Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
072
3 Pojmenování (název) životní situace.
Úmrtí a zajištění pohřbu
4 Základní informace k životní situaci
- postup při úmrtí a objednávání pohřbu je zajišťován podle zákona č. 256/ 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonůa/ přeprava lidských pozůstatků a jejich uložení před pohřbenímPři úmrtích osob pobývajících v době úmrtí mimo trvalé a přechodné bydliště přepravu lidských pozůstatků do místně příslušných patologických zařízení zajišťují na svůj náklad:

- zdravotnická a sociální zařízení ve kterých došlo k úmrtí,

- Policie ČR, z ostatních míst náhlého úmrtí.Při úmrtích osob v místě trvalého nebo přechodného bydliště nebo v bydlišti rodin blízkých:

- do místně příslušných patologických zařízení přepravu zajišťuje lékař provádějící

prohlídku mrtvého, pokud rozhodne o nutnosti zdravotní pitvy, na náklad příslušné

zdravotní pojišťovny,

- v případě vyloučení zdravotní pitvy prohlížejícím lékařem přepravu zajišťují

pozůstalí zemřelého, kteří se rozhodnou objednat pohřeb. Tato přeprava je

zajišťována na náklad objednatele pohřbu.

Přepravy lidských pozůstatků a náklady na jejich uložení před pohřbem jsou po provedení zdravotní pitvy zajišťovány na náklad objednatele pohřbu na základě jeho objednávky u zvolené pohřební služby.b/ objednání pohřbu- pozůstalí po zemřelém se rozhodnou, koho pověří objednáním pohřbu. Osoba způsobilá k právním úkonům, zajišťující objednání pohřbu, na základě vlastního uvážení objedná u vybrané pohřební služby, oprávněné poskytovat pohřební služby na základě platné koncesní listiny, provedení pohřbu.

Při objednání pohřbu je vhodné zvážit případná přání mrtvého, která se dotýkají zajištění pohřbu. Doporučuje se před objednáním pohřbu se seznámit s věcnou a finanční nabídkou pohřebních služeb provozujících činnost v území příslušného regionu.

V případě úmrtí v místě trvalého nebo přechodného bydliště nebo v bydlišti rodin blízkých, a při vyloučení zdravotní pitvy, objednatel pohřbu musí předložit doklad o prohlídce mrtvého, vystavený prohlížejícím lékařem. Objednatel pohřbu rovněž musí doložit svoji identitu platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pohřební služba při objednání pohřbu zpravidla požaduje finanční zálohu odpovídající poměrné části objednaných služeb. Objednatel pohřbu je povinen pohřební službě doručit oděv pro úpravu lidských pozůstatků před jejich uložením do rakve. V případě nedodání oděvu objednavatelem pohřbu, pohřební služba zahalí lidské pozůstatky do tkaniny na náklad objednatele.

Součástí pohřbu je vždy:

- přeprava lidských pozůstatků a jejich uložení v chladícím zařízení před pohřbením

- dodání rakve a uložení lidských pozůstatků do rakve,

- kremace, nebo pohřbení lidských pozůstatků do kopaného hrobu s pronájmem

hrobového místa na tlecí dobu (zpravidla 10 let).Na přání objednatele pohřbu je součástí pohřbu zpravidla:

- smuteční obřad s dodáním nebo zapůjčením květinových darů a hudební produkce,

- účast řečníků nebo zástupců církví při obřadu,

- zapůjčení okrasných obalů na rakve po dobu obřadu,

- další služby dle přání objednatele pohřbu a nabídky pohřební služby.Uložení zpopelněných lidských pozůstatků a exhumovaných lidských ostatků po pohřbení zajišťuje na veřejných pohřebištích na území statutárního města Brna Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.Ukládání lidských ostatků a pohřbívání lidských pozůstatků vojenských válečných obětí je zajišťováno podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, na základě žádosti majitele hrobu a písemného souhlasu Ministerstva obrany ČR.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdo je oprávněn sjednat pohřeb:

Plnoletá, právně způsobilá osoba, která sjednání pohřbu provádí na základě závěti nebo přání zemřelého. Pokud závěť nebyla pořízena, osoba příbuzná, zemřelému blízká, t.j. dědic ze zákona, nebo osoba, která se zemřelým trvale žila ve společné domácnosti, nebo o to byla požádaná, nebo se tak rozhodla z vlastní vůle. Pokud takové osoby zemřelý neměl, nebo nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná osoba pohřbení, pohřeb zajistí obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vůči dědicům a není-li dědiců, vůči státu.

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Zajištění pohřbení zemřelého ve věcném rozsahu daném Zákonem o pohřebnictví a o změně některých zákonů, t.j.:

- zajištění ve lhůtě 96 hodin od úmrtí, pohřbení zemřelého v rakvi s uložením do hrobu nebo hrobky na pohřebišti, nebo zpopelněním v krematoriu,

- v případě, že nedošlo k zajištění pohřbu ve lhůtě 96 hodin od úmrtí, právnická nebo fyzická osoba, u které jsou lidské ostatky uloženy, je povinná neprodleně informovat příslušnou obec.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řešení je zahájeno sjednáním provedení pohřbu u zvolené pohřební služby na základě oboustranně potvrzené objednávky pohřbu s uvedením objednaných služeb a ceny. V případě finanční nouze objednatele nebo jeho finanční neschopnosti pohřeb zajistit na vlastní náklad, oznámením na příslušný Úřad městské části Brno dle místa bydliště zemřelého.
8 Na které instituci životní situaci řešit
V případě neoprávněného zadržování zemřelého pohřební službou před sjednáním obřadu, neřešením zajištění pohřbu po oznámení o finanční neschopnosti objednatele pohřbu, nedořešeného pronájmu hrobového místa na:

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, odbor životního prostředí,

oddělení ekonomiky, 5. poschodí, dveře 559

Ing. Tomáš Karban, tel. 542174094

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.,

pátek od 8:00 hod. do 12:00.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
V případě neoprávněného zadržování zemřelého pohřební službou před sjednáním obřadu, neřešením zajištění pohřbu po oznámení o finanční neschopnosti sjednatele pohřbu, nedořešeného pronájmu hrobového místa na:
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, odbor životního prostředí,
oddělení ekonomiky, V. poschodí, dveře 559
Ing. Tomáš Karban, tel. 542174094
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8 00 hod. do 17.00 hod.,
pátek od 8.00 hod do 12.00.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
a) při objednání pohřbu: platný občanský průkaz nebo cestovní pas

b) při zajišťování přepravy lidských pozůstatků z místa bydliště: doklad o prohlídce mrtvého

c) při objednání pohřbu do kopaného hrobu na hrobovém místě: platnou nájemní smlouvu uzavřenou s osobou objednatele pohřbu, nebo ověřený písemný souhlas nájemce s pohřbením do hrobu

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
žádné
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro objednání pohřbu od oznámení úmrtí činí 96 hodin.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,

Oddělení ekonomiky

Ing. Tomáš Karban
26 Kontaktní osoba
Šplíchal Karel,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 08. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 01. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Ing. Tomáš Karban

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design