Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
410
3 Pojmenování (název) životní situace.
Vydání loveckého lístku

4 Základní informace k životní situaci
Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

• pro české občany:

o na dobu neurčitou nebo

o na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok,

• pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem: na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

• pro cizince: na dobu určitou - 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Pozn.: cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

• složení zkoušky z myslivosti nebo

• získání právním předpisem stanoveného vzdělání.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti u příslušného orgánu státní správy myslivosti. Žádost o vydání loveckého lístku s pokyny lze získat též na: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-vodniho-a-lesniho-hospodarstvi-a-zemedelstvi/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi/

8 Na které instituci životní situaci řešit
Český občan s trvalým bydlištěm v Brně nebo cizinec s přechodným pobytem v Brně, na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno(dále jen Odbor VLHZ MMB).
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor VLHZ MMB, oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, 4. podlaží budovy Kounicova 67, Brno, kanc. č. 411, v úředních hodinách Magistrátu města Brna
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Požadované doklady:

• občanský průkaz nebo cestovní pas,

• doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),

• potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),+ doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
žádost o vydání loveckého lístku, která je k dispozici na Odboru VLHZ MMB nebo ke stažení na: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-vodniho-a-lesniho-hospodarstvi-a-zemedelstvi/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi/
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

• na 1 den 30 Kč,

• na 5 dní 50 Kč,

• na 30 dní 70 Kč,

• na 6 měsíců 100 Kč,

• na 1 rok 150 Kč,

• na dobu neurčitou 1 000 Kč.

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti,

tj.: na pokladně Magistrátu města Brna, která je ve stejné budově a vydá příslušné potvrzení
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení ve správním řízení:

• bezodkladně,

• do 30 dnů,

• ve výjínečných případech do 60 dnů, případně déle.

Záleží na povaze případu, zejména jeho složitosti.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
nejsou
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, úhradu správního poplatku a převzetí loveckého lístku lze provést pouze osobně
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

viz též:

http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-vodniho-a-lesniho-hospodarstvi-a-zemedelstvi/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-rybarstvi/
18 Jaké jsou související předpisy
vyhláška MZe č. 244/2002 Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona

č. 449/2001 Sb., o myslivosti

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou:

• řádné - odvolání,

• mimořádné:

o přezkoumání podle správního řádu,

o přezkoumání soudem.

Odvolání se uplatňuje způsobem stanoveným správním řádem. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání.

V případě loveckých lístků "kladné rozhodnutí" není obvykle vydáváno samostatným správním rozhodnutím, ale přímo vydáním loveckého lístku. V případě negativního rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.

Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem, občanským soudním řádem, soudním řádem správním).

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

• Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti, hrozí pokuta až 30 000 Kč.

21 Nejčastější dotazy
Kde sjednat příslušné pojištění?

odpověď: u pojišťovny, která sjednává pojištění dle ust. § 48 zákona o myslivosti nebo předložením členského průkazu Českomoravské myslivecké jednoty s vyznačením úhrady členství v daném roce
22 Další informace
bezúhonnost žadatel neprokazuje, žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba podpisu čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku myslivosti jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta podle tohoto zákona. K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor VLHZ MMB, JUDr. Marta Kolková, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Votava Vladimír,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15. 04. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
15. 04. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design