Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Rozhodnutí o odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa

2. V jakém případě ve věci jednat

Žádá stavebník (investor stavby), případně jím zplnomocněný zástupce v případě provádění stavby na lesním pozemku, to je pozemku určeném k plnění funkcí lesa

3. Charakteristika úkonu

Správní řízení ukončené rozhodnutím.

4. Výsledek úkonu

Rozhodnutí o souhlasu s povolením odnětí v případech, kdy má dojít k povolení stavby v lese.

5. Kdy věc řešit

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení u MMB, OVLHZ, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, Brno, místnost. č. 411, tel. 542 174 018 nebo 542 174 036

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Elektronicky nelze.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Přílohy k písemné žádosti: - označení příjemce podání - označení předmětu žádosti - žadatelovo jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt - u fyzické osoby; název, právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce - u právnické osoby; číslo telefonu, příp. e-mail - vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům, souhlasy spoluvlastníků včetně plných mocí pokud byly uděleny Náležitosti podání podrobně uvádí ust. § 1 písm. a) až k) vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb. Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje:

a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,

b) údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,

c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),

d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, u trvalého odnětí geometrický plán,

e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,

f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech 1) a předpoklad zvýšených provozních nákladů,

g) výpočet poplatku za odnětí,2)

h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,

i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy 3) v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,

j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí. ------------------------------------------------------------------------------- 1) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa. 2) § 17 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 3) Např. § 4 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Elektronicky nelze

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Na podatelně Odboru VLHZ MMB s náležitostmi podle ust. § 1 písm. a) až k) vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Elektronicky nelze

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatky se nevyměřují.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé či dočasné odnětí je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku podle přílohy k lesnímu zákonu a způsob placení a splatnost stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí. Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro: a) stavby sloužící hospodaření v lese, b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody. Výnos z poplatku připadá 40% obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí a 60% Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa. Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. Orgán státní správy lesů může uložit úhradu této náhrady osobě, v jejímž zájmu o tomto omezení rozhodl.

13. Opravné prostředky

Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

14. Časté dotazy

Dotaz: Jak a kde získám informace o údajích lesního hospodářského plánu a kategorie lesa? //1 písm e) vyhl. č. 77/1996 Sb.// Odpověď: Informaci podá vlastník lesa jehož pozemek je záměrem dotčen a který je účastníkem řízení o odnětí pozemku plnění funkcí lesa. Dotaz: Jak a kde mohu zajistit a získat komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech? //§ 1 písm. f) vyhl. č. 77/1996 Sb.// Odpověď: Kterýkoli znalec v oboru "ceny a odhady, lesní půda, pozemky, trvalé porosty".

15. Sankce

Pokuta až do výše 1.000.000,- Kč dle ust. § 54 lesního zákona

16. Působnost

U příslušného orgánu státní správy lesů, kterým je v tomto případě Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen MMB, OVLHZ)

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design