Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
004
3 Pojmenování (název) životní situace.
Petice.
4 Základní informace k životní situaci
Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí či hrubé neslušnosti.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Formální náležitosti petice:

Petice se podává v písemné formě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Ustavení petičního výboru není obligatorní, pokud však ustanoven je, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu:

1. Vystavení petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti (k veřejnému sběru podpisů není potřebné povolení ani ohlášení u státního orgánu, akcí však nesmí být omezen provoz na pozemních komunikacích a narušen veřejný pořádek),

2. Shromažďování podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let,

3. Jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů (právo shromažďovací je upraveno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění, viz také Potřebuji si vyřídit - Oznámení shromáždění občanů).

Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou k podpisu své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Petice se podávají v písemné formě a je nutno předložit originální verzi (lze i ověřenou kopii s platností originálu). Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, úřady městských částí statutárního města Brna.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Všechny útvary Magistrátu města Brna dle věcné příslušnosti, obecně Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 4. patro, dveře č. 413 (oddělení stížností), telefonní kontakty 542 172 012, 542 172 020, 542 172 191, 542 172 084, 542 172 196. Úřady městských částí statutárního města Brna.

Přehled úřadů městských částí
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle předmětu petice mohou být dotčeny útvary Magistrátu města Brna, městské části statutárního města Brna, případně další subjekty veřejné správy.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné činnosti nejsou požadovány.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Petice nelze vyřídit elektronickou formou (zaslat emailem).

Informace k formálním náležitostem petice lze získat na emailové adrese: konecna.marketa@brno.cz.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
18 Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod; zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; Statut města Brna; Organizační řád Magistrátu města Brna; Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic; Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nelze uplatnit.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
21 Nejčastější dotazy
Nelze zobecnit.
22 Další informace
Internet – portál veřejné správy.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Stížnost. Upravují Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, vedoucí oddělení stížností.
26 Kontaktní osoba
Konečná Markéta,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
17. 01. 2012
28 Popis byl naposledy aktualizován
01. 10. 2020
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Jednotný postup pro přijímání, projednávání a vyřizování petic ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, je upraven pro útvary Magistrátu města Brna "Pravidly pro přijímání, projednávání a vyřizování petic" schválenými Radou města Brna. Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna metodicky řídí městské části statutárního města Brna v oblasti vyřizování petic.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design