přidělení čísla popisného a čísla orientačního předá stavebník příslušnému stavebnímu úřadu po dokončení stavby. V ostatních případech (přidělení čísla popisného a čísla orientačního stávající budově, zrušení čísla popisného a čísla orientačního) žádá písemně vlastník budovy. Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné městské části, na jejímž území se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází. Názvy jakýchkoliv veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti lze vyřídit elektronicky. Čísla popisná a čísla orientační - vlastník budovy předloží písemnou žádost, jejíž přílohou je geometrický plán (prostá kopie) a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání (kolaudační souhlas, protokol k dokončení stavby, potvrzení existence stavby, ověřený pasport stavby, potvrzení o rozdělení stavby či změně užívání stavby). V případě zrušení čísla popisného a čísla orientačního se k žádosti přikládá rozhodnutí o odstranění stavby a potvrzení příslušného stavebního úřadu o neexistenci stavby (nesporná skutečnost), případně potvrzení o sloučení staveb. Čísla evidenční - chatám, garážím a dočasným stavbám přidělují příslušné stavební úřady. Pouze garážovým domům a budovám řadových garáží se přiděluje číslo popisné stejně jako v případě budov. Garáže postavené při rodinných a bytových domech jsou součástí jednoho celku, žádná čísla se jim nepřidělují. V případě žádosti o názvoslovnou či orientační změnu na základě petice občanů musí předložené podklady odpovídat zákonu o právu petičním. Na anonymní návrhy a podněty k pojmenování a přejmenování veřejných prostranství nebude brán zřetel
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
viz bod 6.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádosti týkající se čísl popisných a čísel orientačních včetně příloh lze zaslat do datové schránky MMB. ID datové schránky: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádosti týkající se čísel popisných a čísel orientačních včetně příloh lze předat na podatelnu MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno či přímo na místopisné pracoviště MMB, Odbor vnitřních věcí, 1. patro, dveře č. 171. Převzetí Dokladu o přidělení čísla popisného a čísla orientačního případně jeho zaslání do datové schránky vlastníka lze domluvit telefonicky či e-mailem, tel. 542173089, e-mail: belkovska.jana@brno.cz.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek není stanoven. Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně městem Brnem.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek není stanoven. Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně městem Brnem.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Opravný prostředek nelze uplatnit.
14. Časté dotazy
- „Co potřebuji pro přidělení čísla popisného a čísla orientačního ?“ - viz bod 6. - „Kdo zajišťuje výrobu a připevnění domovních tabulek ?“ - zajišťuje vlastník nemovitosti sám podle vzorů uvedených v "Zásadách" na webových stránkách města Brna, případně zadá zakázku odborné firmě - historie brněnských ulic, - informace o umístění ulice na území města Brna, - datum kolaudace objektu (stáří nemovitosti k znaleckému posudku), - informace spojené se sčítáním lidu, domů a bytů.
15. Sankce
Fyzická či právnická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že - neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo - odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis. Za tyto přestupky lze dle § 66d zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) uložit pokutu do 200 000 Kč.
16. Působnost
Magistrát města Brna - čísla popisná a čísla orientační úřad příslušné městské části - čísla evidenční
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
Číslo popisné, číslo orientační, číslo evidenční, katastrální území, žádost o přidělení (zrušení) čísla popisného a čísla orientačního, Doklad o přidělení čísla popisného a čísla orientačního, RÚAIN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), domovní tabulky, uliční tabule
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Přidělení čísla popisného a čísla orientačního je účinné v okamžiku jeho zápisu do RÚIAN. Zápis do RÚIAN provádí příslušný stavební úřad.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design