Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
069
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu4 Základní informace k životní situaci
Souhlas k odnětí podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se vydává následující formou:

a) závazným stanoviskem podle ust. § 149 správního řádu - pokud bude podkladem pro rozhodnutí (územní, stavební, dodatečné povolení stavy aj.),

b) správním rozhodnutí ve správním řízení – v případě, pokud záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí (např. územní souhlas), účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy.Souhlas a následně vydané rozhodnutí o stanovení výše odvodů podle ust. § 11 zákona o ochraně ZPF se předkládají katastrálnímu úřadu při změně druhu pozemku a zápisu stavby do katastru nemovitostí.5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba,v jejímž zájmu má být odnímána zemědělská půda.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vydání souhlasu, příp. nesouhlasu.

Je to forma vyjádření dotčeného orgánu státní správy. Při jeho vydání se

přiměřeně použijí ustanovení o základních pravidlech řízení zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu8 Na které instituci životní situaci řešit
Uvedené činnosti vykonává na území města výhradně MMB, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno.

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
oddělení zemědělství IV. poschodí
- Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz
- Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: siegelová.jana@brno.cz
- p. Lenka Srbová, dv.č. 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz
- podatelna Odboru VLHZ MMB, dv.č. 417
Úřední dny:
- pondělí 8.00 - 17.00
- středa 8.00 - 17.00
- pátek 8.00 - 12.00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost s přílohami podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

V žádosti se uvede:

- účel odnětí, název stavby

- požadovaná doba odnětí - trvalé odnětí, dočasné odnětí, u dočasného odnětí uvést dobu trvání,

- zda na stavbu bylo/nebylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí,

- informaci, v jakém následném řízení podle stavebního zákona má být souhlas k odnětí zemědělské půdy podkladem (např. územní, stavební, dodatečné povolení stavby, územní souhlas, žádné),

- seznam pozemků dotčených stavbou, uvést katastrální území, parcelní číslo, výměru odnímaného pozemku (části pozemku), druh pozemku, třídu ochrany pozemku, celkovou odnímanou výměru

- výsledky pedologického průzkumu,

- údaje o protierozních opatřeních,

- údaje o odvodnění a závlahách.

- návrh skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice, drnové vrstvy) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin a návrh jejího použití.

- výpis z katastru nemovitostí,

- zákres navrhovaného odnětí ve snímku katastrální mapy,

- situační zákres s vyčíslením ploch záboru,

- není-li žadatelem vlastník pozemku, vyjádření všech vlastníků pozemku (popřípadě nájemců),

- výpočet odvodu za odnětí s výjimkou případů

- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh na jejich hospodárné využití

- u dočasného odnětí plán rekultivace,

- vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány. Formulář lze zíkat na Odboru VLHZ MMB jak v písemné, tak elektronické podobě, nebo na webových stránkách města.12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od doručení žádosti. Ve složitějších případech do 60 dnů.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu spolupracuje se všemi orgány státní správy, jejichž činnost se dotýká zemědělského půdního fondu,např. Inspekce životního prostředí České republiky, stavební úřad, Obvodní báňský úřad Brno aj.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Před vydáním souhlasu může být provedeno ústní jednání s ohledáním na místě.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Je třeba písemné formy všech úkonů, příp. osobního jednání.

ID datové schránky: a7kbrrn

e-mail:

matejik.tomas@brno.cz

siegelová.jana@brno.cz

srbova.lenka@brno.cz
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve znění pozdějších předpisů,18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,

- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR

- vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajinyDále předpisy Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR a další. Podrobně uvedeno na informační stránce úřadu pod adresou: www2.brno.cz - prezentace města - Magistrát – OVLHZ - přehled činností - související předpisy.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Vydání souhlasu k odnětí následujícími způsoby:

Závazným stanoviskem podle ust. § 149 správního řádu - pokud bude podkladem pro rozhodnutí nejčastěji podle stavebního zákona (územní, stavební, dodatečné povolení stavy aj.). Na vydání souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému závaznému stanovisku - souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.Správním rozhodnutím ve správním řízení – v případě, pokud záměr nevyžaduje vydání rozhodnutí podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak (např. územní souhlas). Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Na vydání souhlasu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému závaznému stanovisku - souhlasu (nesouhlasu) je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je souhlas závaznou součástí.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Správní delikty:

- přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby, uvedeny v ust. § 20 zákona o č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

- jiné správní delikty, které se dopustí právnické osoby a podnikající fyzické osoby, uvedeny v ust. § 20a zákona o č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu21 Nejčastější dotazy
Kdy mám požádat o souhlas k odnětí?

Odpověď: Souhlas k odnětí zemědělské půdy je nutný předložit stavebnímu úřadu již spolu s žádostí o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba. (§ 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.Kdy se platí předepsané odvody?

Odpověď: Podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. je stavebník povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, tj. zahájení skrývky ornice, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Následně Odbor VLHZ MMB zahájí správní řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí, kterým je uložena povinnost úhrady platby odvodů. Stanovený odvod je splatný jednorázově do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, detašované pracoviště, Brno, Řipská 9, 627 05 Brno.Po vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nejčastěji podle stavebního zákona, tj. po vydání územního

rozhodnutí nebo stavebního povolení.22 Další informace
Podrobnější informace o činnosti úřadu naleznete na stránkách MMB pod adresou: www.brno.cz.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za odnětí zemědělské půdy.25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru, kolkova.marta@brno.cz.
26 Kontaktní osoba
Matějík Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 06. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design