Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní/darovací o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – před vydáním stavebního povolení Žádost o uzavření kupní/darovací smlouvy o převod veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna – po vydání kolaudačního souhlasu
2. V jakém případě ve věci jednat
Vlastník veřejného osvětlení nebo jím zmocněná osoba
3. Charakteristika úkonu
Žádost musí mít písemnou formu.
4. Výsledek úkonu
Jedná se o převod vlastnického práva k veřejnému osvětlení na statutární město Brno a zajištění jeho provozování k tomu oprávněnou osobou.
5. Kdy věc řešit
Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, 3. podlaží, dveře č. 225 –JUDr. Jitka Hálková, tel. 542174760. Možnost domluvy i mimoúřední hodiny.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Nejsou.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Písemnou žádost, která bude obsahovat pro uzavření : 1) smlouvy o budoucí smlouvě : - označení převodce ( v případě zmocnění doložit plnou moc) - technický popis převáděné stavby, tj. počet stožárů, jaký typ, počet rozvodných skříní, typ kabelu, cca délka kabelu (technická zpráva) - územní rozhodnutí s vyznačením právní moci nebo územní souhlas (pouze v případě samostatného řízení o vydání stavebního povolení) - uvedení pozemků s parcelními čísly, na kterých se bude stavba nacházet - situace stavby, tj. zákres navrhované stavby do katastrální mapy - vyjádření společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost 2) samotné převodní smlouvy : - označení převodce ( v případě zmocnění doložit plnou moc) - stavební povolení s vyznačením právní moci - kolaudační souhlas - protokol o souhlasu s kolaudací potvrzený společností Technické sítě Brno, akciová společnost - v případě darovací smlouvy uvedení hodnoty daru - potvrzení o předání dokumentace skutečného provedení stavby na OMI MMB - v případě umístění na pozemcích ve vlastnictví jiných osob než města Brna, je nutné dodat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Obvykle do 30 až 60 dnů od doručení žádosti.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
Nejsou.
14. Časté dotazy
15. Sankce
Pouze smluvní sankce, tj. ty, které byly smluvními stranami dohodnuty.
16. Působnost
Magistrát města Brna – Odbor investiční.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
01. 02. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design