Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Vyšší (mezistupňové) ověření rodných, oddacích a úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, mají-li být použity v cizině

2. V jakém případě ve věci jednat

• mají-li být doklady vydané matričním úřadem, nacházejícím se na území města Brna použity v cizině, kde je jejich ověření vyžadováno • požádat může kterákoliv fyzická osoba • není nutné předkládat plnou moc nebo prokazovat právní zájem

3. Charakteristika úkonu

• vyšší ověření lze provést na žádost, a to pouze na originálu dokladu, vydaném po datu 01.07.2001 matričním úřadem se sídlem na území města Brna • nelze provést ověření na vidimované (úředně ověřené) kopii dokladu • tento úkon je právem občana

4. Výsledek úkonu

• vyšším ověřením dokladu je provedeno ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka

5. Kdy věc řešit

• životní situace je zahájena dnem doručení žádosti • lhůta pro vyřízení žádosti je nejpozději do 30 dnů • žádosti jsou v úředních hodinách při osobním podání vyřizovány ihned • navazující informace Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

• NELZE iniciovat elektronicky

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

• originál dokladu, vydaný po 01.07.2001 brněnskými matričními úřady • platný doklad totožnosti žadatele • úkon lze vyřídit osobně i korespondenčně

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

• NELZE iniciovat elektronicky

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

• písemná nebo osobní žádosti - Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, Husova 12, 601 67 Brno • přízemí, dveře č. 104 A • úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 - 17:00 hod. a pátek 08:00 - 12:00 hod. • doplňující informace: Marta Čekalová, DiS., telefon 542 172 312, e-mail: cekalova.marta@brno.cz a Bc. Karin Wilhelmová, telefon 542 172 019, e-mail: wilhelmova.karin@brno.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

• NELZE iniciovat elektronicky

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

• položka 5 písm. d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za „ověření   úředního   podpisu   nebo   úředního   otisku razítka   na   listině   nebo   na   jejím   stejnopisu za   účelem   jejího   použití   v zahraničí“ ve výši 100 Kč za  každý   podpis   nebo   otisk razítka • v hotovosti na pracovišti Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, přízemí, dveře č. 104A • převodem na účet Magistrátu města Brna č. 111123222/0800, variabilní symbol 3213613220, konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení žadatele • pro mezinárodní platbu IBAN: CZ49 0800 0000 0001 1112 3222, BIC: GIBACZPX • správní poplatek nelze uhradit kolkovou známkou • hradí se při podání žádosti • neuhrazení poplatku bude mít za následek neprovedení úkonu 

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

• není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

• nejsou

14. Časté dotazy

• Jaké ověření je třeba mít na matričních dokladech vydaných a předkládaných v Evropské unii? • Pro použití ve státech EU není nutno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, od 16.02.2019, opatřovat veřejné listiny, vydané orgány EU, žádným ověřením. K matričnímu dokladu připojí na žádost matriční úřad, který jej vydal, vícejazyčný standardní formulář, nahrazující úřední překlad do cizího jazyka.

15. Sankce

• není stanovena

16. Působnost

• státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova

• ověření, doklad

19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

• není veden


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design