Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. V jakém případě ve věci jednat
K odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (nejčastěji stavební zákon, horní zákon aj.) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v ust. § 9 odst. 2 zákona.
3. Charakteristika úkonu
Vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy je podmínkou k podání žádosti o povolení záměru např. na stavební úřad. Souhlas s odnětím je jeho povinnou přílohou.
4. Výsledek úkonu
Souhlas k odnětí podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se vydává následující formou: a) závazným stanoviskem podle ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu - pokud bude podkladem pro rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územní, stavební, dodatečné povolení stavy aj.), b) správním rozhodnutí podle us. § 67 správního řádu – v případě, pokud záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení podle jiného právního předpisu formu rozhodnutí (např. územní souhlas), účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy. Souhlas a následně vydané rozhodnutí o stanovení výše odvodů podle ust. § 11 zákona o ochraně ZPF se předkládají katastrálnímu úřadu při ohlášení změny druhu pozemku nebo zápisu stavby do katastru nemovitostí.
5. Kdy věc řešit
Záměr realizace stavby, změna druhu pozemku, zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí aj.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vyplnit žádost o vydání souhlasu s odnětím (formulář na webových stránkách) - Údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z LV nebo informace o parcele). - Kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí. - Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF podle § 11 až 13 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, včetně: o výsledků pedologického průzkumu, o předběžné bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrhu jejího hospodárného využití, o informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem, o údajů o odvodnění a závlahách, o údajů o protierozních opatřeních, o zákresu hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.  Vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje. - Výpočet odvodů. - Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy. - Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem. Dále: - Závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB vydané podle ust. 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zda je záměr z hlediska platné územně plánovací dokumentace přípustný (např. záměr na nezastavitelných plochách, větší rozsah záměru aj.) . - Plnou moc k zastupování.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Stejné doklady jako při iniciaci úkonu provedené elektronicky (bod 6.).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn matejik.tomas@brno.cz siegelova.jana@brno.cz stefanova.veronika@brno.cz pektorova.barbora@brno.cz Pokud bude podání učiněno e-mailem, je nutné jej do 5 dnů písemně potvrdit.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029 - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030 - Ing. Veronika Štefanová, dv.č. 414, tel: 542174615 - Ing. Barbora Pektorová, dv.č. 414, tel: 542174033 Úřední dny: - pondělí 8.00 - 17.00 - středa 8.00 - 17.00 - pátek 8.00 - 12.00
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Pokud není odnětí ze ZPF zpoplatněno,odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí nebo příkazu. Odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou. Způsob výpočtu je uveden v příloze zákona o ochraně ZPF.
13. Opravné prostředky
Nezákonný souhlas s odnětím vydaný formou závazného stanoviska lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení. Souhlas vydaný formou správního rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu (v případě, pokud záměr nevyžaduje vydání rozhodnutí podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak stal, např. územní souhlas). Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. správního řádu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno.
14. Časté dotazy
Kdy mám požádat o souhlas k odnětí? Odpověď: Souhlas k odnětí zemědělské půdy je nutný předložit stavebnímu úřadu již spolu s žádostí o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba. (§ 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Kdy se platí předepsané odvody? Odpověď: Po vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nejčastěji podle stavebního zákona, tj. po vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Podle ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona o ochraně ZPF je stavebník povinen písemně oznámit zahájení realizace záměru, tj. zahájení skrývky ornice, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Následně Odbor VLHZ MMB zahájí správní řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí, příp. vydá příkaz, který je prvním úkonem v řízení. Rozhodnutím nebo příkazem je uložena povinnost úhrady platby odvodů. Stanovený odvod je splatný jednorázově do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, detašované pracoviště, Brno, Řipská 9, 627 05 Brno. V případě dočasného odnětí je odvod splatný do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá.
15. Sankce
Podle ust. § 20 odst. 1 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 1000 000 Kč. Podle ust. § 20 a odst. 1 zákona se právnická a podnikajících fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
16. Působnost
Jedná se o státní správu vykonávanou v přenesené působnosti. Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
Ochrana zemědělského půdního fondu, ZPF, změna druhu pozemku.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
17. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Ne.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design