Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě
2. V jakém případě ve věci jednat
Právnické a fyzické osoby mající vztah ke stavbě inženýrské sítě (stavebník nebo jím pověřená osoba).
3. Charakteristika úkonu
Žádost musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené pod bodem č. 10.
4. Výsledek úkonu
Jedná se o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčených ukládáním inženýrských sítí (energetické sítě, podzemní telekomunikační vedení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní a kanalizační přípojky).
5. Kdy věc řešit
Odbor investiční MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 227, Ing. Josef Keprt, tel. 542174767, Ing. Jarmila Lysáková 542174766, dveře 226 Zuzana Greplová 542174764, Alena Pololáníková 542174765. Úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 hod.-17,00 hod., pátek 8,00 hod.-12,00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formulář "Žádosti o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku statutárního města Brna" je přílohou vyjádření k projektové dokumentaci Majetkového odboru MMB a to pouze v případě požadavku na zřízení věcného břemene. Je k dispozici na Odboru investičním MMB, Kounicova 67, případně na Stavebním referátu Majetkového odboru MMB, Malinovského nám. 3. Elektronicky ke stažení: www.brno.cz - Odbor investiční - formuláře
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vyplněný formulář (údaje žadatele, druh inženýrských sítí, umístění inženýrských sítí) s přílohami: - vyjádření Stavebního referátu Majetkového odboru MMB k projektové dokumentaci - snímek z katastrální mapy se zakreslením trasy technických sítí - situace z projektové dokumentace obsahující zakreslení trasy inženýrských sítí v katastrální mapě Po předložení formuláře a snímku z katastrální mapy se zakreslením trasy sítí se vyjádří Oddělení evidence majetku Majetkového odboru MMB, Malinovského nám.3., dv.233-241 Žadatel dále doloží - vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB nebo kopii územního rozhodnutí/souhlasu, případně koordinovaného nebo závazného stanoviska - souhlas příslušné městské části se zřízením věcného břemene - služebnosti. Pouze pokud je ve vyjádření Majetkového odboru MMB uvedeno, že pozemek je svěřen městské části - kopie vyjádření správců dotčených pozemků k projektové dokumentaci
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Obvykle do 30 dnů od doručení žádosti.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
"Jaká je výše úhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti?" Ke stanovení výše náhrady slouží schválená metodika oceňování služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí. "Kdy je tato částka splatná?" Do 20 dnů od podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti. "Jsou k dispozici rámcové podmínky smlouvy?" Ano. www.brno.cz - Správa města -Dokumenty města - Metodiky - "pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí" schválená na R6/137. schůzi RMB dne 30.4.2014, ve znění pozdějších dodatků.
15. Sankce
Úroky za prodlení s placením úhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro předání podkladů pro uzavření smlouvy o služebnosti.
16. Působnost
Magistrát města Brna
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Majetek města
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 12. 2020
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design