Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

2. V jakém případě ve věci jednat

Závazné stanovisko je podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu - o umístění stavby, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudační souhlas.

3. Charakteristika úkonu

Vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší je potřeba k umístění, provedení a užívaní stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

4. Výsledek úkonu

Vydání závazného stanoviska

5. Kdy věc řešit
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a stavby (situační výkres). V případě staveb je nutno doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se vztahuje k stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Podání žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele a stavby (situační výkres). V případě staveb je nutno doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se vztahuje k stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Zasláním žádosti a podkladů:

 • datová schránka: a7kbrrn
 • ozp@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Zasláním žádosti a podkladů na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

nebo

osobním doručením na Podatelnu MMB Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Úterý: 7:30 – 15:30
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 7:30 – 15:00
 • Pátek: 7:30 – 14:00

nebo

osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00

Kontakt na referenty ochrany ovzduší:

542 174 558, 542 174 572, 542 174 571

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Proti obsahu tohoto závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí stavebního úřadu v předmětné věci, jehož je toto stanovisko podkladem.

14. Časté dotazy

1) Je třeba opatřit si povolení k vybudování či k provozu zdroje znečišťování ovzduší (např. plynové kotelny, lakovny, čerpací stanice pohonných hmot)?

Pokud se jedná o zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (tj. např. plynová kotelna o tepelném příkonu 300 kW a více, lakovna se spotřebou VOC nad 0,6 t/rok, čerpací stanice benzínu atd.), je třeba požádat Krajský úřad o vydání závazného stanoviska k umístění tohoto zdroje a povolení provozu zdroje. Pokud se jedná o zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (tj. např. plynová kotelna o tepelném příkonu do 300 kW, lakovna se spotřebou VOC do 0,6 t/rok, čerpací stanice nafty atd.), je třeba požádat o závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

 

2) Je třeba povolení k instalaci plynového kotle do RD nebo bytu?

Ano, jedná se o zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 zákona (předpokládá se příkon kotle do 300 kW), obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá k umístění, provedení a užívání stavby závazné stanovisko.

 

3) Je třeba provádět pravidelně v intervalu 1x za 2 roky měření účinnosti spalování a kontrolu spalinových cest u plynového kotle o výkonu cca 30 kW umístěného v provozovně?

Povinnost měření účinnosti spalování není v zákoně o ochraně ovzduší pro plynové spotřebiče stanovena. Povinnost provádět 1 x za 2 roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje mají pouze provozovatelé zdrojů spalující pevná paliva o příkonu 10-300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrola je prováděna prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem a bylo jí uděleno oprávnění k instalaci, údržbě a provozu. Doklad o kontrole je předkládán obecnímu úřadu na vyžádání. Kontroly spalinových cest se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. Lhůty pro provádění kontrol a čištění spalinových cest jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Kontrolu spalinové cesty u plynového kotle o výkonu 30 kW je nutné provádět 1 x za rok.

 

4) Co je to zdroj znečišťování ovzduší?

Stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů. Mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení.

15. Sankce

Nejsou stanoveny.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Životní prostředí
18. Klíčová slova

Životní prostředí, krb, kotel, zdroj znečišťování ovzduší, stacionární zdroj, spalovací zdroj, stavební řízení

19. Počátek platnosti popisu úkonu
16. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

A1126


Zpět na přehled Životních situací


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
 • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design