Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
070
3 Pojmenování (název) životní situace.
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a),b),d) a f) vodního zákona)
4 Základní informace k životní situaci
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba:

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi

1. k jejich odběru

2. k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci

3. využívání jejich energetického potenciálu

4. užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání

5. k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody:

1. k jejich odběru

2. k jejich akumulaci

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou

5. k jinému nakládání s nimi

d) k čerpání povrchových a podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Správní řízení ukončeno rozhodnutím

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
a) Dle místa životní situace povoluje vodoprávní úřad úřadu městské části Statutárního města Brna odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) s vyjímkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

b) vodoprávní úřad odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB v ostatních případech, není-li stanoveno jinak

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405,406,407,420,421,422, (podatelna OVLHZ dv. č. 417) tel.č. 542174024 nebo (klapky) 4021, 4025, 4027, 4022, 4199, 4290)
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel předkládá k žádosti podle povahy a druhu nakládání s vodami doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

a) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,

b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,

c) kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká,

d) projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla, ve dvojím vyhotovení,

e) stanovisko správce povodí,

f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

g) odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišt, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, technických auditorů, znalců a jiných osob, s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

h) údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech, pokud se žádost týká povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor žádosti o povolení k nakládání s vodami - přílohy Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení nebo souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zák.č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 60 dnů, do 3 měsíců.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle povahy žádosti Povodí Moravy s.p., správce vodního drobného toku, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Krajská hygienická stanice Jihomoravskéhop kraje, Moravský rybářský svaz, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků a další
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitejších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřade
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 8, Vyhláška ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č.500/2004 Sb.správní řád
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím odboru VLHZ MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a) Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 40,- Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod celkovým množstvím těchto povrchových vod

b) pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 70,- Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod

c) pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod se stanoví do 20.000.000,- Kč
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Je třeba povolení k nakládání s vodami pro odběr vody z vlastní studny pro potřeby vlastní domácnosti?

Odpověď:

Ano je, povolení vydává příslušný vodoprávní úřad na úřadě městské části v Brně.
22 Další informace
V úředních dnech MMB pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, a v pátek od 8.00 do 12.00 hod telefony:

542174024

542174022

542174021

542174025

542174027

542174199

542174290
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Nováková Taťana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. 02. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design