Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

2. V jakém případě ve věci jednat

Občan České republiky starší 15 let, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 

Sdělení může také podat:

- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče

- za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý oznámit ukončení trvalého pobytu, jeho opatrovník

- občanem pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

3. Charakteristika úkonu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

4. Výsledek úkonu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

5. Kdy věc řešit

Pokud se občan České republiky starší 15 let rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 

Základní informace:

https://mvcr.cz

https://portal.gov.cz

https://www.brno.cz

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky lze vyřídit elektronicky.

 

Žádost je možné podat:

- formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby

 

V žádosti občan uvede jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého pobytu, na které je občan hlášen a na které má být trvalý pobyt ukončen.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Sdělení lze podat také:

- osobně ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana nebo zastupitelskému úřadu

Při osobním podání občan prokáže svou totožnost.

 

Zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, který sděluje ukončení trvalého pobytu za občana mladšího 15, předloží rodný list dítěte.

Opatrovník, který žádá za občana, kteý má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR, předloží své oprávnění k zastupování.

 

- v listinné podobě ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana nebo zastupitelskému úřadu, sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem občana.

 

V žádosti občan uvede jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu trvalého pobytu, na které je občan hlášen a na které má být trvalý pobyt ukončen.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádost je možné podat:

- formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem

Kontakty: osc@brno.cz, lacinova.ivana@brno.cz

 

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky fyzické osoby do datové schránky Statutárního města Brna: a7kbrrn

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Sdělení lze podat:

- osobně ohlašovně podle místa trvalého pobytu občana

 

V podmínkách Statutárního města Brna: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno

Úřední hodiny: https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit

Kontakty: tel.: 542 175 193, 542 175 053, 542 175 054, e-mail: lacinova.ivana@brno.cz

 

- osobně na zastupitelskému úřadu: https://www.mzv.cz

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR občan zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně odboru nebo převodem z účtu. Za ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu občan zaplatí správní poplatek ve výši 300 Kč.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR občan zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně odboru nebo převodem z účtu. Za ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu občan zaplatí správní poplatek ve výši 300 Kč.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti

17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova

Ukončení trvalého pobytu na území ČR, ukončení pobytu, ukončení trvalého pobytu, zrušení pobytu na území ČR, odhlášení z trvalého pobytu

19. Počátek platnosti popisu úkonu
25. 05. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Ukončení trvalého pobytu na území ČR je vedeno v agendovém informačním systému evidence obyvatel i v základním registru obyvatel.


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design