Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Stanovení výše odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. V jakém případě ve věci jednat
Povinný k platbě odvodů (stavebník, investor) je povinen: a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
3. Charakteristika úkonu
Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (stavebník, investor), je povinna po zahájení realizace záměru za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.
4. Výsledek úkonu
Správní rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu, nebo příkaz podle ust. § 150 správního řádu. Jedná se o uložení povinnosti zaplatit odvod podle ust. § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
5. Kdy věc řešit
Po nabytí právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, nejpozději 15 dnů před zahájením realizace záměru.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Oznámení o zahájení realizace záměru s následujícími přílohami: - rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas aj.), - pokud je odnímaná výměra rozdílná od výměry uvedené v souhlase k odnětí, je nutné předložit novou situaci stavby, příp. geometrický plán.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Stejné doklady jako při iniciaci úkonu provedeného elektronicky (bod 6.).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn matejik.tomas@brno.cz siegelova.jana@brno.cz stefanova.veronika@brno.cz pektorova.barbora@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029 - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030 - Ing. Veronika Štefanová, dv.č. 414, tel: 542174615 - Ing. Barbora Pektorová, dv.č. 414, tel: 542174033 Úřední dny: - pondělí 8.00 - 17.00 - středa 8.00 - 17.00 - pátek 8.00 - 12.00
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí nebo příkazu. Odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou. Způsob výpočtu je uveden v příloze zákona o ochraně ZPF.
13. Opravné prostředky
Proti správnímu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Proti příkazu lze podat odpor do 8 dnů ode dne jeho doručení. Odpor se podává k Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. Podáním odporu se příkaz ruší a správní řízení pokračuje a je ukončeno správním rozhodnutím.
14. Časté dotazy
Kdy se platí odvody za trvalé odnětí? Odpověď: Do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše odvodů. Kdy se platí odvody za dočasné odnětí? Odpověď: Nejpozději do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Kdy se nepředepisují odvody za trvalé odnětí půdy? Odpověď: Podle ust. § 11a odst. 1 se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát, b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství, c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství, d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, e) stavby a zařízení protierozní ochrany, f) stavby čistíren odpadních vod, g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím, h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany, i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi, j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku 1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo 2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2, m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany, n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky, o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.
15. Sankce
Podle ust. § 20 odst. 1 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě, k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě, l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Podle ust. § 20 a odst. 1 zákona se právnická a podnikajících fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: j) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě, k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě, l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
16. Působnost
Jedná se o státní správu vykonávanou v přenesené působnosti. Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
Ochrana ZPF, odvody.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
17. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Ne.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design