Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
2. V jakém případě ve věci jednat
Pokud je v objektu nebo jeho vymezené části kterou vlastníte, nebo jste jeho oprávněný uživatel, hlášen k trvalému pobytu občan, který daný objekt nebo jeho vymezenou část fakticky neužívá a současně mu k objektu nebo jeho vymezené části nesvědčí žádné užívací právo. Uvedený postup je vhodný aplikovat v případech, kdy občan, který je na uvedené adrese hlášen, nemá možnost si trvalý pobyt sám přehlásit na jinou adresu, tedy ohlásit ohlašovně změnu místa trvalého pobytu. https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-tajemnika/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/zmena-mista-trvaleho-pobytu/. Pokud žijete trvale v zahraniční, není nutné zrušení údaje o místu vašeho trvalého pobytu v ČR, zvažte možnost ukončení trvalého pobytu v ČR. https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-tajemnika/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/ukonceni-trvaleho-pobytu-na-uzemi-ceske-republiky/ Zastoupení k vyřízení věci je možné zvoleným zmocněncem na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena.
3. Charakteristika úkonu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh /žádost/ vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Účelem podaného návrhu /žádosti/ je zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana a přidělení úřední adresy, jíž je sídlo ohlašovny, Husova 5, Brno. Uvedený úkon je právem občana.
4. Výsledek úkonu
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu a přidělení úřední adresy, sídla ohlašovny, Husova 5, Brno formou rozhodnutí ve správním řízení. Následně je změna zaevidována v agendovém informačním systému evidence obyvatel.
5. Kdy věc řešit
Kdykoliv, za splnění podmínek pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Celou věc nelze vyřídit elektronicky, neboť zrušení údaje o místu trvalého pobytu je řešeno v obecném správním řízení. Iniciace úkonu, tedy podání žádosti je možné učinit elektronicky dle § 37 odst. 4 správního řádu. - E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, e-adresa podatelny MMB:posta@brno.cz - Prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky podatelny MMB:a7kbrrn - Formulář:https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/ZADOST_o_zruseni_TP_2018.pdf Samotná iniciace úkonu, tedy podání žádosti, není podmíněna doložením dokumentů. Dokumenty lze doložit dodatečně, nicméně vhodnými dokumenty k prokázání oprávněnosti podání žádosti v sobě žadatele / vlastník, oprávněný uživatel, provozovatel ubytovacího zařízení/ jsou: př. nájemní smlouva.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Samotná iniciace úkonu není podmíněna doložením dokumentů. Dokumenty lze doložit dodatečně. Úkon lze iniciovat: - Osobně na ohlašovně trvalého pobytu, Husova 5, Brno - Osobně na detašovaném pracovišti oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10, Brno - Poštovním stykem na adrese: Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, Brno - V zastoupení zmocněncem na základě udělené plné moci Formulář:https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OSC/RTP/ZADOST_o_zruseni_TP_2018.pdf Samotná iniciace úkonu, tedy podání žádosti, není podmíněna doložením dokumentů. Dokumenty lze doložit dodatečně, nicméně vhodnými dokumenty k prokázání oprávněnosti podání žádosti v sobě žadatele / vlastník, oprávněný uživatel, provozovatel ubytovacího zařízení/ jsou: př. nájemní smlouva.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat elektronicky: - e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, e-adresa podatelny MMB: posta@brno.cz, - prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky podatelny MMB:a7kbrrn. Celá věc se elektronicky vyřídit nedá.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost se podává u věcně a místně příslušného správního orgánu, tj. ohlašovny města Brna, jejíž fungování zabezpečuje Magistrát města Brna, Odbor správních činností, na adrese Husova 5, 601 67, Brno, tel.:542 175 120-24. Žádost lze podat i na detašovaném pracovišti, oddělení rušení trvalého pobytu, Anenská 10, tel: 778 481 190, 778 481 191, 770 143 633. e-mail: korbelova.leona@brno.cz, soldan.michal@brno.cz
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, je bez ohledu skutečnost, zda byl úkon činěn elektronicky nebo jiným způsobem, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč, za každou osobu uvedenou v žádosti. Částku lze uhradit: - osobně na pokladnách Husova 5 a Husova 3, v hotovosti, nebo platební kartou - po podání žádosti bankovním převodem na základě výzvy správního orgánu, kdy bude žadateli sděleno číslo účtu a variabilní symbol platby.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, je bez ohledu na to, zda byl úkon činěn elektronicky nebo jiným způsobem, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč, za každou osobu uvedenou v žádosti. Částku lze uhradit: - osobně na pokladnách Husova 5 a Husova 3, v hotovosti, nebo platební kartou - po podání žádosti bankovním převodem na základě výzvy správního orgánu, kdy bude žadateli sděleno číslo účtu a variabilní symbol platby.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Předmětem úkonu není žádná dávka nebo plnění.
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí správního orgánu může účastník podat odvolání, a to ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru správních činností MMB. Odvolání musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolací patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu). Byla-li písemnost uložena a adresát si ji nevyzvedl ve lhůtě 10-ti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu).
14. Časté dotazy
Dotaz: Jak se dozvím, kdo je v mém domě/bytě hlášený k trvalému pobytu? Odpověď: Podle § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu (domu). Uhrazení správního poplatku – 50 Kč za každou započatou stranu výpisu). Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu sám sobě a žádat o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5? Odpověď: evidence obyvatel a tedy i změna adresy trvalého pobytu se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. Tento zákon neumožňuje, aby se občan sám přihlásil na tzv. úřední adresu Brno, Husova 5. Na úřední adresu může být občan zaevidován teprve tehdy, jestliže majitel nemovitosti nebo nájemník bytu podá návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu této osoby, která již není vlastníkem nemovitosti či nemá platnou nájemní smlouvu a která se odstěhovala. Na základě podání žádosti proběhne správní řízení, a výsledkem je rozhodnutí o přidělení úřední adresy Brno, Husova 5. Pokud se tedy bývalý vlastník/uživatel odstěhoval, musí o podání žádosti na zrušení svého trvalého pobytu požádat buď majitele/uživatele objektu, kde je dosud hlášen k trvalému pobytu. Dokud se tak nestane, bude stále na této adrese trvalého pobytu evidován. Dotaz: Mohu podat žádost o zrušení trvalého pobytu cizince? Odpověď: Magistrát města Brna vykonává agendu rušení trvalého pobytu pouze pro občany České republiky. S žádostí o zrušení adresy místa trvalého pobytu cizinců je třeba se obrátit na regionální pracoviště Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, tel.: 974 801 801 Další typy: - Není nutné rušit údaj o místu trvalého pobytu, pokud má občan, jemuž by měl být údaj zrušen možnost přehlásit se na jinou adresu. V takovém případě ohlásí místně příslušné ohlašovně, dle nového místa trvalého pobytu, změnu místa svého trvalého pobytu. https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-tajemnika/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/zmena-mista-trvaleho-pobytu/. - Pokud žijete trvale v zahraniční, není nutné zrušení údaje o místu vašeho trvalého pobytu v ČR, zvažte možnost ukončení trvalého pobytu v ČR. https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-tajemnika/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/trvaly-pobyt/ukonceni-trvaleho-pobytu-na-uzemi-ceske-republiky/ - důkazní břemeno ve správním řízení nese vždy žadatel. - Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, skončí platnost občanského průkazu a občan je povinen do 15 dnů podat žádost o nový občanský průkaz, v němž bude mít nově uvedenou adresu svého trvalého pobytu- sídlo ohlašovny, Husova 5, Brno.
15. Sankce
ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK – SANKCE  Pokud občan, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, dopouští se přestupku na úseku občanských průkazů dle § 16a odst.1 písm. c), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, za což mu hrozí pokuta ve výši až 10.000,- Kč.  Fyzická osoba se dle § 2 odst. 2, zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dopustí přestupku tím, že úmyslně - uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, - uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, - podá nepravdivou nebo neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení, - jako osoba podávající před správním orgánem vysvětlení o přestupku spáchaném jiným uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí, za takové jednání lze uložit pokutu v sazbě až 20.000,- Kč nebo až 50.000,- Kč.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti
17. Oblast
Bydlení, Bydlení
18. Klíčová slova
trvalý pobyt, zrušení, změna, ukončení, ohlašovna, evidence obyvatel
19. Počátek platnosti popisu úkonu
23. 10. 2020
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
AIS evidence obyvatel, IS MMB - e-spis,

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design