Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Nahlédnutí do sbírky listin a vydání potvrzení ze sbírky listin, popř. druhopisů matričních knih, vedených do 31.12.1957, např. hodina narození, váha a míra dítěte

2. V jakém případě ve věci jednat

• požádat může pouze fyzická osoba, které se zápis týká, její sourozenci, manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci a dále fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků • požádat mohou i zmocněnci těchto osob, podpis na plné moci musí být úředně ověřen

3. Charakteristika úkonu

• vydání potvrzení ze sbírky listin, tj. z listin, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu • povolení nahlédnutí do sbírky listin • sbírka listin od 1. 1. 1958 pro území města Brna je vedena MMB • sbírka listin do 31. 12. 1957 pro území města Brna je uložena v Archivu města Brna, Přední 996/2, Brno • tento úkon je právem občana (po splnění zákonných podmínek)

4. Výsledek úkonu

• nahlédnutí do sbírky listin • vydání potvrzení s uvedením požadovaného údaje nebo vydání potvrzení o absenci požadovaného údaje

5. Kdy věc řešit

• životní situace je zahájena dnem doručení žádosti • lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů • nahlédnutí do sbírky listin je třeba dohodnout dopředu (telefonicky, e-mailem), neboť sbírky jsou uloženy ve spisovně Odboru vnitřních věcí MMB a je třeba je připravit

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

• lze vyřídit elektronicky prostřednictvím datové schránky oprávněné fyzické osoby • žádost • kopie matričního dokladu k požadované matriční události • kopie listin prokazujících právní zájem, např. příbuzenský poměr

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

• lze požádat osobně i korespondenčně • žádost • kopie matričního dokladu k požadované matriční události • kopie listin prokazujících právní zájem, např. příbuzenský poměr

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

• lze požádat elektronicky • Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, Husova 12, 601 67 Brno • datová schránka číslo: a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

• Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, správní oddělení, Husova 12, 601 67 Brno • přízemí, dveře č. 104 A • úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 - 17:00 hod., pátek 08:00 - 12:00 hod. • doplňující informace: Marta Čekalová, DiS., telefon 542 172 312, e-mail: cekalova.marta@brno.cz Bc. Karin Wilhelmová, telefon 542 172 019,
e-mail: wilhelmova.karin@brno.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

• vydání potvrzení: položka 3 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za každou i započatou stránku (50 Kč i v případě negativního nálezu) • nahlédnutí do sbírky listin: položka 2 písm. a) sazebníku – 50 Kč • v hotovosti na pracovišti Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, přízemí, dveře č. 104A • převodem na účet Magistrátu města Brna č. 111123222/0800, variabilní symbol 3213613220, konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení žadatele • pro mezinárodní platbu IBAN: CZ49 0800 0000 0001 1112 3222, BIC: GIBACZPX • správní poplatek nelze uhradit kolkovou známkou • hradí se při podání žádosti • při neuhrazení poplatku bude vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

• viz bod 10

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

• není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

• v případě nevyhovění žádosti o povolení nahlédnout do sbírky listin, popř. druhopisu matriční knihy nebo vydání potvrzení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Magistrátu města Brna

14. Časté dotazy

• Proč nelze přesný čas narození vždy zjistit? • Čas narození nebyl vždy na hlášení o narození uveden, neboť se jednalo o nepovinný údaj, a to zejména u dětí narozených na Obilním trhu (krajská porodnice).

15. Sankce

• není stanovena

16. Působnost

• státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Doklady, občanství, ověřování
18. Klíčová slova

• potvrzení, nahlédnutí, sbírka listin

19. Počátek platnosti popisu úkonu
21. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

• není veden


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design