Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Použití sedimentů na zemědělské půdě.
2. V jakém případě ve věci jednat
Osoba, v jejímž zájmu je použití sedimentů (původce sedimentu, vlastník pozemku, nájemce nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka pozemku).
3. Charakteristika úkonu
Na základě podané žádosti o souhlas s použitím sedimentů, která musí obsahovat náležitosti dle správního řádu a příslušné doklady dle ust. § 3a odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, proběhne správní řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí.
4. Výsledek úkonu
Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.
5. Kdy věc řešit
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Kounicova 67, 601 67 Brno ID datové schránky: a7kbrrn Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz oddělení zemědělství IV. poschodí - Ing. Tomáš Matějík, dv.č. 414, tel.: 54217 4029, fax: 542174 4017, e-mail: matejik.tomas@brno.cz - Ing. Jana Siegelová, dv.č. 414, tel.: 54217 4030, e-mail: siegelová.jana@brno.cz - p. Lenka Srbová, dv.č. 408, tel.: 54217 4033, e-mail: srbova.lenka@brno.cz - podatelna Odboru VLHZ MMB, dv.č. 417 Úřední dny: - pondělí 8 00 - 17 00 - středa 8 00 - 17 00 - pátek 8 00 - 12 00
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Zákonem nejsou předepsány. Formulář lze zíkat na Odboru VLHZ MMB jak v písemné, tak elektronické podobě nebo na webových stránkách MMB.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vyplněnou žádost o souhlas s použitím sedimentů na zemědělský půdní fond, kde bude uvedeno: Kdo žádá, které věci se týká a co se navrhuje a označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podnikající fyzická osoba v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo nebo podobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost obsahuje: a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity, uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku, b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, ne starší 3 let, d) údaj o původu sedimentů, e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím, f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment, h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a), i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Je třeba písemné formy všech úkonů, příp. osobního jednání. ID datové schránky: a7kbrrn e-mail: matejik.tomas@brno.cz siegelová.jana@brno.cz srbova.lenka@brno.cz
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,Hroznová 63/2,603 00 Brno, www.ukzuz.cz.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Do 30 dnů od doručení žádosti. Ve složitějších případech do 60 dnů.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní poplatek za vydání závazného stanoviska – souhlasu není stanoven.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Odboru VLHZ MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
14. Časté dotazy
Nebyly vzneseny.
15. Sankce
Porušení povinností uvedených v ust. § 3a odst. 5) zákona č. 334/1992 Sb.,tj. neoznámení použití sedimentů ve stanovené 14 denní lhůtě předem se dopustí: - fyzická osoba přestupku podle ust. § 20 odst. 1 písm. g)zákona č. 334/1992 Sb. s možností uložení pokuty až do výše 50.000,- Kč, - právnická osoba a podnikající fyzická osoba správního deliktu podle ust. § 20a odst. 1 písm. g)zákona č. 334/1992 Sb. s možností uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč, Další porušení povinností jsou v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
16. Působnost
Magistrát města Brna Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství oddělení zemědělství
17. Oblast
Životní prostředí, Životní prostředí
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
28. 06. 2016
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design