Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Použití znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí.
2. V jakém případě ve věci jednat
Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. Znak brněnské městské části mohou užívat město a příslušná městská část, jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území městské části Brna. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znaků brněnských městských částí pouze se souhlasem rady příslušné městské části, a to na základě písemně podané žádosti adresované MČ, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti se statutárním městem Brnem nebo městskou částí, Magistrátem města Brna nebo úřadem městské části, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití znaku městské části vydává starosta příslušné městské části nebo jím pověřený odbor úřadu městské části. Vlajka města Brna a vlajky městských částí lze užívat bez předchozího souhlasu.
3. Charakteristika úkonu
Žádost o použití znaku města Brna nebo znaků městských částí.
4. Výsledek úkonu
Povolení použití znaku města Brna nebo znaků městských částí.
5. Kdy věc řešit
V dostatečném předstihu před použitím znaku města nebo znaků městských částí. Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlasu rady města nebo městské části, lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání. Je-li k užívání znaku zapotřebí souhlas odboru magistrátu nebo městské části, je žádost vyřizována bezodkladně.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost nemá předepsanou formu a náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou). U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či městskou částí, Magistrátem města Brna či úřadem městské části, musí být tato skutečnost uvedena. Barevné a výtvarné provedení znaků a vlajek nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k těmto symbolům.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
viz bod 6
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o použití znaku města Brna se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Správnímu oddělení. Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz ID datové schránky: a7kbrrn Žádost o použití znaku městské části se podává příslušnému úřadu městské části.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost o použití znaku města Brna se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Malinovského náměstí 3, 60167 Brno. Osobně lze žádost předat na Podatelnu Magistrátu města Brna v budově Malinovského náměstí 3, Brno. Žádost o použití znaku městské části se podává příslušnému úřadu městské části.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-----
13. Opravné prostředky
Nelze uplatnit opravné prostředky.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Nejsou.
16. Působnost
Samostatná.
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
Znak
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 01. 2015
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design