Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Vznik živnostenského oprávnění

2. V jakém případě ve věci jednat

Jste-li podnikatelem či občanem, který zamýšlí zahájit živnostenské podnikání v České republice. Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická osoba.

3. Charakteristika úkonu

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vznik-zivnostenskeho-opravneni-S757 Právo provozovat živnost vzniká: u ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady) dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu; u ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné) živnostenský úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě; pokud jsou vady podání odstraněny - oprávnění vzniká dnem ohlášení; u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

4. Výsledek úkonu

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vznik-zivnostenskeho-opravneni-S757 Na základě uděleného živnostenského oprávnění získáte oprávnění podnikat v České republice v režimu živnostenského zákona.

5. Kdy věc řešit

Službu můžete řešit kdykoliv, pokud se rozhodnete získat živnostenské oprávnění.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vznik-zivnostenskeho-opravneni-S757 K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi potřebujete: občanský průkaz, doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm), doklad o zaplacení správního poplatku.

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně: při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO zde

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: vyplňte podání v aplikaci JRF, vytiskněte, podepište žádost, žádost odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad, písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Na webových stránkách MPO je k dispozici průvodce živnostenským podnikáním včetně Jednotného Registračního Formuláře (JRF) s podrobnými pokyny k vyplnění zde

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Informace o postupu při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi naleznete na kontaktním místě CzechPOINT.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vznik-zivnostenskeho-opravneni-S757 Elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz Datová schránka MMB: a7kbrrn Elektronická adresa pro komunikaci a zasílání elektronických dotazů (nikoliv pro posílání podání): zu@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Při osobním podání nebo při zaslání žádosti poštou postupujte následovně: při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Adresář živnostenských úřadů naleznete na příslušné stránce webu MPO.

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: vyplňte podání v aplikaci JRF, vytiskněte, podepište žádost, žádost odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad, písemně připravenou žádost můžete osobně odevzdat do podatelny kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Na webových stránkách MPO je k dispozici průvodce živnostenským podnikáním včetně Jednotného Registračního Formuláře (JRF) s podrobnými pokyny k vyplnění zde

Adresa: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

telefon: 542173411, fax: 542173399, úřední hodiny: zde kontakty: zde

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Informace o postupu při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi naleznete na kontaktním místě CzechPOINT.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Výše poplatků při osobním vyřízení žádosti nebo při podání žádosti poštou:

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč. Další ohlášení živnosti 500,- Kč.

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,- Kč. Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč. Pokud ohlásíte více živností současně, zaplatíte poplatek pouze jeden. Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50,- Kč.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu ve věci živnostenského oprávnění se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).

14. Časté dotazy
15. Sankce

Za neoprávněné podnikání, tj. provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, hrozí podnikateli uložení pokuty až do výše 1 000 000 Kč.

16. Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

IS RŽP


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design