Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
058
3 Pojmenování (název) životní situace.
Přerušení provozování živnosti
4 Základní informace k životní situaci
Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. Je tedy pouze na podnikateli, zda oznámí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, či nikoliv. Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. V době přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a jiných právních předpisů (např. splňovat odbornou způsobilost, označovat sídlo,...) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti a má v úmyslu pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení provozování živnosti, které bylo řádně oznámeno živnostenskému úřadu, nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vlastní úmysl podnikatele přerušit provozování živnosti a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu i přes to, že nemá v této věci vůči živnostenskému úřadu oznamovací povinnost.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Oznámení o přerušení živnosti se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, každý úřední den, na oddělení živností, IV. patro. Kontakt na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osobní identifikační doklady.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Změnový list" je k dispozici pod položkou jednotné registrační formuláře zde.K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud je oznámení o přerušení provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, § 31 odst. 11, 12 a 13.

18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Pokutu až do výše 10 000,- Kč je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu.
21 Nejčastější dotazy
Mohu oznámit přerušení provozování živnosti se zpětnou platností?Zpětně oznámit přerušení provozování živnosti nelze, neboť živnostenský zákon výslovně stanovuje, že provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
22 Další informace
Další informace najdete na www stránkách: zde
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku zde
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Balabánová Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
22. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design