Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
2. V jakém případě ve věci jednat
vlastník nemovité věci - fyzická nebo právnická osoba nebo její zástupce
3. Charakteristika úkonu
4. Výsledek úkonu
Ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravuje vzájemné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku, na němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku a vlastníkem stavby na tomto pozemku zřízené. Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která se nestala součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. Nabídku učiní prodávající předkupníkovi písemně ohlášením všech podmínek, přičemž je vyžadováno oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým. Předkupník zaplatí kupní cenu do 3 měsíců po nabídce. V případě nevyužití nabídky prodávajícího, bude prodávajícímu tato skutečnost písemně sdělena, předkupní právo však zůstává zachováno do doby, než dojde k sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené. Předkupní právo se vztahuje i na případy bezúplatných převodů, pozemek či stavba se pro tyto případy vykupují za cenu obvyklou.
5. Kdy věc řešit
Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Oddělení rozvojových lokalit, dveře č. 215 nebo 223a (2. patro), tel. 542 173 188 (191). Úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00hod. do 17,00 hod., pátek od 8,00 do 12,00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formulář není stanoven.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Písemně učiněná nabídka na využití předkupního práva, včetně uzavřené smlouvy s koupěchtivým
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
V případě využití nabídky na využití předkupního práva zaplatí předkupník kupní cenu do tří měsíců od učinění nabídky.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Magistrát města Brna, majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno
17. Oblast
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 10. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design