Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
044
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby
4 Základní informace k životní situaci
Odbor investiční MMB (OI MMB) se vyjadřuje ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje Statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů. Dále koordinuje zásahy do veřejných prostranství. Rovněž zajišťuje výkon jednotné energetické politiky na území města a kontroluje její dodržování. Odbor také vydává stanoviska ke koncepci a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, sítě primárních a sekundárních kolektorů a sanace podzemí historického jádra města Brna.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává právnická nebo fyzická osoba mající vztah ke stavbě (správce sítě, stavebník nebo jím pověřený zástupce).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Před zahájením územního a stavebního řízení podá žadatel žádost o vyjádření s přílohami (viz. bod 10).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno podáním žádosti na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě. U staveb většího rozsahu je nutno vždy doložit dokumentaci v listinné podobě.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Žádost vyřizují pracovníci OI. Příslušnost k vyřízení je dána rozsahem stavby a to velikostí zásahu do veřejných prostranství.
Stavby, jejichž součástí jsou výkopové práce ve veřejných prostranstvích přesahující délku 30 m podélných nebo plochu 40 m2, podléhají koordinaci.
Pro území MČ Brno střed - k.ú. Brno - město, Pisárky, Stránice, Staré Brno, Štýřice a Trnitá, MČ Žabovřesky, Brno jih, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice, Jundrov, Bystrc, Kníničky, Komín, Tuřany, Chrlice, Bosonohy a Žebětín vyřizuje Ing. Alena Šťávová, dv. 310, tel. 4503, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, pátek 8,00 - 12,00 hod.
Pro území MČ Brno - střed k.ú. Černá Pole, Veveří a Zábrdovice, MČ Královo Pole, Brno - sever, Židenice, Černovice,Medlánky, Řečkovice a Mokrá Hora, Maloměřice a Obřany, Vinohrady, Líšeň, Slatina, Ivanovice, Jehnice, Ořešín a Útěchov a Ing. Zdeňka Stloukalová, dv. 310, tel. 4502, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 14,30 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
Akce nepodléhající koordinaci výkopových prací vyřizují pracovníci Oddělení provozu technických sítí:
- z hlediska zásahu do vodohospodářské infrastruktury a sanace podzemí posuzuje stavby včetně vydávání stanovisek ke stavbám nepodléhajícím koordinaci výkopových prací Ing. Romana Gregorová, dv. 309, tel. 4514, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
- z hlediska dotčení veřejného a slavnostního osvětlení posuzuje stavby včetně vydávání stanovisek ke stavbám nepodléhajícím koordinaci výkopových prací Ing. František Mikulášek, dv. 309, tel. 4515, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
- všechny nové stavby a rekonstrukce staveb stávajících zasahujících do oblasti výroby, distribuce a spotřeby energií včetně vydávání stanovisek ke stavbám nepodléhajícím koordinaci výkopových prací posuzuje Ing. Michal Piňos, dv. 306, tel. 4532, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
- stavby dotýkající se primárních a sekundárních kolektorů posuzuje Ing. František Mikulášek, dv. 309, tel. 4515, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žadatel předkládá vyplněnou žádost, která musí obsahovat:

údaje o stavebníkovi

- u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO

- u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

- u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince

je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli.

Dále tyto údaje o stavbě:

- název plánované stavby

- místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, ev. po parcelách s uvedením katastrálního území

- předpokládaný termín zahájení a ukončení výkopových prací a realizace celé stavby

- specifikaci požadavku na případné omezení provozu na komunikaci

- návrh řešení uzavírky, objízdných tras a výluky městské hromadné dopravy.

- technickou zprávu

Pro objekty vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení a řešení energií doložte příslušnou část projektové dokumentace.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na stránkách odboru zde.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost předkládají jednotlivé subjekty před zahájením územního a stavebního řízení. Žádost je vyřízena dle pořadí jejího podání.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Bb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2014.

18 Jaké jsou související předpisy
Městské standardy pro kanalizační zařízení.

Městské standardy pro vodovodní síť.

Městské standardy pro veřejné osvětlení.
22 Další informace
Vyjádření Odboru investičního MMB není součástí koordinovaného stanoviska vydávaného dle §4 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb. Odborem územního plánování a rozvoje MMB.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Předání dokumentace skutečného provedení staveb na odbor městské informatiky.

Provádění výkopových prací ve veřejných prostranstvích v zimním období.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor investiční MMB, Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb, referát koordinace
26 Kontaktní osoba
Chudáčková Radomí­ra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
04. 11. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
28. 05. 2018
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design