Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Petice

2. V jakém případě ve věci jednat

Petici může podat fyzická osoba bez omezení, fakultativně petiční výbor, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

3. Charakteristika úkonu

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí či hrubé neslušnosti. Formální náležitosti petice: Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu: 1. Vystavení petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti (k veřejnému sběru podpisů není potřebné povolení ani ohlášení u státního orgánu, akcí však nesmí být omezen provoz na pozemních komunikacích a narušen veřejný pořádek), 2. Shromažďování podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let, 3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů - právo shromažďovací dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění, viz Oznámení o konání shromáždění https://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/dalsi-postupy-k-vyrizeni/. Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou k podpisu své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

4. Výsledek úkonu

Správní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

5. Kdy věc řešit

Životní situace je zahájena podáním petice u správního orgánu. Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi (lze i ověřenou kopii s platností originálu). Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Konkrétní doklady nejsou vyžadovány, dle vlastního uvážení je podatelé petice předloží současně s peticí. 

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Konkrétní doklady nejsou vyžadovány, dle vlastního uvážení je podatelé petice předloží současně s peticí. Informace k formálním náležitostem petice lze získat na emailové adrese: konecna.marketa@brno.cz. Vzor k sestavení petice viz https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/odbor-interniho-auditu-a-kontroly/.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Ministerstvo vnitra ČR umožní k sestavení petice, opatření podpisů pod ni a doručení petice státnímu orgánu využít jím vytvořený nástroj pro sestavování elektronických petic (dále jen "nástroj"). Podpis občana pod peticí se v nástroji nahrazuje prohlášením o podpoře petice potvrzeným občanem s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná. Údaje vedené v nástroji o petici a o počtu podpisů občanů pod peticí jsou veřejně přístupné. Ministerstvo vnitra ČR umožní tomu, kdo petici v nástroji sestavil, obstarat si elektronický výpis ze zápisu o petici obsaženého v nástroji. Elektronický výpis obsahuje údaje o občanech, kteří petici svým podpisem podpořili, stanovené v ust. §4 odst. 1 petičního zákona a údaje stanovené pro podpisové archy v ust. §4 odst. 2 petičního zákona. Zjistí-li Ministerstvo vnitra ČR, že petice sestavená v nástroji odporuje ust. §1 odst. 3 nebo 4 petičního zákona, neumožní další využití nástroje k opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu a vyrozumí o tom prostřednictvím nástroje toho, kdo petici v nástroji sestavil. 

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Všechny útvary Magistrátu města Brna dle věcné příslušnosti, obecně Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 4. patro, dveře č. 413 (oddělení stížností), telefonické kontakty 542 172 012, 542 172 020, 542 172 191, 542 172 084, 542 172 196. Úřady městských částí statutárního města Brna.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Poskytnutí dávky není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Opravné prostředky nelze uplatnit.

14. Časté dotazy

Nelze zobecnit.

15. Sankce

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

16. Působnost

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti. Samospráva.

17. Oblast
Stížnosti a petice, Stížnosti a petice
18. Klíčová slova

Petice. Stížnost. Žádost. Návrh.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 03. 2022
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Centrální evidence stížností a petic (CESAP).


Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design