Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
056
3 Pojmenování (název) životní situace.
Rozhodnutí o stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy
4 Základní informace k životní situaci
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené orgánem ochrany ZPF podle přílohy zákona č. 334/1992 Sb.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník (investor) - fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Při jeho vydání se použijí ustanovení podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Správní řízení je ukončeno správním rozhodnutím.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Orgán ochrany ZPF zahájí správní řízení z moci úřední, příp. na písemnou žádost s přílohami.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
oddělení zemědělství
Kounicova 67
601 67 Brno

IV. poschodí
- Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz
- Ing. Jana Sieglová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: sieglova.jana@brno.cz
- p. Lenka Srbová, dv.č. 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz
- podatelna Odboru VLHZ MMB, dv.č. 417
Úřední dny:
- pondělí 8.00 - 17.00
- středa 8.00 - 17.00
- pátek 8.00 - 12.0010 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost s následujícími přílohami:

- pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, nejčastěji územní

rozhodnutí, příp. stavební povolení aj.

- pokud se jedná o část pozemku půdorys stavby, příp geometrický plán.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány. Formulář lze zíkat na Odboru VLHZ MMB jak v písemné, tak elektronické podobě.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky se nevyměřují.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná úprava dle zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád,

do 30-ti dnů, ve složitých případech až 60 dnů.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastník řízení: Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF - stavebník (investor)

Dotčený orgán státní správy: příslušný stavební úřad
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou.

16 Elektronická služba, kterou lze využít
Je třeba písemné formy všech úkonů, příp. osobního jednání.

e-mail:

matejik.tomas@brno.cz

sieglova.jana@brno.cz

srbova.lenka@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství je orgánem státní správy (mimo jiné) na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Jeho činnost upravuje speciální zákon

- zákon ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 14 a § 15

- vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR

- vyhláška č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb.,

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

- zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

- vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochranyDále předpisy Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR a další. Podrobně uvedeno na informační stránce úřadu pod adresou: www2.brno.cz - prezentace města - Magistrát – OVLHZ - přehled činností - související předpisy.19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení

ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství.20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Podle ust. § 20 odst. 1 se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,

k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,

l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo

m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

Podle ust. § 20 odst. 3) za přestupek lze uložit pokutu do c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).Podle ust. § 20a odst.1 se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že:

j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,

k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,

l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo

m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

Podle ust. § 20a odst. 3 za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).

21 Nejčastější dotazy
Kdy se platí odvody za trvalé odnětí?

Odpověď: Do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše odvodů.

Kdy se platí odvody za dočasné odnětí?

Odpověď: Nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

Kdy se nepředepisují odvody za trvalé odnětí půdy?

Odpověď:

Podle ust. § 11a odst. 1 se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro

a) stavby drah včetně jejich součástí34), je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství,

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

f) stavby čistíren odpadních vod,

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

Pozn.: Podle ust. § 11a odst. 2 za stavby zemědělské prvovýroby se nepovažují stavby obsahující obytné místnosti, stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, například dostihová dráha nebo výcviková hala.

22 Další informace
Podrobnější informace o činnosti úřadu naleznete na stránkách MMB

pod adresou: www.brno.cz na stránkách prezentace města.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Souhlas k odnětí zemědělské půdy.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Matějík Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 06. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design