Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vyjádření vodoprávního úřadu podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
2. V jakém případě ve věci jednat
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
3. Charakteristika úkonu
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.
4. Výsledek úkonu
Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaného podle vodního zákona.
5. Kdy věc řešit
Správní orgán vydá vyjádření ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
ID datové schránky: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405, 406, 407, 420, 421, 422, (podatelna OVLHZ dv.č. 417) telefon č. 54217 (klapky 4021, 4022, 4025, 4027, 4145, 4199, 4290).
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení.
14. Časté dotazy
Dotaz: Kdy mám požádat o vyjádření k navrhované stavbě? Odpověď: Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona se předkládá místně příslušnému stavebnímu úřadu před vydáním územního rozhodnutí.
15. Sankce
Nejsou
16. Působnost
a) Souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov v záplavových územích a k průzkumným hydrogeologickým vrtům pro následné vybudování studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) vydávají vodoprávní úřady Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace). b) V ostatních případech vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design