Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
408
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
4 Základní informace k životní situaci
Základní informace poskytuje Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna podle místa trvalého pobytu občana, v podmínkách statutárního města Brna Magistrát města Brna, Odbor správních činností, oddělení rušení trvalého pobytu, detašované pracoviště Brno, Anenská 10.Evidence obyvatel a změna adresy trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může být zahájeno z moci úřední nebo na základě žádosti.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat pouze osoba oprávněná, tedy vlastník objektu či nájemce bytu.

Adresa trvalého pobytu může být občanovi zrušena pouze v případě, že mu k objektu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu, nesvědčí užívací právo a občan tento objekt neužívá (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění). Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak není možné žádosti vyhovět.

Podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu u věcně a místně příslušného správního orgánu je zahájeno správní řízení a ve věci bude následně nařízeno ústní jednání.

K jednání jsou předvoláni oba účastníci řízení, tedy žadatel i osoba, o jejíž adrese trvalého pobytu má být rozhodováno. Při ústním jednání mají účastníci řízení možnost vyjádřit své stanovisko, sdělit skutečnosti týkající se zrušení trvalého pobytu, uplatnit své připomínky a návrhy na doplnění důkazního řízení, dokládat listinné důkazy. Ústní jednání proběhne i v případě osobní neúčasti osoby, jejíž adresa má být rušena.

V řízení musí žadatel prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese trvalého pobytu nezdržuje. Nejčastějším důkazem je výslech svědka. Současně musí žadatel prokázat zánik/neexistenci užívacího práva dotčené osoby k objektu, např. výpisem z katastru nemovitostí, dokladem o ukončení nájmu, v případě bývalých manželů – nájemců, je nutné doložit platnou nájemní smlouvu, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu, doklad o vypořádání bydlení na dobu po rozvodu, rozsudek soudu o zrušení společného nájmu, případně jiné listinné důkazy, prokazující zánik vlastnického či užívacího práva.

Poté, co jsou shromážděny dostatečné podklady, je ve věci vydáno rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Jsou-li obě výše uvedené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny, je občanovi zrušena adresa trvalého pobytu a současně je mu přidělena úřední adresa (v Brně je úřední adresou Husova 5, jako sídlo ohlašovny, v jejímž územní obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu).

Občan, kterému byla přidělena úřední adresa, je povinen do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž bude mít jako evidovaný údaj o místu trvalého pobytu uvedenu úřední adresu.

Pokud není prokázáno splnění obou zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu, je žádost zamítnuta.Další informace najdete na:

www.brno.cz – Odbor správních činností – Trvalý pobyt

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat pouze osoba oprávněná, tedy vlastník objektu či nájemce bytu. Svoje oprávnění doloží výpisem z katastru nemovitostí či nájemní smlouvou.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V řízení musí žadatel prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se na adrese trvalého pobytu nezdržuje a k objektu jí nesvědčí žádné užívací (vlastnické právo). Adresa trvalého pobytu může být občanovi zrušena pouze v případě, že mu k objektu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu, nesvědčí užívací právo a občan tento objekt neužívá (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění). Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak není možné žádosti vyhovět.

Pokud žadatel neprokáže splnění obou zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu, je žádost zamítnuta.

Jsou-li obě výše uvedené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny, je na základě rozhodnutí občanovi zrušena adresa trvalého pobytu a současně je mu přidělena úřední adresa (v Brně je úřední adresou Husova 5, jako sídlo ohlašovny, v jejímž územní obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu).

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

oddělení rušení trvalého pobytu

detašované pracoviště Brno, Anenská 10

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor správních činností, oddělení rušení trvalého pobytu
detašované pracoviště Brno, Anenská 10
Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 - 17,00
Úterý 7,00 - 14,00
Středa 8,00 - 17,00
Čtvrtek 7,00 - 14,00
Pátek 7,00 - 13,00
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Veškeré doklady včetně občanského průkazu předkládají účastníci při ústním jednání, k žádosti není nutné žádné listinné důkazy přikládat.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře Žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jsou k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu Brno, Husova 5, na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu Brno, Anenská 10 a na webových stránkách města Brna v sekci Potřebuji si vyřídit.

Žádost je možné podat:

- ústně na ohlašovně trvalého pobytu Brno, Husova 5 nebo na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu Brno, Anenská 10

- v listinné podobě na ohlašovně trvalého pobytu Brno, Husova 5 nebo na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu Brno, Anenská 10

- poštou na adresu MMB, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno

- elektronicky; nebude-li však žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem, musí být zaslána do 5 dnů také v písemné podobě

- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Od 1.1.2016 se dle novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu, jejíž adresa trvalého pobytu má být zrušena. Poplatek lze uhradit na pokladně MMB, Husova 5 při podání žádosti. Pokud bude žádost zaslána poštou a správní poplatek nebude uhrazen, bude následně žadatel vyzván správním orgánem k jeho úhradě. V případě, že správní poplatek nebude zaplacen, správní řízení bude zastaveno.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka 2, § 2 odst. 1, písm. d) sazebníku
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka 2, § 2 odst. 1, písm. d) sazebníku

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí správního orgánu může účastník podat odvolání, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru správních činností MMB. Odvolání musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu). Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvedl ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).

21 Nejčastější dotazy
Dotaz: Jak se dozvím, kdo je v mém domě/bytě hlášený k trvalému pobytu?

Odpověď: Podle § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu (domu).

Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (bytu), jelikož v agendovém informačním systému evidence obyvatel jsou vedeny pouze údaje k objektu jako celku. Jsou-li byty v bytovém domě rozprodány do osobního vlastnictví, může o výpis k objektu požádat Společenství vlastníků jednotek daného domu (prostřednictvím svého statutárního orgánu). Pokud je objekt ve vlastnictví bytového družstva, žádá o údaje o trvale hlášených občanech oprávněná osoba stanovená družstvem. Vždy ovšem budou vlastníkovi objektu poskytnuty údaje o trvale hlášených občanech k celému objektu (domu), a to po splnění všech náležitostí podání (doložení vlastnictví, předložení výpisu z obchodního rejstříku či z rejstříku společenství vlastníků jednotek, uhrazení správního poplatku – 50 Kč za každou započatou stranu).

Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu sám sobě a žádat o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5?

Odpověď: evidence obyvatel a tedy i změna adresy trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Tento zákon neumožňuje, aby se občan sám přihlásil na tzv. úřední adresu Brno, Husova 5. Na úřední adresu může být občan zaevidován teprve tehdy, jestliže majitel nemovitosti nebo nájemník bytu podá návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby, která již není vlastníkem nemovitosti či nemá platnou nájemní smlouvu a která se odstěhovala. Na základě podání žádosti proběhne správní řízení, a výsledkem je rozhodnutí o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5. Pokud se tedy bývalý vlastník/uživatel odstěhoval, musí o podání žádosti na zrušení svého trvalého pobytu požádat buď majitele/uživatele objektu, kde je dosud hlášen k trvalému pobytu. Dokud se tak nestane, bude stále na této adrese trvalého pobytu evidován.

Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu cizince?

Odpověď: Magistrát města Brna vykonává agendu rušení trvalého pobytu pouze pro občany České republiky.

S žádostí o zrušení adresy místa trvalého pobytu cizinců je třeba se obrátit na regionální pracoviště Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského 65, tel: 543 213 313, 543 214 316, úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hod22 Další informace
www.brno.cz – Odbor správních činností – Trvalý pobyt
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Osobně či telefonicky na detašovaném pracovišti Oddělení rušení trvalého pobytu, Brno, Anenská 10 v úředních hodinách.

tel. 778 481 192, 778 481 191, 778 481 190, 778 481 187, 770 131 480

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OSČ MMB, Brno, Husova 526 Kontaktní osoba
Čehovská Iveta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
31. 01. 2013
28 Popis byl naposledy aktualizován
06. 04. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design