Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
401
3 Pojmenování (název) životní situace.
Finanční dotace z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které doplňují nebo vhodně navazují na sociální služby pro občany města Brna - program II
4 Základní informace k životní situaci
V květnu 2010 byla orgány města schválena pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města nestátním neziskovým organizacím, které sice nemají registrované sociální služby, ale vhodným způsobem na ně navazují nebo je doplňují. Jedná se o drobné doplňkové projekty, např. doprava seniorů či zdravotně postižených osob, dobrovolnické aktivity, svépomocné aktivity osob se zdravotním postižením či rodičů postižených dětí, uspořádání vzdělávací akce k aktuálnímu sociálnímu tématu apod. Aktivita musí být v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna.O tuto dotaci z rozpočtu města Brna lze žádat každý rok. Na dotaci není právní nárok.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Nestátní neziskové organizace (NNO)- zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, které svou činností vhodně navazují na sociální služby nebo je doplňují a působí minimálně 1 rok.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel v termínu od 15. září do 31. října roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován, odevzdá správně, pravdivě a úplně vyplněnou žádost o dotaci.
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Dotace je poskytována na základě „Žádosti o poskytnutí dotace… na rok 20xx“ na formuláři, který je na internetových stránkách města: www.brno.cz

a na portálu sociální péče socialnipece.brno.cz.

Formulář je také k dispozici na pracovišti Odboru sociální péče MMB, odd. koncepce a plánování služeb, referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19, 601 67 Brno
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, odd. koncepce a plánování služeb, referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19, 601 67 Brno, Mgr. Radim Janík, 2. patro, dveře č. 216,telefon 542 173 771; Mgr. Věra Sekaninová, 2. patro, dveře č. 215, telefon 542 173 778 v úředních hodinách MMB
e-mail: janik.radim@brno.cz, sekaninova.vera@brno.cz
Úřední hodiny MMB:
pondělí-středa 8:00 - 17:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost s popisem projektu na typizovaných formulářích je třeba předložit v jedné listinné podobě a jedné elektronické verzi.

Listinná žádost spolu s přílohami bude uložena v uzavřené obálce formátu A4 a označena „Dotace NNO, které vhodně navazují na sociální služby nebo je doplňují 20xx“, nápisem „NEOTVÍRAT“, adresou žadatele a adresou:

Magistrát města Brna - Odbor sociální péče

Referát komunitního plánování sociálních služeb

Koliště 19, 601 67 Brno

Žádosti je možné podat:

– poštou (rozhoduje datum podání na poště),

– prostřednictvím podatelny Magistrátu města Brna,

– osobně v úředních hodinách na pracovišti Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB.

Žádosti doručené po stanoveném termínu uzávěrky nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednávání v orgánech města Brna.Předložená žádost musí obsahovat tyto povinné přílohy (v jednom vyhotovení):

– dokument potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací Ministerstva vnitra ČR; evidované právnické osoby předloží kopii výpisu z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti; obecně prospěšné společnosti předloží kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu),

– doklad o právní subjektivitě žadatele (přidělení IČ), pokud není totožné s bodem 2,

– smlouvu o zřízení běžného účtu předkládajícího subjektu,

– doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele (např. jmenovací listina nebo zápis z ustavující schůze o jeho zvolení apod.),Organizace, které obdržely dotaci v předchozím roce, dokládají pouze 1x neověřené kopie příloh. Pouze v případě jakékoliv změny je třeba přílohy ověřit!

Organizace, které žádají OSP MMB o dotaci z rozpočtu města Brna poprvé, nebo jejich předchozí žádosti byly zamítnuty, dokládají veškeré požadované přílohy v ověřených kopiích!

Nedodrží-li žadatel některou z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost Odborem sociální péče MMB z dalšího posuzování vyřazena.11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti o dotaci je na internetových stránkách města: www.brno.cz

a na portálu sociální péče socialnipece.brno.cz.

Formulář je rovněž k dispozici na pracovišti Odboru sociální péče MMB, Odd. koncepce a plánování služeb, Referát komunitního plánování sociálních služeb, Koliště 19, dveře 215, 216
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní a jiné poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta, po níž je žadatel vyrozuměn o vyřízení žádosti, souvisí se schválením rozpočtu města Brna na příslušný kalendářní rok a s programem jednání samosprávných orgánů.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

18 Jaké jsou související předpisy
Zásady ZMB pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna,

Pravidla pro poskytování dotací schválená RMB
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na přiznání dotace není právní nárok. Rozhodnutí o přidělení dotace a její výši orgány města (Rada města Brna, Zastupitelstvo města Brna)je rozhodnutí kolektivního orgánu.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce při nedodržení předepsaných povinností , postupů a podmínek jsou stanoveny v "Zásadách Zastupitelstva města Brna pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna" a vyplývají ze znění "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna"
22 Další informace
Další informace najdete v "Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna na činnosti doplňující sociální služby".

Informace o dotacích schválených orgány města na příslušný rok lze nalézt na webových stránklách města: www.brno.cz/potrebuji si vyridit/dotace z rozpočtu města

nebo socialnipece.brno.cz
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.brno.cz

socialnipece.brno.cz
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou známy.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb JUDr. Jitka Tesařová
26 Kontaktní osoba
Kalinová Martina,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 06. 2010
28 Popis byl naposledy aktualizován
30. 11. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design