Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

2. V jakém případě ve věci jednat

Dokumentaci předává stavebník nebo jím pověřený zástupce.

3. Charakteristika úkonu

Podmínkou je vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby geodetickou firmou a ověření dokumentace úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. DSPS se elektronicky předává Odboru městské informatiky, Oddělení GIS pomocí aplikace ePřejímka

 

4. Výsledek úkonu

Při ukončení jednotlivých staveb předkládá stavebník Odboru městské informatiky MMB (OMI) geodetickou Dokumentaci skutečného provedení stavby.

5. Kdy věc řešit

DSPS elektronicky přebírá, kontroluje a potvrzení o převzetí vydává Ing. Tomáš Knězek a Ing. Jiří Levý, v době jejich nepřítomnosti jiný zaměstnanec Oddělení GIS. Žádosti o informace posílejte na e-mail dmb_site@brno.cz

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nejsou vyžadovány

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Předává se geodetické zaměření skutečného provedení stavby, u technických sítí provedené před záhozem výkopu. Předmětem zaměření jsou všechny stavby, jejich polohové změny, výškopis a popis, vše s návazností na okolní terén a stavby. Zaměření je nutno provést v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v přesnosti v poloze dané střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce střední výškovou chybou mH = 0,12 m.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Dokumentaci skutečného provedení stavby je nutno předat před zahájením kolaudačního řízení stavby. U staveb, které nepodléhají kolaudačnímu řízení pak neprodleně po dokončení stavby. Potvrzení se vydává elektronicky, co nejdříve po předání úplné dokumentace a řídí se pořadím příchozích žádostí (cca do 5 pracovních dní).

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy

Informace o firmách, které provádějí geodetické zaměření, naleznete v klasických internetových vyhledávačích (např. seznam.cz, atlas.cz, volny.cz, quick.cz) pod klíčovým slovem "geodetické firmy"

15. Sankce
16. Působnost

DSPS přebírá Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna, Oddělení GIS, Kounicova 67, přes webovou aplikaci ePřejímka

na adrese https://gis.brno.cz/dtm/prejimka

17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 12. 2020
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design