Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

2. V jakém případě ve věci jednat

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti.

3. Charakteristika úkonu

Jako podnikatel jste povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud jste občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud jste cizincem podnikajícím v České republice. Oznámením změn plníte povinnost stanovenou živnostenským zákonem.

4. Výsledek úkonu

Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle výsledku provede zápis změny do živnostenského rejstříku; u koncesovaných živností provede změnu rozhodnutí o udělení koncese.

5. Kdy věc řešit

Jako podnikatel jste povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud jste občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud jste cizincem podnikajícím v České republice.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

K oznámení změn v ohlášené živnosti nebo koncesované živnosti potřebujete doklady, ve kterých nastala změna jako např.: občanský průkaz, doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost), doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm).

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zmena-u-zivnosti-z-podnetu-podnikatele-S740

Elektronická adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz Datová schránka MMB: a7kbrrn Elektronická adresa pro komunikaci a zasílání elektronických dotazů (nikoliv pro posílání podání): zu@brno.cz

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Při osobním podání nebo při oznámení změn poštou postupujte následovně: Při osobní návštěvě se dostavíte na vybraný obecní živnostenský úřad a pracovnice/ pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete.

Při podání žádosti poštou postupujte následovně: vyplňte podání v aplikaci JRF, vytiskněte, podepište ohlášení změn, podání odešlete poštou na vybraný obecní živnostenský úřad, písemně připravené oznámení změn můžete osobně odevzdat do podatelny kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu

Adresa: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

telefon: 542173411, fax: 542173399, úřední hodiny:zde kontakty: zde

Při ohlášení změn prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT: navštívíte příslušné kontaktní místo CzechPOINT na poště, s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte oznámení změn v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Informace o podání oznámení o změně naleznete na kontaktním místě CzechPOINT

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, kterým se mění rozhodnutí o udělení koncese, resp. rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).

14. Časté dotazy
15. Sankce

Při nesplnění oznamovací povinnosti hrozí podnikateli uložení pokuty do 20 000 Kč.

16. Působnost

státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Podnikání a živnosti
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
30. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

IS RŽP


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design