Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
419
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin, např. hodina narození, váha a délka dítěte, diagnóza úmrtí
4 Základní informace k životní situaci
Do potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958 lze uvést všechny údaje v nich zapsané. Nejčastěji je vydáváno potvrzení o času narození. Dalšími požadovanými údaji jsou např. diagnóza úmrtí, zřizovatel pohřbu, datum křtu, atd. Pokud není údaj ve sbírce listin uveden je vydáno potvrzení o absenci požadovaného údaje. Příslušnost se vždy řídí vždy místem matriční události (manželství, narození, úmrtí, registrované partnerství).5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, které se zápis týká, její sourozenci a zmocněnci nebo člen její rodiny, tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci a zmocněnci těchto osob. Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
K vydání potvrzení o času narození u osob narozených od 1. 1. 1958 na území města Brna je příslušné Správní oddělení Odboru vnitřních věcí MMB. U osob narozených do 31. 12. 1957 na území města Brna je možno požádat o zjištění času narození Archiv města Brna, Přední 2, Brno-Černovice, mailto:hromadkova.bronislava@brno.cz.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
podáním ústní nebo písemné žádosti
8 Na které instituci životní situaci řešit
Matriční úřady, úřady s rozšířenou působností nebo krajské úřady. V hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vnitřních věcí – Správní oddělení
Husova 12
601 67 Brno
pondělí a středa 8:00 – 17:00, pátek 8:00 – 12:00
Marta Čekalová, DiS. – 542 172 312, cekalova.marta@brno.cz, dveře č. 104A (přízemí)
Bc. Karin Wilhelmová – 542 172 019, wilhelmova.karin@brno.cz, dveře č. 104A (přízemí)
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Platný doklad totožnosti a další doklady prokazující právní zájem, tj. listiny osvědčující skutečnosti uvedené v bodu č. 5.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
nejsou
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podle položky 3 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven správní poplatek ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku. (Pokud je požadován pouze jeden údaj činí správní poplatek 50 Kč). Tuto částku lze zaplatit v hotovosti na pracovišti Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, dveře č. 104A nebo bezhotovostním převodem na účet Magistrátu města Brna č. 111123222/0800, variabilní symbol 3213613220, konstantní symbol 0308.

Správní poplatek nelze uhradit kolkovou známkou.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost je vyřízena ve většině případů cca do 14 dnů od jejího doručení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
úhrada správního poplatku
16 Elektronická služba, kterou lze využít
není
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 8a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=301/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

§ 28 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
žádné
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
žádné
21 Nejčastější dotazy
Proč nelze přesný čas narození vždy zjistit?

Čas narození nebyl v některých letech na formuláři „hlášení o narození dítěte“ vždy uveden, neboť se jednalo o nepovinný údaj. Zejména u dětí narozených na Obilním trhu (krajská porodnice) nebýval předmětný údaj často zapisován.22 Další informace
nejsou
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
nejsou
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení
26 Kontaktní osoba
Wilhelmová Karin,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
27. 04. 2015
28 Popis byl naposledy aktualizován
04. 09. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
nejsou

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design