Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Podání žádosti o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění.
2. V jakém případě ve věci jednat
Po absolvování zkoušky odborné způsobilosti, zkouška platí 6 měsíců od vykonání
3. Charakteristika úkonu
Pro řízení motorových vozidel je nutné být držitelem řidičského oprávnění, které máte možnost získat právě prostřednictví této služby a to buď udělením řidičského oprávnění jako prvožadatel případně dále rozšířením o další skupinu řidičského oprávnění.
4. Výsledek úkonu
Vydání řidičského průkazu
5. Kdy věc řešit
Vždy, když občan potřebuje udělit řidičské oprávnění a vydat řidičský průkaz v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Tento úkon nelze provést elektronicky.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
- Platný doklad totožnosti žadatele prokazující trvalý pobyt na území České republiky, - doklad oborné způsobilosti ne starší 6 měsíců, - doklad zdravotní způsobilosti. V případě žadatele bez trvalého pobytu v České republice je nutná osobní konzultace, ve věci prokázání obvyklého bydliště - úředních hodinách
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Tento úkon nelze iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Úkon lze iniciovat pouze osobně na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností ve stanovených úředních hodinách: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/ V Brně na Magistrátu města Brna Odbor dopravněsprávních činností, oddělení řidičských průkazů, Kounicova č. 67. Příjem i výdej řidičských průkazů je umístěn v 1. nadzemním podlaží (přepážky 24 – 33)
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Úkon nelze iniciovat elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Úkon lze iniciovat pouze osobně. Správní poplatek se hradí vždy při podání žádosti hotově nebo platební kartou. Správní poplatky: Vydání řidičského průkazu do 20 dnů – 200 Kč Při rozšíření řidičského oprávnění lze žádat zpracování žádosti do 5 pracovních dnů – 700 Kč
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
------
13. Opravné prostředky
Proti vydanému rozhodnutí o neudělení řidičského oprávnění je možné se odvolat, a to ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Poučení o možnosti podat odvolání musí být součástí vydaného rozhodnutí ve věci neudělení řidičského oprávnění. Odvolání se podává u toho úřadu, který vydal rozhodnutí ve věci.
14. Časté dotazy
Kde mohu zažádat? Od 1. 7. 2018 můžete požádat o udělení či rozšíření řidičského oprávnění, na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností ve stanovených úředních hodinách. Potřebuji fotografii? -Ne, fotografie je použita ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě budete vyfotografován. Kdy mohu řídit? Řídit motorová vozidla je možné až po převzetí řidičského průkazu. Jak dlouho platí řidičský průkaz? Řidičský průkaz je platný 5 let od data vydání, pokud jsou v něm uvedeny skupiny řidičského oprávnění C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, v ostatních případech je vydáván na 10 let.
15. Sankce
Pokud byste řídil motorová vozidla bez držení řidičského oprávnění, dopouštíte se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – řízení bez řidičského oprávnění. Za tento přestupek je možné udělit správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 1 roku do dvou let a dále pokutu ve výši 25 000 až 50 000 Kč. Zmíněné jednání je dále zařazeno do bodového hodnocení, kdy toto protiprávní jednání je ohodnoceno 4 body.
16. Působnost
• Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
Udělování řidičského oprávnění, vydávání řidičského průkazu.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Údaje o řidičských průkazech jsou vedeny v IS Centrálního registru řidičů – CRŘ - Eliška

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design