Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období.
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost podává stavebník nebo jiná právnická či fyzická osoba, která bude následně podávat žádost o zvláštní užívání komunikace na příslušném silničním správním úřadu.
3. Charakteristika úkonu
Nezbytnou podmínkou pro podání žádosti je platné stavební povolení stavby nebo její části na kterou má být výjimka vydána, případně jiný doklad opravňující stavebníka k realizaci stavby. V žádosti musí být uvedeno: číslo stavby, pod kterým je zařazena v koordinačním harmonogramu výkopových prací údaje o stavebníkovi - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli. Dále musí obsahovat termín zahájení a ukončení výkopových prací, místo zásahu, případně popis trasy. V žádosti musí být uveden důvod, proč je nezbytné požadované práce provádět v zimním období.
4. Výsledek úkonu
Na území města Brna platí zákaz provádění výkopových prací v zimním období, t.j. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. Výjimku tvoří stavby, jejichž lhůta výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit. Stavba musí být zařazena v koodinačním harmonogramu výkopových prací. Souhlas Odboru investičního MMB (OI MMB) s prováděním výkopových prací v zimním období dokládá žadatel při podání žádosti o zvláštní užívání komunikace na příslušném silničním správním úřadu.
5. Kdy věc řešit
Žádost vyřizuje koordinátor staveb, dv. 309, tel. 4505, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod. a pátek 8,00 - 12,00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na internetových stránkách odboru zde.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žadatel doloží k žádosti kopii stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci a situaci se zakreslením místa a rozsahu, kde budou výkopové práce prováděny.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost je možno podat na podatelně OI MMB, dv. 329.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádosti jsou vyřizovány neprodleně, nejpozději však do 30ti dnů ode dne podání.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
04. 11. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design