Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
408
3 Pojmenování (název) životní situace.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
4 Základní informace k životní situaci
ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

PRÁVNÍ ÚPRAVA

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 297/2006 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisůZákon o evidenci obyvatel:§ 12Zrušení údaje o místu trvalého pobytu(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, neboc) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

 Na žádost (§ 44-45 správního řádu) ve vztahu k § 12 odst.1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel

 Z moci úřední (§ 46 správního řádu) ve vztahu k § 12 odst.1 písm. a), b) zákona o evidenci obyvatelZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI

Řízení je zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, tedy ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. V podmínkách města Brna je to Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno.KDO ŽÁDOST PODÁVÁ

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat vlastník objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c), zákona o evidenci obyvatel – tedy, slovy zákona „za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu“. Požadavek spočívající v osobě žadatele je uveden v § 12 odst.2 zákona o evidenci obyvatel a jeho prokázání je povinností žadatele již při podání žádosti. Jedná se o zvláštní podmínku náležitosti žádosti, bez jejíhož prokázání nelze v řízení pokračovat a musí se zastavit.

KDE SE ŽÁDOST PODÁVÁ, KDO A KDE ROZHODUJE

 Žádost se podává u věcně a místně příslušného správního orgánu, tj. ohlašovny města Brna, jejíž fungování zabezpečuje Magistrát města Brna, Odbor správních činností na adrese Husova 5, 601 67 Brno, přičemž správní řízení fakticky probíhá na oddělení rušení trvalého pobytu, detašovaném pracovišti Anenská 10.

 V případě vozíčkáře proběhne řízení na adrese Husova 3, místnost 101 a), přičemž je vhodné o této skutečnosti správní orgán informovat předem, nejlépe již v podané žádosti.ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 Osobně na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, Brno (zde lze současně uhradit správní poplatek)

 Osobně na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10, Brno, kde je za vstupními dveřmi do objektu vlevo umístěna schránka,

 Poštovním stykem na adrese: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, Brno

 Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-adresa podatelny MMB:posta@brno.cz

 Prostřednictvím datované schránky, ID datové schránky podatelny MMB: a7kbrrnOBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

Obsahové náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 54 správního řádu a musí korespondovat s obecným podáním dle § 37 správního řádu, musí z něj být zřejmé:

- kdo žádost podává (identifikace osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování)

- které věci se týká

- co žádá

- podpis žadatele

- povinnost označit další jemu známé účastníky.

Kromě shora popsaných obecných náležitostí žádosti, je již v žádosti samotné nutné prokázat oprávněnost podání spočívající v osobě žadatele (§ 12 odst.2 o evidenci obyvatel). Vlastnické právo k nemovitosti a právo věcného břemene je schopen a povinen správní orgán zjistit sám náhledem do informačního systému katastru nemovitostí. Pokud je ovšem žádost podávána nájemcem či podnájemcem objektu, musí tuto skutečnost žadatel prokázat přiložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy. Pokud k tomu takto nedojde, je správní orgán nucen usnesením vyzvat žadatele k odstranění nedostatků žádosti, k čemuž mu stanoví lhůtu a současně řízení na dobu do doplnění podkladů ve stanovené lhůtě přeruší. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě tyto podstatné nedostatky žádosti neodstraní bude řízení dle § 66 odst.1 písm. c) správního řádu zastaveno.

FORMULÁŘE

 Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 Lze využít formulář umístěný na webových stránkách města Brna na adrese: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/ZADOST_o_zruseni_TP_2018.pdf, https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/PRILOHA_k_zadosti_zruseni_TP_2018.pdf, nebo použít již vytištěný, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, nebo přímo na oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10.CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT

 Písemnou žádost

 Prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana, tedy splnění podmínek viz. níže - lze i v průběhu dokazování.

 Doklad o tom, že žadatel je oprávněnou osobou dle zákona o evidenci obyvatel, tedy prokázat vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí - již při podání žádosti.

 Potvrzení o uhrazení správního poplatku za podání žádostiPODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ADRESY TRVALÉHO POBYTU

Dle § 12 odst.1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel, adresa (údaj o místu trvalého pobytu) může být občanovi zrušena pouze v případě, že mu k objektu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu,

1) nesvědčí užívací právo* a

2) občan tento objekt neužívá.

Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak není možné žádosti vyhovět.UŽÍVACÍ PRÁVO*

 Právo vlastnické/spoluvlastnické

 Právo nájmu

 Právo odpovídající věcnému břemeni

 Odvozené užívací právo (z titulu rodinných vztahů) př.:

- vztah rodiče – děti

- vztah manžel (vlastník) – manželka

- vztah prarodiče – vnuci (vyživovací povinnost)

 Odvozené užívací právo z titulu přivolení osoby disponující primárním užívacím právem k nemovitosti.PRŮBĚH ŘÍZENÍ

Správní orgán zpravidla nařídí ústní jednání ve smyslu § 49 správního řádu. Jednání je oznámeno oběma účastníkům, tedy žadateli i osobě, o jejíž adrese trvalého pobytu má být rozhodováno. Je v zájmu účastníků dostavit se k nařízenému jednání. Jednak žadatele, který v řízení musí unést důkazní břemeno a prokázat splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého občana a taktéž druhého účastníka řízení, který v nařízeném ústním jednání může aktivně hájit svá práva a může se s žadatelem konfrontovat. Při ústním jednání mají účastníci řízení možnost vyjádřit své stanovisko, sdělit skutečnosti týkající se zrušení trvalého pobytu, uplatnit své připomínky a návrhy, předložit listinné důkazy (př. nájemní smlouva, dohoda o skončení nájmu, výpověď z nájmu...). V případě nutnosti je v rámci dokazování předvolán svědek, kterého zpravidla navrhuje žadatel, popřípadě druhý účastník řízení. Účastníci řízení by na podporu svých tvrzení měli volit takovou osobu svědka, který je kontaktní a v termínu stanoveném správním orgánem se k podání svědecké výpovědi dostaví. Pokud by se svědek bez řádné a bezodkladné omluvy ke správnímu orgánu nedostavil, může mu být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-Kč, nebo může být předveden.

Dalším důkazním prostředkem, který lze ve správním řízení užít je ohledání ve smyslu § 54 správního řádu. Důkaz ohledáním je způsob dokazování, kdy oprávněná úřední osoba ověřuje v objektu, ve kterém má být trvalý pobyt zrušen určité skutečnosti vztahující se k prokázání bydlení či nebydlení účastníka řízení v něm. Uvedený úkon je zpoplatněn, viz. poplatky.V řízení musí žadatel prokázat, že:

- daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se již na adrese trvalého pobytu nezdržuje, nebydlí tam (svědecká výpověď, pravomocný rozsudek soudu o vyklizení, předávací protokol….).

- prokázat zánik/neexistenci užívacího práva k objektu osoby, jejíž údaj o místu trvalého pobytu má být zrušen. např. dokladem o ukončení nájmu, předávací protokol, v případě bývalých manželů – nájemců, je nutné doložit platnou nájemní smlouvu, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu, doklad o vypořádání bydlení na dobu po rozvodu, rozsudek soudu o zrušení společného nájmu, případně jiné listinné důkazy, prokazující zánik vlastnického či užívacího práva.

Důkazní břemeno v řízení o žádosti nese vždy žadatel, a ne správní orgán.

Pokud není žadatelem prokázáno splnění obou zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu, je žádost vyřízena negativně.Ústní jednání, ani výslech svědka není nutné nařizovat, pokud žadatel při podání žádosti doloží takové listinné důkazy, které budou bez dalšího prokazovat splnění obou zákonných podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tím se výrazně zkrátí doba správního řízení.VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Poté, co jsou správním orgánem shromážděny dostatečné podklady, je ve věci vydáno rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Jsou-li splněny obě výše uvedené podmínky pro zrušení trvalého pobytu, je rozhodnutím občanovi zrušena adresa/údaj o místu trvalého pobytu a současně je mu přidělena úřední adresa, sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu, tedy Brno, Husova 5.ODVOLACÍ ORGÁN

Krajský úřad Jihomoravského kraje

POPLATKY

 Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč, za každou osobu uvedenou v žádosti.

 Částku lze uhradit osobně na pokladnách Husova 5 a Husova 3, nebo po podání návrhu na základě výzvy správního orgánu, kdy bude žadateli sděleno číslo účtu a variabilní symbol.

 Neuhrazení správního poplatku je překážkou v řízení, které bude následně zastaveno.

 Zpoplatněno je rovněž provedení místního šetření nebo ohledání na místě

- za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu částkou 500,- Kč

- za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech částkou 1000,- Kč

- za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu částkou 2000,- KčPOVINNOSTI OBČANA PO PŘIDĚLENÍ ÚŘEDNÍ ADRESY

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, skončí platnost občanského průkazu. Občan, kterému byla přidělena úřední adresa, je povinen do 15 pracovních dnů podat žádost o nový občanský průkaz, v němž bude mít nově uvedenu adresu úřadu.ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK – SANKCE

 Pokud občan, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dopouští se přestupku na úseku občanských průkazů dle § 16a odst.1 písm. c), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, za což mu hrozí pokuta ve výši až 10.000,- Kč.

 Fyzická osoba se dle § 2 odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dopustí přestupku tím, že úmyslně

- uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

- uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

- podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,

- jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí, za takové jednání lze uložit pokutu v sazbě až 20.000,- Kč nebo až 50.000,- Kč.UPOZORNĚNÍ

 Žádost nemůže občan podat sám na sebe, tedy nemůže sám o své vůli požadovat zrušení jeho údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy Husova 5, Brno.

 Ohlašovna Magistrát města Brna, Odbor správních činností, rozhoduje pouze o trvalém pobytu občanů České republiky. Pobyty cizích státních příslušníků jsou plně v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského 65, tel: 543 213 313, 543 214 316, úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hod.

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, (po zrušení údaje o místu trvalého pobytu v podmínkách města Brna je to Husova 5) má dle § 10c, zákona o evidenci obyvatel zajištěno vhodné místo, kde je možné uložit oznámení o uložení zásilky společně s výzvou a poučením dle správního řádu. Uvedené místo se nachází na pravé straně za vstupem do budovy Husova 5.

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/uredni-adresa-ohlasovny-a-doruceni-posty/DOPORUČENÍ

 Pokud vám byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je vhodné pro kontakt se správními orgány a jinými orgány veřejné moci si zřídit datovou schránku, nebo na písemnou žádost, lze v evidenci obyvatel zřídit adresu, na kterou mají být doručovány písemnosti dle zvláštního právního předpisu.

 https://www.datoveschranky.info/zakladni-informace/zrizeni-datove-schranky-na-zadost,

 http://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/vedeni-tzv-dorucovaci-adresy-v-agendovem-informacnim-systemu-evidence-obyvatel/KONTAKTY

 Oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10, 602 00, Brno, tel.: 778 481 190, 778 481 191, 770 142 633, 770 142 632, 778 481 192, 770 131 480, 778 481 187

e-mail:korbelova.leona@brno.cz, soldan.michal@brno.cz, jisova.jana@brno.cz, stloukalova.lenka@brno.cz, voldřich.martin@brno.cz, klicova.romana@brno.cz, cehovska.iveta@brno.cz, tylsarova.jaroslava@brno.cz, jonasova.leona@brno.cz,

 Pokladna Husova 5, tel.: 542 175 116

 Pokladna Husova 3, tel.: 542 175 241,42

 Odbor správních činností, ohlašovna trvalého pobytu Husova 5, 601 67, Brno, tel.: 542 175 120-24

www.brno.cz – Odbor správních činností – Trvalý pobyt

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat pouze osoba oprávněná, tedy vlastník objektu či nájemce bytu. Svoje oprávnění doloží výpisem z katastru nemovitostí či nájemní smlouvou.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
V řízení musí žadatel prokázat, že osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, se na adrese trvalého pobytu nezdržuje a k objektu jí nesvědčí žádný právní titul. Adresa trvalého pobytu může být občanovi zrušena pouze v případě, že mu k objektu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu, nesvědčí užívací právo a občan tento objekt neužívá (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění). Obě tyto podmínky musí být splněny současně, jinak není možné žádosti vyhovět.

Pokud žadatel neprokáže splnění obou zákonných podmínek pro zrušení trvalého pobytu, je žádost zamítnuta.

Jsou-li obě výše uvedené podmínky pro zrušení trvalého pobytu splněny, je na základě rozhodnutí občanovi zrušena adresa trvalého pobytu a současně je mu přidělena úřední adresa (v Brně je úřední adresou Husova 5, jako sídlo ohlašovny, v jejímž územní obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu).

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

KDE SE ŽÁDOST PODÁVÁ, KDO A KDE ROZHODUJE

 Žádost se podává u věcně a místně příslušného správního orgánu, tj. ohlašovny města Brna, jejíž fungování zabezpečuje Magistrát města Brna, Odbor správních činností na adrese Husova 5, 601 67 Brno, přičemž správní řízení fakticky probíhá na oddělení rušení trvalého pobytu, detašovaném pracovišti Anenská 10.

 V případě vozíčkáře proběhne řízení na adrese Husova 3, místnost 101 a), přičemž je vhodné o této skutečnosti správní orgán informovat předem, nejlépe již v podané žádosti.ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 Osobně na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, Brno (zde lze současně uhradit správní poplatek)

 Osobně na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10, Brno

 Poštovním stykem na adrese: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, Brno

 Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-adresa podatelny MMB:posta@brno.cz

 Prostřednictvím datované schránky, ID datové schránky podatelny MMB: a7kbrrnOBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

Obsahové náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 54 správního řádu a musí korespondovat s obecným podáním dle § 37 správního řádu, musí z něj být zřejmé:

- kdo žádost podává (identifikace osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování)

- které věci se týká

- co žádá

- podpis žadatele

- povinnost označit další jemu známé účastníky.

Kromě shora popsaných obecných náležitostí žádosti, je již v žádosti samotné nutné prokázat oprávněnost podání spočívající v osobě žadatele (§ 12 odst.2 o evidenci obyvatel). Vlastnické právo k nemovitosti a právo věcného břemene je schopen a povinen správní orgán zjistit sám náhledem do informačního systému katastru nemovitostí. Pokud je ovšem žádost podávána nájemcem či podnájemcem objektu, musí tuto skutečnost žadatel prokázat přiložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy. Pokud k tomu takto nedojde, je správní orgán nucen usnesením vyzvat žadatele k odstranění nedostatků žádosti, k čemuž mu stanoví lhůtu a současně řízení na dobu do doplnění podkladů ve stanovené lhůtě přeruší. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě tyto podstatné nedostatky žádosti neodstraní bude řízení dle § 66 odst.1 písm. c) správního řádu zastaveno.

FORMULÁŘE

 Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 Lze využít formulář umístěný na webových stránkách města Brna na adrese: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/ZADOST_o_zruseni_TP_2018.pdf, https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/PRILOHA_k_zadosti_zruseni_TP_2018.pdf, nebo použít již vytištěný, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, nebo přímo na oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10.8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna

Odbor správních činností

oddělení rušení trvalého pobytu

detašované pracoviště Brno, Anenská 10

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor správních činností, oddělení rušení trvalého pobytu
detašované pracoviště Brno, Anenská 10.
S ohledem na současnou situaci doporučujeme přednostně telefonický, nebo e-mailový kontakt s úředníky. Pokud je osobní kontakt nevyhnutelný, je možný v
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí: 8.00-13.00
Středa: 8.00-13.00
pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě
tel: 778481190
e-mail:korbelova.leona@brno.cz, soldan.michal@brno.cz

Nařízená ústní jednání a výslechy svědků nejsou nikterak omezeny či změněny.


10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Veškeré doklady včetně občanského průkazu předkládají účastníci v případě nařízeného ústním jednání, či jiného procesního úkonu. V případě žadatele v postavení nájemce je nutné k žádosti doložit nájemní smlouvu, prokazující oprávněnost podání žádosti.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
FORMULÁŘE

 Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 Lze využít formulář umístěný na webových stránkách města Brna na adrese: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/ZADOST_o_zruseni_TP_2018.pdf, https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/PRILOHA_k_zadosti_zruseni_TP_2018.pdf, nebo použít již vytištěný, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, nebo přímo na oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Od 1.1.2016 se dle novely zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu, jejíž adresa trvalého pobytu má být zrušena. Poplatek lze uhradit na pokladně MMB, Husova 5 při podání žádosti. Pokud bude žádost zaslána poštou a správní poplatek nebude uhrazen, bude následně žadatel vyzván správním orgánem k jeho úhradě. V případě, že správní poplatek nebude zaplacen, správní řízení bude zastaveno.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
lhůty jsou určovány správním řádem
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
PRÁVNÍ ÚPRAVA

 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 297/2006 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisůZákon o evidenci obyvatel:§ 12Zrušení údaje o místu trvalého pobytu(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, neboc) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

18 Jaké jsou související předpisy
 Zákon č. 297/2006 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí správního orgánu může účastník podat odvolání, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru správních činností MMB. Odvolání musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu). Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvedl ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK – SANKCE

 Pokud občan, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dopouští se přestupku na úseku občanských průkazů dle § 16a odst.1 písm. c), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, za což mu hrozí pokuta ve výši až 10.000,- Kč.

 Fyzická osoba se dle § 2 odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dopustí přestupku tím, že úmyslně

- uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu,

- uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody,

- podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení,

- jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí, za takové jednání lze uložit pokutu v sazbě až 20.000,- Kč nebo až 50.000,- Kč.

21 Nejčastější dotazy
Dotaz: Jak se dozvím, kdo je v mém domě/bytě hlášený k trvalému pobytu?

Odpověď: Podle § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu (domu).

Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (bytu), jelikož v agendovém informačním systému evidence obyvatel jsou vedeny pouze údaje k objektu jako celku. Jsou-li byty v bytovém domě rozprodány do osobního vlastnictví, může o výpis k objektu požádat Společenství vlastníků jednotek daného domu (prostřednictvím svého statutárního orgánu). Pokud je objekt ve vlastnictví bytového družstva, žádá o údaje o trvale hlášených občanech oprávněná osoba stanovená družstvem. Vždy ovšem budou vlastníkovi objektu poskytnuty údaje o trvale hlášených občanech k celému objektu (domu), a to po splnění všech náležitostí podání (doložení vlastnictví, předložení výpisu z obchodního rejstříku či z rejstříku společenství vlastníků jednotek, uhrazení správního poplatku – 50 Kč za každou započatou stranu).

Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu sám sobě a žádat o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5?

Odpověď: evidence obyvatel a tedy i změna adresy trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Tento zákon neumožňuje, aby se občan sám přihlásil na tzv. úřední adresu Brno, Husova 5. Na úřední adresu může být občan zaevidován teprve tehdy, jestliže majitel nemovitosti nebo nájemník bytu podá návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby, která již není vlastníkem nemovitosti či nemá platnou nájemní smlouvu a která se odstěhovala. Na základě podání žádosti proběhne správní řízení, a výsledkem je rozhodnutí o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5. Pokud se tedy bývalý vlastník/uživatel odstěhoval, musí o podání žádosti na zrušení svého trvalého pobytu požádat buď majitele/uživatele objektu, kde je dosud hlášen k trvalému pobytu. Dokud se tak nestane, bude stále na této adrese trvalého pobytu evidován.

Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu cizince?

Odpověď: Magistrát města Brna vykonává agendu rušení trvalého pobytu pouze pro občany České republiky.

S žádostí o zrušení adresy místa trvalého pobytu cizinců je třeba se obrátit na regionální pracoviště Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Kontakt na regionální pracoviště Brno: adresa Brno, Hněvkovského 65, tel: 543 213 313, 543 214 316, úřední hodiny PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT, ČT 8:00 – 14:00 hod22 Další informace
www.brno.cz – Odbor správních činností – Trvalý pobyt
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Osobně či telefonicky na detašovaném pracovišti Oddělení rušení trvalého pobytu, Brno, Anenská 10 v úředních hodinách.

tel. 778 481 192, 778 481 191, 778 481 190, 778 481 187

25 Za správnost popisu odpovídá útvar
OSČ MMB, Brno, Husova 526 Kontaktní osoba
Čehovská Iveta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
23. 10. 2020
28 Popis byl naposledy aktualizován
23. 10. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design