Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
414
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o vyjádření z hlediska ochrany ZPF.
4 Základní informace k životní situaci
Získání informace o podmínkách využití pozemku a změny druhu pozemku z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v následujících případech, kdy není třeba vydávat souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu:

Podle ust. § 9 odst. 2 souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo

2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

b) pro umístění

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nejsou stanoveny.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Kounicova 67, 601 67 Brno

ID datové schránky: a7kbrrn

Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Kounicova 67, 601 67 Brno
ID datové schránky: a7kbrrn
Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz

oddělení zemědělství IV. poschodí
- Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz
- Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: siegelová.jana@brno.cz
- p. Lenka Srbová, dv.č. 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz
- podatelna Odboru VLHZ MMB, dv.č. 417
Úřední dny:
- pondělí 8.00 - 17.00
- středa 8.00 - 17.00
- pátek 8.00 - 12.00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nutno uvést parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem záměru.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Při podávání žádosti o vyjádření nejsou další účastníci.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Je třeba písemné formy všech úkonů, příp. osobního jednání.

ID datové schránky: a7kbrrne-mail:

matejik.tomas@brno.cz

siegelová.jana@brno.cz

srbova.lenka@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád),

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů(katastrální zákon).

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nelze podat opravné prostředky.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce se neuplatňují.
21 Nejčastější dotazy
Definice "proluka":

Prolukou se pro účely zákona rozumí soubor sousedících nezastavěných pozemků nebo nezastavěný pozemek nacházející se v zastavěném území, bezprostředně sousedící s pozemkem či pozemky uvedenými v § 58 odst. 2 písm. a) nebo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Definice "zastavěné území":

Zastavěným územím se rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“).

Definice "stavba pro bydlení":

Stavba pro bydlení se rozumí

- bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,

- rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena;

- rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,

- veřejně prospěšnou stavbou se rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
22 Další informace
Podrobnější informace o činnosti úřadu naleznete webových na stránkách

pod adresou: www.brno.cz.

24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru, kolkova.marta@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Matějík Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 06. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Vyjádření, případně spolu s dalšími příslušnými doklady stavebního úřadu, se přikládají k ohlášení změnu druhu pozemku, tj. zápisu jiných údajů do katastru podle ust. § 28 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon).

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design