Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Registrace nového vozidla
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud chcete vozidlo provozovat na pozemních komunikacích musíte ho zaregistrovat. Registrovat vozidlo je možno na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde má sídlo Vaše firma.
3. Charakteristika úkonu
Zákonná povinnost registrace vozidla, pokud má být provozováno na pozemních komunikacích.
4. Výsledek úkonu
Zaevidování vozidla v registru vozidel. Vydání registračních značek, technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla (ORV).
5. Kdy věc řešit
Vozidlo je nutno zaregistrovat neprodleně poté, co bylo zakoupeno, pokud bude provozováno na pozemních komunikacích.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Elektronicky lze podat žádost o registraci. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Při návštěvě úřadu musíte spolu s vyplněným formulářem žádosti doložit - jako občan : doklad o trvalém, dlouhodobém nebo přechodném pobytu v ČR, jako právnická osoba : doklad o sídle firmy v ČR dle VOR - doklad o technické způsobilosti vozidla (technický průkaz, COC list, technické osvědčení…) - zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - potvrzení o zaplacení DPH, v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU - pokud bude využito zmocnění při zastupování, musí být písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Elektronicky lze podat žádost o registraci. Další doklady je nutné předložit při osobní návštěvě úřadu. Žadatel může svou žádost podat na kterémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, prostřednictvím elektronické pošty. Žádost se na úřadu vyřizuje po předložení všech zákonem stanovených dokladů a náležitostí.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Osobní návštěvou úřadu. Na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Registr silničních vozidel, Kounicova 67.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat pouze elektronicky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon lze iniciovat osobně na pokladně (3 pokladní přepážky na Kounicova 67). Platba může být provedena hotovostně nebo kartou. Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., řeší položka 26a : - 300,- Kč = motocykl do 50 ccm - 500,- Kč = motocykl nad 50ccm (s přívěsným, postranním vozíkem a tříkolky a čtyřkolky) - 800,- Kč = motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 500,- Kč = přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti (včetně) - 700,- Kč = přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Postupuje se v duchu zákona č. 500/2004 Sb., - Správní řád
14. Časté dotazy
Kdo je příslušný pro registraci vozidla? Příslušným pro registraci vozidla je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích, musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, jedná-li se o občana jiného členského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Co je registrační značka? Státní poznávací značka (SPZ) Co je osvědčení o registraci vozidla? Osvědčení o registraci vozidla část. I (malý techničák) a Osvědčení o registraci vozidla část. II. /Technický průkaz/ (velký techničák). Co je identifikační číslo vozidla? - VIN, výrobní číslo, číslo podvozku, karoserie, rámu... (zpravidla má 17 znaků) Ostatní problematika, na kterou jsou nejčastější dotazy veřejnosti řeší zákon č.56/2001 Sb., a vyhláška č. 343/2014 Sb., v platném znění
15. Sankce
Řeší § 83, zákona č. 56/2001 Sb., - jedná se o přestupek, lze uložit pokutu do 50 000,- Kč
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Vozidlo, registrace
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 07. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o vozidle jsou vedeny v Registru silničních vozidel. Registr silničních vozidel je informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design