Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost podává právnická nebo fyzická osoba mající vztah ke stavbě (např. správce sítě, stavebník nebo jím pověřený zástupce, projektant).
3. Charakteristika úkonu
Před zahájením územního a stavebního řízení podá žadatel žádost o vyjádření s přílohami (viz. bod 10).
4. Výsledek úkonu
Odbor investiční MMB (OI MMB) se vyjadřuje ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů. Dále koordinuje zásahy do veřejných prostranství. Rovněž zajišťuje výkon jednotné energetické politiky na území města a kontroluje její dodržování. Odbor také vydává stanoviska ke koncepci a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, sítě primárních a sekundárních kolektorů a sanace podzemí historického jádra města Brna.
5. Kdy věc řešit
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na stránkách odboru zde.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žadatel předkládá vyplněnou žádost, která musí obsahovat: údaje o stavebníkovi - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli. Dále tyto údaje o stavbě: - název plánované stavby - místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, ev. po parcelách s uvedením katastrálního území - předpokládaný termín zahájení a ukončení výkopových prací a realizace celé stavby - specifikaci požadavku na případné omezení provozu na komunikaci - návrh řešení uzavírky, objízdných tras a výluky městské hromadné dopravy. - technickou zprávu Pro objekty vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení a řešení energií doložte příslušnou část projektové dokumentace.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost předkládají jednotlivé subjekty před zahájením územního a stavebního řízení. Žádost je vyřízena dle pořadí jejího podání.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design