Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
421
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí
4 Základní informace k životní situaci
Účelem programu je podpora aktivit v oblasti aktivního stárnutí a přípravy na stáří v rámci prorodinné politiky města Brna v těchto oblastech:

• podpora aktivního života seniorů (podpora zdraví, ekonomické aktivity, zájmové, sportovní a dobrovolnické činnosti, podpora mezigeneračních aktivit, účast na veřejném a politickém životě města),

• podpora péče o seniory (preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů, kurzy péče o nesoběstačné seniory, podpora vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti přístupu k seniorům)

• podpora zvyšování informovanosti seniorů (zvyšování informovanosti seniorů o aktivitách, službách a akcích na podporu přípravy života ve stáří, činnosti organizací, poradenství).

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
O dotace na projekty v tomto programu mohou žádat fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky vyhlášeného Programu pro oblast zdraví - dotace na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti. Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu Odborem zdraví MMB. Doporučený vzor formuláře je k dispozici na Odboru zdraví MMB, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno nebo na www.brno.cz.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor zdraví MMB, Kateřina Dudková, tel.: 542 172 434, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Písemná žádost o dotaci v jednom originálním vyhotovení včetně příloh stanovených dokumenty vztahujícími se k poskytování dotací z rozpočtu města.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Forma písemné žádosti není stanovena, Odbor zdraví MMB doporučuje žadatelům použít vzor žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách města - Odbor zdraví.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti se předkládají od 1.10. do 31.10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je program vyhlášen.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
V případě použití doporučeného vzoru žádosti o dotaci lze vyplněný formulář odeslat datovou schránkou (ID datové schránky: a7kbrrn)
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), v platném znění.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole,v platném znění.

Předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, část A - společná ustanovení a část B - zvláštní ustanovení B/1 - zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby, na projekty v oblasti podpory rodiny, na projekty v oblasti podpory aktivního stárnutí, na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů a na projekty v oblasti podpory prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na poskytnutí dotace není právní nárok. O poskytnutí dotace a její výši rozhodne Zastupitelstvo města Brna.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy jsou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB, Odbor zdraví, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Rossi Eva,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30. 06. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
07. 10. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design