Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany

2. V jakém případě ve věci jednat

Plnoletý občan, který má trvalý pobyt ve městě Brně Zákonný zástupce, opatrovník, Pověřená osoba na základě plné moci.

3. Charakteristika úkonu

Podmínkou je podání žádosti (vzor žádosti na Internetových stránkách odboru dopravy MMB) a zdravotní postižení občana, které odůvodňuje přiznání průkazu ZTP, ZTP/P, dále vlastnictví motorového vozidla, kdy držitelem je buď žadatel nebo osoba jemu blízká. Dalsi informace a formuláře naleznete zde

4. Výsledek úkonu

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP/P, ZTP, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení (prodloužení) doby platnosti.

5. Kdy věc řešit

Magistrát města Brna, Kounicova 67, Odbor dopravy , III.poschodí, dv. 327b p. Eva PELČÁKOVÁ DiS., tel. 542174228, fax 542174211 Úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00 hod do 17,00 hod, pátek od 8,00 hod do 12,00 hod

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Tiskopis žádosti o vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Brna a na příslušných úřadech městských částí, dále na na Centru pro zdravotně postižené JM kraje, detašované pracoviště Brno-město, Palackého 11. Více informací zde.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Občanský průkaz zdravotně postiženého občana Průkaz ZTP/P, ZTP. U nezletilých zdravotně postižených dětí - rodný list + občanský průkaz zákonného zástupce OTP vozidla, Lékařská zpráva, Projektová dokumentace.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost o vyhrazené parkovací místo nelze vyřídit elektronickou poštou.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P jsou osvobozeni od správního a místního poplatku. Žadateli je účtován příspěvek na cenu zpracování a realizaci dopravního značení v celkové výši 3500,- Kč. Výchozím podkladem pro realizaci dopravního značení je osobní objednávka žadatele u BKOM a.s. Dopravní značení zůstává majetkem zřizovatele dopravního značení.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

V případě vydání rozhodnutí je opravným prostředkem odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Odbor dopravy Magistrátu města Brna.

14. Časté dotazy
15. Sankce

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace na vyhrazené parkovací místo lze z důvodu nesplnění jeho podmínek či z obecného zájmu odejmout v souladu s ustanovením § 25 zákona č.13/1997 SB., ve znění pozdějších předpisů.

16. Působnost

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, komunikační oddělení, Kounicova 67-řeší vyhrazená parkovací místa na komunikacích II., III. třídy a na komunikacích patřících do základního komunikačního systému.(zjednodušeně tzv. komunikace kde jezdí MHD) kde na ostatních místních komunikacích - příslušné úřady městských částí.

17. Oblast
Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
05. 04. 2011
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design