Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
2. V jakém případě ve věci jednat
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
3. Charakteristika úkonu
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi 1. k jejich odběru, 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi, b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odběru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, 4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi, c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.
4. Výsledek úkonu
Správní řízení ukončeno rozhodnutím.
5. Kdy věc řešit
Vydání rozhodnutí podle vodního zákona - jednoduchých věcech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
ID datové schránky: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405, 406, 407, 420, 421, 422, (podatelna OVLHZ dv.č. 417) telefon č. 54217 (klapky 4021, 4022, 4025, 4027, 4145, 4199, 4290).
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
14. Časté dotazy
Dotaz: Je třeba povolení k nakládání s vodami pro odběr vody z vlastní studny pro potřeby vlastní domácnosti? Odpověď: Ano je, povolení vydává příslušný vodoprávní úřad na Úřadě městské části v Brně.
15. Sankce
Pokuta za porušení povinností dle vodního zákona se stanoví až do výše do 500 000,- Kč.
16. Působnost
a) Dle místa životní situace povoluje vodoprávní úřad Úřadu městské části statutárního města Brna pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr povrchových a podzemních vod, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí, rozhodují v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodního díla, vydávají souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov v záplavových územích a k průzkumným hydrogeologickým vrtům pro následné vybudování studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností), vyjadřují se v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu, b) Vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB v ostatních případech, není-li stanoveno jinak.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design