Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF) podle ust. § 3a zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost podává osoba, která hodlá použit sedimenty na pozemky náležejících do ZPF. V případě odlišné osoby od vlastníka pozemku, musí být doložen písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku. Použití sedimentů je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově.
3. Charakteristika úkonu
Podání písemné žádosti. Použit sedimenty na pozemcích náležejících do ZPF je podmíněné vydáním souhlasu orgánu ochrany ZPF.
4. Výsledek úkonu
Souhlas s použitím sedimentů se vydává formou rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu. Podmínkou je splnění požadavků na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním předpisem (vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě) a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů).
5. Kdy věc řešit
Před zahájením návozu sedimentů na zemědělskou půdu.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podat žádost s následujícími přílohami: - identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, a uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku, - souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, - údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem29), ne starší 3 let, - údaj o původu sedimentů, - informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím, - údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (zákon č. 159/2009 Sb., 257/2009 Sb.) - potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment, - umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a - předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Stejné doklady jako při iniciaci úkonu provedené elektronicky (bod 6.).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn matejik.tomas@brno.cz siegelova.jana@brno.cz stefanova.veronika@brno.cz pektorova.barbora@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029 - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030 - Ing. Veronika Štefanová, dv.č. 414, tel: 542174615 - Ing. Barbora Pektorová, dv.č. 414, tel: 542174033 Úřední dny: - pondělí 8.00 - 17.00 - středa 8.00 - 17.00 - pátek 8.00 - 12.00
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za podání žádosti není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Bez poplatků.
13. Opravné prostředky
Proti správnímu rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Podle ust. § 20 odst. 1 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy, e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy nebo na ni, f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot, Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do: a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. e), c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. d) a f). Podle ust. § 20 a odst. 1 zákona se právnická a podnikajících fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: d) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy, e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy nebo na ni, f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot, Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do: a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. e), c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. d) a f).
16. Působnost
Jedná se o státní správu vykonávanou v přenesené působnosti. Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.
17. Oblast
Životní prostředí, Životní prostředí
18. Klíčová slova
Sedimenty.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
17. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Ne.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design