Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Smlouva o spolupráci při výstavbě veřejné technické infrastruktury (dále jen Smlouva)
2. V jakém případě ve věci jednat
Žadatel o územní rozhodnutí pro stavbu, se kterou je spojena výstavba nové, příp. úprava stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
3. Charakteristika úkonu
Žadatel podá na Odbor investiční MMB žádost o uzavření Smlouvy s přílohami, zejména: - dokumentací pro územní rozhodnutí - stanovisky příslušných správních orgánů, provozovatelů a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury - uvedením předpokládaných nákladů na výstavbu jednotlivých stavebních objektů veřejné dopravní a technické infrastruktury - přehlednou situací umístění nově budované veřejné dopravní a technické infrastruktury na podkladu katastrální mapy - uvedením termínu zahájení a termínu dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury - stanoviskem příslušné městské části Další přílohy dle konkrétního stavebního záměru po domluvě na Odboru investičním MMB.
4. Výsledek úkonu
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 86 žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
5. Kdy věc řešit
Odbor investiční, Kounicova 67, dveře č. 318, 319 a č. 320, tel. č. 542174506, 542174246, 542174507 Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. nebo po předchozí domluvě v jiný den.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost o uzavření Smlouvy s přílohami dle bodu 6.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Uzavírání Smlouvy je projednáváno v rámci samostatné působnosti města, termíny nejsou dány zákonem, návrh Smlouvy je předkládán příslušným orgánům obce k projednání až po ukončení kompletace podkladů a odsouhlasení návrhu Smlouvy ze strany Žadatele.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Nejde o správní řízení - poplatky se neúčtují.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Nejde o správní řízení, nejsou opravné prostředky.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty. K zajištění smluvních pokut poskytne žadatel bankovní záruku nebo složí kauci.
16. Působnost
Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno
17. Oblast
Majetek města, Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 04. 2021
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design