Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem - § 17 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
2. V jakém případě ve věci jednat
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
3. Charakteristika úkonu
Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno, d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu10b), g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; nestanoví-li tento zákon jinak, vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8), h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu49), nebo i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.
4. Výsledek úkonu
Správní řízení ukončené závazným stanoviskem nebo rozhodnutím.
5. Kdy věc řešit
Správní orgán příslušný k vydání závazného stanoviska vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Vydání rozhodnutí podle vodního zákona - jednoduchých věcech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Soupis dokladů k doložení, viz formulář dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu zde
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
ID datové schránky: a7kbrrn
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, vodoprávní úřad, Kounicova 67, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv.č. 405, 406, 407, 420, 421, 422, (podatelna OVLHZ dv.č. 417) telefon č. 54217 (klapky 4021, 4022, 4025, 4027, 4145, 4199, 4290).
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
V případě vydání závazného stanoviska: Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. § 17 vodního zákona je úkon učiněný orgánem státní správy vodního hospodářství, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Závazné stanovisko samo o sobě není způsobilé vyvolat samostatné právní následky. Tyto mohou být vyvolány prostřednictvím rozhodnutí v dané věci, v tomto případě územním rozhodnutím, resp. stavebním povolením. V případě dotčení majetku třetích osob, jejich práv a právem chráněných zájmů, mohou tito své námitky a připomínky uplatnit pouze v řízení podle stavebního zákona v rámci územního či stavebního řízení. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí stavebního úřadu, ke kterému je toto stanovisko vydáváno. V případě vydání rozhodnutí: Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
14. Časté dotazy
Dotaz: Kdo vydává souhlasy ke stavbě jednotlivých rodinných domků v záplavovém území? Odpověďˇ: Vodoprávní úřady pověřených městských částí
15. Sankce
Pokuta za porušení povinností dle vodního zákona se stanoví až do výše do 500 000,- Kč.
16. Působnost
a) Souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov v záplavových územích a k průzkumným hydrogeologickým vrtům pro následné vybudování studny pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) vydávají vodoprávní úřady Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace). b) V ostatních případech vodoprávní úřad Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design