Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
008
3 Pojmenování (název) životní situace.
Označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně.
4 Základní informace k životní situaci
Přidělení čísla popisného (případně jeho zrušení) je nezbytnou podmínkou pro zápis (zrušení zápisu) stavby do katastru nemovitostí.

Označení nemovitosti domovními tabulkami s číslem popisným a orientačním je povinností vlastníka uloženou mu zákonem /nesplní-li povinnost - peněžitá sankce/

Číslo popisné je číslo objektu, jedná se o pořadové číslo v katastrální knize, které současně indentifikuje stáří objektu v příslušném katastru, je uvedeno na domovní tabulce s černým podkladem a bílými číslicemi.

Orientační číslo slouží k usnadnění orientace v ulici nebo jiném veřejném prostranství, je uvedeno na domovní tabulce s bílým podkladem a červenými číslicemi.

Evidenční číslo je přidělováno dočasným stavebním objektům, je uvedeno na tabulce s bílým podkladem a zelenými číslicemi.

K zaevidování objektů existují dvě číselné řady (popisná a evidenční), které jsou stejně důležité a na stejné úrovni, každá z nich však eviduje jiný druh stavby.

Číselná řada popisná (v kompetenci MMB) určuje objektu trvalého charakteru kromě popisného čísla i adresu, číselná řada evidenční (v kompetenci MČ) určuje objektu dočasného charakteru (např. objekty určené k rekreaci) pouze číslo evidenční v katastru - bez adresy objektu.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o přidělení a zrušení čísla popisného a orientačního, včetně zajištění označení objektu platnými a správnými domovními tabulkami, je zákonnou povinností vlastníka nemovitosti.

Návrhy a podněty na pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejných prostranství města Brna podávají kromě městských částí i právnické osoby a občané. V písemné formě je adresují kanceláři tajemníka úřadu příslušné MČ, na jejím území se předmětná ulice nebo veřejné prostranství nachází.

Názvy jakýchkoliv veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
a) pro objekty povolené dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), v platném znění, se k žádosti o přidělní popisného a orientačního čísla přikládá originál pravomocného kolaudačního rozhodnutí (popř. ověřená kopie) nebo jiného dokladu o existenci stavby v příslušném katastru, vydaného příslušným stavebním úřadem, a geometrický nebo jiný situační plán lokality.

Výše uvedené doklady je nutné předložit příslušnému úřadu městské části k žádosti o přidělení evidenčního čísla.b) pro objekty ohlášené nebo povolené dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2007, žadatel předloží:

- kolaudační souhlas a geometrický plán u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, nebo

- oznámení stavebnímu úřadu o záměru započít s užíváním dokončené stavby, potvrzené stavebním úřadem, že údaje v něm uvedené jsou pravdivé společně s geometrickým plánem, nebo

- potvrzení stavebního úřadu o rozdělení stavby či změně užívání stavby společně s geometrickým plánem, nebo

- úplný výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí nebo potvrzení pasportu příslušným stavebním úřadem u staveb, kde nejsou zachovány původní doklady opět společně s geometrickým plánem.Na území města Brna se garáže zapisuji následujícně:

- garážovým domům se přiděluje číslo popisné a orientační (potřebné doklady viz bod 6a, 6b)

- garáže postavené při rodinných a bytových domech jsou součástí jednoho celku, žádná čísla se jim nepřidělují

- řadové garáže vyskytující se zejména v sídlištích, které tvoří jeden funkční celek, ale mají různé vlastníky, se do katastru nemovitostí zapíší na žádost jejího vlastníka, a to jako zastavěná plocha s využitím garáž, stavba bez čísla popisného a evidenčního.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Občan požádá při osobní návštěvě nebo podá písemnou žádost Odboru vnitřních věcí MMB, v případě čísla evidenčního požádá příslušnou městskou část.

Návrhy a podněty na názvoslovné změny se předkládají tajemníkům úřadů městských částí, kde se daná lokalita nachází.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna - popisná a orientační čísla;

úřad příslušné městské části - evidenční čísla.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Místopisné pracoviště Odboru vnitřních věcí MMB, Malinovského nám. 3, I. patro, dv. 171, tel. 542 173 089, v úředních hodinách.
Evidenční čísla - úřad příslušné městské části;
Návrhy na místopisné změny - tajemník příslušné městské části.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
- k osobní nebo písemné žádosti o přidělení čísla popisného a orientačního je nutno přiložit doklady uvedené v bodě 6, po opatření doložkou, budou vráceny zpět žadateli

- v případě zrušení čísla popisného a evidenčního se přikládá rozhodnutí o odstranění stavby a potvrzení příslušného stavebního úřadu o neexistenci stavby (nesporná skutečnost)

- žádost je vždy třeba doplnit geometrickým plánem (zaměřením stavby) nebo jiným jednoduchým situačním plánem stavby s vyznačením parcelního čísla v příslušném katastrálním území, vždy je nutné znát ulici, ve které se stavba nachází a nejbližší sousedící orientační číslo

- v případě žádosti o názvoslovnou či orientační změnu na základě petice občanů musí předložené podklady odpovídat zákonu o právu petičním

- na anonymní návrhy a podněty k pojmenování a přejmenování veřejných prostranství nebude brán zřetel

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopisy žádostí a návrhů nejsou zákonem předepsány.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek není stanoven.

Náklady spojené s domovními tabulkami hradí vlastník nemovitosti s výjimkou případů, kdy je změna číslování a názvu provedena úředně městem Brnem.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Vlastník nemovitosti je povinen do 1 měsíce po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí požádat o přidělení čísla popisného a orientačního, správní orgán je povinen vyhovět neprodleně, nejpozději však do 30 dnů.

Podmínky pro přidělení čísla evidenčního určuje městská část příslušná podle místa stavby.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §§ 30 - 34.

Vyhláška MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, §§ 1 - 7, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.

Opatření ZMB "Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně", schválené 17.4.2001.
18 Jaké jsou související předpisy
-----
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravný prostředek nelze uplatnit.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za porušení povinností stanovených právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, v § 30 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebo nesplní-li tato osoba povinnost stanovenou v § 32 odst. 1 citovaného zákona, může obec uložit peněžitou sankci do 10.000 Kč podle ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb.

Za porušení výše uvedených povinností fyzickou osobou může obec uložit peněžitou sankci za přestupek podle ustanovení § 47, 47b a 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
21 Nejčastější dotazy
- podmínky pro přidělení čísla popisného a orientačního - viz bod 10;

- kdo zajišťuje výrobu a připevnění domovních tabulek - zajišťuje si je vlastník nemovitosti sám podle vzorů uvedených v "Zásadách" nebo na webových stránkách města Brna nebo zadá zakázku odborné firmě;

- historie brněnských ulic;

- informace o umístění ulice na území města Brna;

- datum kolaudace objektu (stáří nemovitosti k znaleckému posudku);

- informace spojené s konáním všech typů voleb;

- informace spojené se sčítáním lidu, domů a bytů.
22 Další informace
www.brno.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informační bulletin, www2.brno.cz
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Oškrdalová Milena,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
02. 05. 2001
28 Popis byl naposledy aktualizován
03. 11. 2011
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Před vyřízením žádosti o přidělení popisného (domovního) čísla nemovitosti je nezbytně nutné provést kontrolu v evidenci místopisu, zda předmětnému objektu nebylo již dříve popisné číslo přiděleno (důvodem možná duplicita zápisu) nebo zda novostavba nestojí na místě asanované stavby. Pokud je nově kolaudovaná stavba postavená na stejném pozemku parcely asanovaného objektu, předloží žadatel ke kolaudačnímu rozhodnutí ještě rozhodnutí o odstranění stavby v originále nebo v ověřené kopii (popř. doklad vydaný příslušným stavebním úřadem o neexistenci stavby - nesporná skutečnost).

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design