Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
413
3 Pojmenování (název) životní situace.
Použití sedimentů na zemědělské půdě.

4 Základní informace k životní situaci
Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osoba, v jejímž zájmu je použití sedimentů (původce sedimentu, vlastník pozemku, nájemce nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka pozemku).
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat náležitosti dle správního řádu a příslušné doklady dle ust. § 3a odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k použití sedimentů na zemědělské půdě.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

oddělení zemědělství
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Kounicova 67, 601 67 Brno
ID datové schránky: a7kbrrn
Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz

oddělení zemědělství IV. poschodí
- Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz
- Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: siegelová.jana@brno.cz
- p. Lenka Srbová, dv.č. 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz
- podatelna Odboru VLHZ MMB, dv.č. 417
Úřední dny:
- pondělí 8 00 - 17 00
- středa 8 00 - 17 00
- pátek 8 00 - 12 00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněnou žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělský půdní fond, kde bude uvedeno:

Kdo žádá, které věci se týká a co se navrhuje a označení správního orgánu, jemuž je určeno.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podnikající fyzická osoba v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo podobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.Žádost obsahuje:

a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,

b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,

c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let,

d) údaj o původu sedimentů,

e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,

f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,

g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,

h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a),

i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zákonem nejsou předepsány. Formulář lze zíkat na Odboru VLHZ MMB jak v písemné, tak elektronické podobě nebo na webových stránkách MMB.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatek za vydání závazného stanoviska – souhlasu není stanoven.13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů od doručení žádosti. Ve složitějších případech do 60 dnů.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastníci a nájemci dotčených pozemků.15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Před vydáním rozhodnutí je třeba provést ústní jednání s ohledáním na místě.

16 Elektronická služba, kterou lze využít
Je třeba písemné formy všech úkonů, příp. osobního jednání.

ID datové schránky: a7kbrrn

e-mail:

matejik.tomas@brno.cz

siegelová.jana@brno.cz

srbova.lenka@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,ve znění pozdějších předpisů.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Porušení povinností uvedených v ust. § 3a odst. 5) zákona č. 334/1992 Sb.,tj. neoznámení použití sedimentů ve stanovené 14 denní lhůtě předem se dopustí:

- fyzická osoba přestupku podle ust. § 20 odst. 1 písm. g)zákona č. 334/1992 Sb. s možností uložení pokuty až do výše 50.000,- Kč,

- právnická osoba a podnikající fyzická osoba správního deliktu podle ust. § 20a odst. 1 písm. g)zákona č. 334/1992 Sb. s možností uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč,Další porušení povinností jsou v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
21 Nejčastější dotazy
Nebyly vzneseny.
22 Další informace
Podrobnější informace o činnosti úřadu naleznete na stránkách MMB

pod adresou: www.brno.cz na stránkách prezentace města.

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,Hroznová 63/2,603 00 Brno, www.ukzuz.cz.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková - vedoucí odboru, kolkova.marta@brno.cz
26 Kontaktní osoba
Matějík Tomáš,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. 06. 2016
28 Popis byl naposledy aktualizován
25. 11. 2016
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design