Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
067
3 Pojmenování (název) životní situace.
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách)
4 Základní informace k životní situaci
Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujících podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c) ke stavbám, k těžbě nerostů, nebo k terénním úpravám v záplavových územích

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu

g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Správní řízení ukončené závazným stanoviskem nebo rozhodnutím.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost s předepsanými přílohami
8 Na které instituci životní situaci řešit
a) Souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry vydávají vodoprávní úřady Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace)

b) v ostatních případech vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405,406,407,420,421,422 (podatelna OVLHZ dv. č. 417) tel.č. 542174024 nebo (klapky) 4021, 4025, 4027, 4022, 4199, 4290)
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Přílohy k písemné žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti dle vyhlášky č. 432/Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

a) mapové podklady ve zvoleném měřítku (1: 2000 až 1: 50000), se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

b) údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízení nebo činností dotčeny,

c) popis staveb, zařízení nebo činnosti a jejich účinků na okolí,

d) vyjádření vodoprávního úřada podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,

e) stanovisko správce povodí,

f) stanovisko správce vodního drobného toku, jde-li o stavbu vodního díla související s tímto vodním tokem,

g) odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišť, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, znalců, technických auditorů, případně jiných osob s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele, pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

i) další identifikační a technické údaje potřebé k posouzení žádosti
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vzor žádosti o souhlas - příloha Vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podle zák.č. 254/2001 Sb.o vodách (bezodkladně, nebo do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců dle složitosti projednávaného případu)
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Správce toku nebo správce drobného vodního toku.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitejších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřade
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách, § 17, Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č.500/2004 Sb.správní řád
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě vydání rozhodnutí - odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím odboru VLHZ MMB.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokuta za porušení jiných povinností dle zákona č. 254/2001 Sb.o vodách se stanoví ve výši do 500.000,- Kč.
21 Nejčastější dotazy
Dotaz:

Kdo vydává suhlasy ke stavbě jednotlivých rodinných domků v záplavovém území?

Odpovědˇ: vodoprávní úřady pověřených městských částí

22 Další informace
V úředních dnech MMB pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, a v pátek od 8.00 do 12.00 hod telefony:

542174021

542174022

542174024

542174025

542174027

542174199

542174290
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Nováková Taťana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
13. 02. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
13. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design