Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. V jakém případě ve věci jednat
O vyjádření může požádat každá fyzická nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
3. Charakteristika úkonu
Záměr, kterým bude dotčen ZPF.
4. Výsledek úkonu
Získání informace o podmínkách využití pozemku a změny druhu pozemku z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF. Vyjádření postačuje v následujících případech, kdy není třeba vydávat souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF: Podle ust. § 9 odst. 2 souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda a) v zastavěném území pro 1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo 2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha, b) pro umístění 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2, 2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo 3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15, e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.
5. Kdy věc řešit
Získání informace o podmínkách využití pozemku a změny druhu pozemku z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Doporučený formulář je uveden na webových stránkách úřadu. Nutno uvést parcelní číslo pozemku a příslušnost ke katastrální území, kde se pozemek nachází, dále přiložit situaci záměru , příp. kopii katastrální mapy se zákresem záměru.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Stejné doklady, jako při iniciaci úkonu provedeného elektronicky (bod 6).
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn matejik.tomas@brno.cz siegelova.jana@brno.cz stefanova.veronika@brno.cz pektorova.barbora@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství Kounicova 67 601 67 Brno - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029 - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030 - Ing. Veronika Štefanová, dv.č. 414, tel: 542174615 - Ing. Barbora Pektorová, dv.č. 414, tel: 542174033 Úřední dny: - pondělí 8.00 - 17.00 - středa 8.00 - 17.00 - pátek 8.00 - 12.00
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatků. Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatků.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Bez poplatků.
13. Opravné prostředky
Nelze podat opravné prostředky.
14. Časté dotazy
Definice "stavba pro bydlení": Stavba pro bydlení se rozumí - bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, - rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; - rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, - veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
15. Sankce
Přestupky jsou uvedeny v ust. § 20 a 20a zákona.
16. Působnost
Jedná se o státní správu vykonávanou v přenesené působnosti. Na správním území města Brna uvedené činnosti vykonává výhradně Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, oddělení zemědělství.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Životní prostředí
18. Klíčová slova
Ochrana ZPF, změna druhu pozemku.
19. Počátek platnosti popisu úkonu
16. 06. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design