Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Závazné stanovisko pro územní, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.
2. V jakém případě ve věci jednat
Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba v rámci územního, resp. stavebního řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích
3. Charakteristika úkonu
Souhlas formou závazného stanoviska podle správního řádu. Dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zákonem o lesích rozhoduje příslušný stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa.
4. Výsledek úkonu
Souhlasné nebo zamítavé závazné stanovisko
5. Kdy věc řešit
V případě územního, resp. stavebního řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Zákonem nejsou předepsány. Vzor žádosti je ke stažení: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-vodniho-a-lesniho-hospodarstvi-a-zemedelstvi/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi/
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Přílohy k písemné žádosti: - označení příjemce podání - označení předmětu žádosti - žadatelovo jméno, příjmení, trvalý pobyt - u fyzické osoby, název právní forma, IČ, sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupce-u právnické osoby; číslo telefonu, příp. e-mail. - grafické znázornění situace na kopii katastrální mapy - bližší odůvodnění žádosti, údaje o zamýšlené výstavbě, předpokládané časové údaje o jejím průběhu, předpokládané účinky na lesní pozemky a lesní porosty,
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Podání je možno uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze nebo elektronicky do datové schránky úřadu
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
na podatelně úřadu
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatky se nevyměřují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
neuplatňuje se
13. Opravné prostředky
Přezkumné řízení u nadřízeného správního orgánu, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
14. Časté dotazy
Dotaz: Jaká je přípustná vzdálenost od kraje lesa v rámci řízení o dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa? Odpověď: Přípustná vzdálenost od hranice lesa je předmětem individuálního posouzení, ve kterém jsou brány v potaz charakter činnosti či stavby a její technické řešení, expozice lokality a její případné zamokření, převládající směry proudění vzduchu, druhová skladba a obmýtí porostu. Za takto přípustnou vzdálenost se považuje vzdálenost rovnající se průměrné výšce přiléhajícího porostu, které může daný porost dosáhnout v mýtním věku.
15. Sankce
sankce se v tomto případě neuplatňují
16. Působnost
Při dotčení lesního pozemku v rozsahu do 1 ha nebo využití území do 50m od kraje lesa je příslušným orgánem státní správy lesů Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen MMB, OVLHZ). Při dotčení lesa o výměře 1 ha a více je příslušným orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design