Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu
2. V jakém případě ve věci jednat
Ohlášení podává právnická nebo fyzická osoba - stavebník, t.j. subjekt, který má v souvislosti se svojí činností záměr provádět výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města Brna.
3. Charakteristika úkonu
Budoucí stavebníci, kteří plánují v daném roce zahájit stavby, v jejichž důsledku dojde k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce přesahující délku 30 m podélných nebo plochu 40 m2, ohlásí svůj záměr Odboru investičnímu MMB nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku. Budoucí stavebníci, kteří jsou vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury , veřejné zeleně nebo podzemních prostor pod veřejným prostranstvím, předloží Odboru investičnímu MMB v témže termínu výhled plánovaných staveb ještě na následující 4 roky. Na podkladě ohlášení a po projednání se správci sítí sestavuje Odbor investiční MMB harmonogramy plánovaných staveb spojených s výkopovými pracemi -koordinační harmonogram na aktuální rok a střednědobý koordinační harmonogram na období následujících 4 let, které jsou zveřejněny na úřední desce MMB ke dni 1. 3. příslušného kalendářního roku. OI MMB aktualizuje roční koordinační harmonogram dle hlášených změn a doplnění vždy ke dni 1.7. příslušného kalendářního roku. Nedojde-li mezi OI MMB a budoucím stavebníkem k dohodě o zařazení stavby do koordinačního harmonogramu, OI MMB v rámci sestavení koordinačního harmonogramu stanoví v kolizních případech rozsah, termín zahájení i dobu trvání realizace výkopových prací, jakož i časovou návaznost na další stavby zařazené do koordinačního harmonogramu tak, aby byl naplněn účel vyhlášky. Do koordinačního harmongramu nelze zařadit stavby s realizací v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku s výjimkou těch, jejichž lhůta výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit, dále stavby, které by narušily souvislý povrch nového, rekonstruovaného či opraveného veřejného prostranství, u něhož dosud neuplynula ochranná lhůta a stavby v místech, kde je možné uložit technickou síť do sdružených tras – kolektoru, kabelovodu apod.
4. Výsledek úkonu
Na území města Brna je prováděna koordinace výkopových prací na veřejných prostranstvích. Jednotliví stavebníci jsou povinni ohlásit Odboru investičnímu MMB (OI MMB) záměr provádět výkopové práce. Tyto požadavky jsou zařazovány do koordinačního harmonogramu výkopových prací. Koordinační harmonogram výkopových prací je uveřejněn na úřední desce MMB a je také dostupný na internetových stránkách odboru.
5. Kdy věc řešit
V termínu do 30.11. předcházejícího roku je stavebník povinen podat ohlášení výkopových prací. Ohlášení je možno upřesnit nebo doplnit bez zbytečného odkladu, nejpozději v termínech k 31. 1. a k 31. 5. příslušného roku. Ohlášení vyřizuje pracovnice koordinace staveb Vlasta Jágerová, dv. 309, tel. 4505, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 14,30 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329 nebo na stránkách odboru zde.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
V termínu do 30.11. předcházejícího roku je stavebník povinen podat ohlášení výkopových prací, které musí obsahovat: údaje o stavebníkovi - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli. Dále tyto údaje o stavbě: - název plánované stavby - místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, ev. po parcelách s uvedením katastrálního území, příp. situaci se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací - předpokládaný termín zahájení a ukončení výkopových prací a realizace celé stavby - specifikaci požadavku na případné omezení provozu na komunikaci - návrh řešení uzavírky, objízdných tras a výluky městské hromadné dopravy. Ohlášení je možno v naléhavých případech učinit, upřesnit nebo doplnit také v termínech k 31. 1. a k 31. 5. příslušného roku.
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Ohlášení je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Ohlášení je možno podat na podatelnu OI MMB, dv. 329.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
Výkopovými pracemi se rozumí – činnosti spojené s výstavbou, rekonstrukcí, údržbou či opravami technických sítí, pozemních komunikací, kolektorů, tramvajových tratí, jakož i s výsadbou veřejné zeleně, sanací podzemních prostor, případně s jinými stavbami, při nichž se narušuje celistvost veřejných prostranství ochrannou lhůtou se rozumí – období osmi roků počínající běžet dnem předání novostavby, rekonstrukce nebo opravy veřejného prostranství nebo jeho části budoucímu správci tohoto prostranství nebo období čtyř roků počínající běžet dnem předání ukončené souvislé výměny povrchu (bez spodních konstrukčních vrstev) správci komunikace
15. Sankce
16. Působnost
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
04. 11. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design