Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce
2. V jakém případě ve věci jednat
Žádost podává právnická nebo fyzická osoba - stavebník, t.j. subjekt, který má v souvislosti se svojí činností záměr provádět výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města Brna.
3. Charakteristika úkonu
Stavba musí být zařazena do koordinačního harmonogramu výkopových prací, který je zveřejněn na úřední desce MMB. Údaje a omezení v harmonogramu uvedené musí odpovídat požadovanému záboru.
4. Výsledek úkonu
Na území města Brna je prováděna koordinace výkopových prací ve veřejných prostranstvích. Jednotliví stavebníci jsou povinni ohlásit Odboru investičnímu (OI MMB) záměr provádět výkopové práce. Tyto záměry jsou zařazovány do koordinačního harmonogramu výkopových prací. Odbor investiční MMB pak na žádost stavebníka vydává souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce, které podléhají koordinaci. Jedná se o stavby, jejichž součástí jsou výkopové práce ve veřejných prostranstvích nad 30 m podélných nebo plochu 40 m2. Tento souhlas dokládá žadatel příslušnému silničnímu správnímu úřadu se žádostí o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání komunikace.
5. Kdy věc řešit
Žádost vyřizuje pracovnice koordinace staveb Vlasta Jágerová, dv. 309, tel. 4505, úřední hodiny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., pátek 8,00 - 12,00 hod. Dotazy zodpoví výše uvedená pracovnice, dv. 309, tel 4505.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Formuláře jsou k dispozici na podatelně OI MMB, dv. 329, nebo na stránkách odboru zde.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce, která musí obsahovat : údaje o stavebníkovi - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČO - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu místa podnikání, doručovací adresu, IČO, není-li přiděleno, pak datum narození a číslo OP, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu cizince Je-li žadatel rozdílný od stavebníka, pak tyto údaje i o žadateli. Dále tyto údaje o stavbě: - název stavby a číslo stavby uvedené v koordinačním harmonogramu - požadovaný termín zahájení a ukončení výkopových prací na veřejných prostranstvích (včetně obnovy konstrukce dotčených ploch) a termín realizace celé stavby - místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, příp. po parcelách s uvedením katastrálního území - specifikaci požadavku na omezení provozu na komunikaci, včetně návrhu řešení uzavírky, objízdných tras a výluky MHD, jsou-li nutné pro realizaci stavby ve dvojím vyhotovení - situaci v M 1:500, příp. detailnějším, se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací, všech nových technických sítí a všech změn na stávajících sítích (přeložky apod.), úprav komunikací apod. - kopii územního rozhodnutí, případně stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, územní souhlas nebo ohlášení stavby, pokud je ho k realizaci stavby zapotřebí
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Žádost je možno podávat i pomocí datových schránek MMB.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
Žádost je možno podat na podatelně OI MMB, dv. 329.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost podávají jednotlivé subjekty na podatelně MMB v listinné nebo elektronické podobě nejpozději 30 dnů před požadovaným zahájením užívání veřejného prostranství. Pokud žádost obsahuje všechny potřebné údaje, je vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30ti dnů od jejího podání.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Správní ani jiné poplatky nejsou vyměřovány.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky
14. Časté dotazy
15. Sankce
16. Působnost
Vaši situaci řeší Odbor investiční Magistrátu města Brna.
17. Oblast
Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, Doprava a komunikace
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
04. 11. 2014
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design