Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
051
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě
4 Základní informace k životní situaci
Jedná se o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčených ukládáním inženýrských sítí (energetické sítě, podzemní telekomunikační vedení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní a kanalizační přípojky).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Právnické a fyzické osoby mající vztah ke stavbě inženýrské sítě (stavebník nebo jím pověřená osoba).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žádost musí mít písemnou formu a musí obsahovat náležitosti uvedené pod bodem č. 10.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti na předepsaném formuláři zaslané poštou nebo osobně doručené.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor investiční MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 315, Ing. Josef Keprt, tel. 542174535, dveře 314 Ing. Zdeňka Křížová 542174407, Zuzana Greplová 542174511, Ing. Jarmila Lysáková 542174179
Úřední hodiny: pondělí a středa 8,00 hod.-17,00 hod., pátek 8,00 hod.-12,00 hod.
Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář (údaje žadatele, druh inženýrských sítí, umístění inženýrských sítí) s přílohami:

- vyjádření Stavebního referátu Majetkového odboru MMB k projektové dokumentaci

- snímek z katastrální mapy se zakreslením trasy technických sítí

- situace z projektové dokumentace obsahující zakreslení trasy inženýrských sítí v katastrální mapě

Po předložení formuláře a snímku z katastrální mapy se zakreslením trasy sítí se vyjádří Oddělení evidence majetku Majetkového odboru MMB, Malinovského nám.3., dv.233-241Žadatel dále doloží

- vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB nebo kopii územního rozhodnutí/souhlasu, případně koordinovaného stanoviska

- souhlas příslušné městské části se zřízením věcného břemene - služebnosti. Pouze pokud je ve vyjádření Majetkového odboru MMB uvedeno, že pozemek je svěřen městské části

- kopie vyjádření správců dotčených pozemků k projektové dokumentaci
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář "Žádosti o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku statutárního města Brna" je přílohou vyjádření k projektové dokumentaci Majetkového odboru MMB a to pouze v případě požadavku na zřízení věcného břemene.

Je k dispozici na Odboru investičním MMB, Kounicova 67, případně na Stavebním referátu Majetkového odboru MMB, Malinovského nám. 3.

Elektronicky ke stažení: www.brno.cz - Odbor investiční - formuláře
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obvykle do 30 dnů od doručení žádosti.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
18 Jaké jsou související předpisy
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),

zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č., 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

obecně závazná vyhláška města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů,Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí schválená na R6/137. schůzi RMB dne 30.4.2014 ve znění pozdějších dodatků.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Úroky za prodlení s placením úhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro předání podkladů pro uzavření smlouvy o služebnosti.
21 Nejčastější dotazy
"Jaká je výše úhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti?" Ke stanovení výše náhrady slouží schválená metodika oceňování služebnosti k pozemkům ve vlastnictví města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí, která vychází z ceny pozemku podle cenové mapy města Brna.

"Kdy je tato částka splatná?" Do 20 dnů od podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti.

"Jsou k dispozici rámcové podmínky smlouvy?" Ano. www.brno.cz - Správa města -Dokumenty města - Metodiky - "pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí" schválená na R6/137. schůzi RMB dne 30.4.2014
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB
26 Kontaktní osoba
Keprt Josef,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 05. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 05. 2015
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design