Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
047
3 Pojmenování (název) životní situace.
Předání Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)
4 Základní informace k životní situaci
Při ukončení jednotlivých staveb předkládá stavebník Odboru městské informatiky MMB (OMI) geodetickou Dokumentaci skutečného provedení stavby.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Dokumentaci předává stavebník nebo jím pověřený zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínkou je vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby geodetickou firmou a ověření dokumentace úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. DSPS se zpracovává digitálně a předává Odboru městské informatiky MMB.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Předání DSPS doporučujeme uskutečnit zasláním elektronicky na email: dmb_site@brno.cz, popř. osobně (viz bod 9)
8 Na které instituci životní situaci řešit
DSPS přebírá Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna, Oddělení GIS, Kounicova 67.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
DSPS přebírá, kontroluje a potvrzení o převzetí vydává Ing. Tomáš Knězek, dveře 104, tel. 542 174 538, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod. V době nepřítomnosti se obraťte na pracovníky Oddělení GIS, dveře 356, tel. 542 174 519.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předává se geodetické zaměření skutečného provedení stavby, u technických sítí provedené před záhozem výkopu. Předmětem zaměření jsou všechny stavby, jejich polohové změny, výškopis a popis, vše s návazností na okolní terén a stavby. Zaměření je nutno provést v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v přesnosti v poloze dané střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m a ve výšce střední výškovou chybou mH = 0,12 m.

Žádost o potvrzení o převzetí DSPS je potřeba vyplnit při elektronickém i osobním předání dokumentace

DSPS musí obsahovat:

- název stavby

- údaje o stavebníkovi

* u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

* u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu

* u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození

- je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli

- název a adresu zhotovitele stavby, IČO

- název a IČO správce, který bude provozovat nově vybudované inženýrské sítě

Předávaná dokumentace musí obsahovat:

- technickou zprávu se základními informacemi o stavbě, s uvedením firmy, která DSPS zpracovala, jméno pracovníka, který provedl zaměření, datum, kdy bylo měření provedeno, jakou geodetickou metodou a v jaké přesnosti včetně ověření DSPS úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem

- seznam souřadnic a výšek koncových a lomových bodů (v digitální formě)

- grafickou část ve formátu dgn, dwg

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář (žádost) jsou k dispozici zde
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dokumentaci skutečného provedení stavby je nutno předat před zahájením kolaudačního řízení stavby. U staveb, které nepodléhají kolaudačnímu řízení pak neprodleně po dokončení stavby. Potvrzení se vydává elektronicky nebo osobně co nejdříve po předání úplné dokumentace a řídí se pořadím příchozích žádostí (cca do 5 pracovních dní).
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů - § 125

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve znění pozdějších předpisů - § 4, 6, 12 a 13.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. - § 14

Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce

21 Nejčastější dotazy
Informace o firmách, které provádějí geodetické zaměření, naleznete v klasických internetových vyhledávačích (např. seznam.cz, atlas.cz, volny.cz, quick.cz) pod klíčovým slovem "geodetické firmy"
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor městské informatiky, Oddělení GIS
26 Kontaktní osoba
Knězek Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 07. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
08. 06. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design