Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, že se jedná o součást zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. V jakém případě ve věci jednat
Vlastník pozemku nebo stavby.
3. Charakteristika úkonu
Nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem. Řízení se zahajuje na návrh nebo z moci úřední správním orgánem. Při jeho vydání se použijí ustanovení podle zákona o správním řízení.
4. Výsledek úkonu
Správní rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu. Rozhodnutí se přikládá k ohlášení změny druhu pozemku nebo vkladu stavby do katastru nemovitostí.
5. Kdy věc řešit
Nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech. Formuláře jsou na webových stánkách města) Přílohy: - výpis z listu vlastnictví, - snímek katastrální mapy, - stavební povolení, kolaudační rozhodnutí aj., - geometrický plán (pokud se jedná o část pozemku), - souhlasné vyjádření vlastníka pozemku )pokud je rozdílný od žadatele), - doklady, o které se pochybnost opírá, - vyjádření stavebního úřadu k využití pozemku, - další doklady podle povahy žádosti. Je nutné prokázat, že pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí v rozporu s právním stavem, tj. že v minulosti došlo k jejich faktickému a právnímu odnětí ze ZPF. Žadatel musí prokázat příslušnými doklady vydanými podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že ke změně druhu pozemků došlo legální cestou.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Doklady stejné jako při iniciaci úkonu provedené elektronicky (bod 6.).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn matejik.tomas@brno.cz siegelova.jana@brno.cz stefanova.veronika@brno.cz pektorova.barbora@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029 - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030 - Ing. Veronika Štefanová, dv.č. 414, tel: 542174615 - Ing. Barbora Pektorová, dv.č. 414, tel: 542174033 Úřední dny: - pondělí 8.00 - 17.00 - středa 8.00 - 17.00 - pátek 8.00 - 12.00
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Nevyměřují se.
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno.
14. Časté dotazy
Platí se odvody? Odpověď: Ne. Může se rozhodnout o pouze o části pozemku? Odpověď: V pochybnostech je možno rozhodnout pouze o pozemku jako celku. Při rozhodování o části pozemku je nutný vyhotovit oddělovací geometrický plán. Je možné rozhodnout o pozemku určeném k plnění funkci lesa a jako takový je veden v katastru nemovitostí, ale faktický stav je součást ZPF (např. orná půda, zahrada aj.? Odpověď: Na tento případ nelze rozhodnutí v pochybnostech použít. Je nutné nejprve požádat orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí v pochybnostech podle § 3 odst. 3 zákona č. 286/1995 Sb., o lesích, že se nejedná o pozemek k určení plnění funkci lesa.
15. Sankce
Podle ust. § 20 odst. 1 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 1000 000 Kč. Podle ust. § 20 a odst. 1 zákona se právnická a podnikajících fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
16. Působnost
Jedná se o státní správu vykonávanou v přenesené působnosti. Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
Ochrana ZPF, odvody, revize katastru nemovitostí.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
17. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Ne.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design