Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Zánik vozidla (dříve Trvalé vyřazení)
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud jste se rozhodl, že vozidlo již nebudete provozovat, musíte ho nechat ekologicky zlikvidovat. O zánik vozidla můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo Vaše firma.
3. Charakteristika úkonu
Zákonná povinnost, pokud byla ukončena životnost vozidla.
4. Výsledek úkonu
Vyřazení vozidla z evidence provozovaných vozidel v registru vozidel. Zrušení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
5. Kdy věc řešit
Pokud již vozidlo dosloužilo svému účelu, je nutno ho nechat ekologicky zlikvidovat. Vlastník vozidla požádá o zápis zániku vozidla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k předání vozidla oprávněné osobě k ekologické likvidaci.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronicky lze podat žádost o provedení zániku vozidla. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- technický průkaz - osvědčení o registraci (ORV) - všechny tabulky s přidělenou registrační značky - doklad o ekologické likvidaci vozidla
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronicky lze podat žádost o provedení zániku vozidla. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu. Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, prostřednictvím elektronické pošty. Žádost se na úřadu vyřizuje po předložení všech zákonem stanovených dokladů a náležitostí.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobní návštěvou úřadu. Na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Registr silničních vozidel, Kounicova 67.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat pouze elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon není zpoplatněn.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Postupuje se v duchu zákona č. 500/2004 Sb., - Správní řád
14. Časté dotazy
Mohu si motorové vozidlo ponechat a rozebrat ho na náhradní díly ? Ne, každé motorové vozidlo musí být ekologicky zlikvidováno. Je možno nechat vozidlo zaniknout jinak než ekologickou likvidací ? Ano, bylo-li zničeno (havárií, živelnou pohromou) - doklad potvrzující zničení vozidla vydá Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR. Tuto problematiku řeší § 13, zákona č. 56/2001 Sb..
15. Sankce
Řeší § 83, zákona č. 56/2001 Sb., - jedná se o přestupek, lze uložit pokutu do 50 000,- Kč
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Ekologická likvidace, vlastník, kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, zánik vozidla
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o vozidle jsou vedeny v Registru silničních vozidel. Registr silničních vozidel je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel využívá databázi systému MAISOH – evidence ekologicky zaniklých vozidel kategorie M1 a N1.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design