Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
387
3 Pojmenování (název) životní situace.
Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny.
4 Základní informace k životní situaci
Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny podporují fungování rodin, vytváření prorodinného klimatu ve městě Brně, realizaci rodinné politiky města Brna. Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny, podpora vzdělávací a informační činnosti v prorodinné oblasti. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti zajištění služeb v oblasti podpory rodiny.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby poskytující své služby na území města Brna.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel o dotaci musí dodržet podmínky vyhlášeného dotačního programu "Dotace na projekty v oblasti podpory rodiny", které jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro konkrétní rok v daném dotačním programu. Tato Výzva je každoročně v měsících září a říjen zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Brna. Dále je třeba, aby žádost o dotaci byla v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy část A a B, které jsou zveřejněny na webové stránce Odboru zdraví MMB (www.brno.cz).
7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žadatel musí předložit písemnou žádost o dotaci včetně všech příloh ve stanoveném termínu v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.

Doporučený vzor formuláře je k dispozici na pracovišti Odboru zdraví,

dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno a na www.brno.cz.

8 Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Magistrát města Brna, Odbor zdraví, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno; Bc. Drahomíra Tesařová - referent pro rodinu, tel.: 542 172 435.
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádost včetně čestného prohlášení musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele.

Žadatel ke své žádosti doloží ověřené kopie dokladů:

- potvrzující existenci a právní subjektivitu žadatele

- o oprávněnosti osoby jednat za nebo jménem žadatele

- církevní a náboženské společnosti ověřenou kopii zřizovací listiny a statutu.

- zapsané spolky a ústavy ověřenou kopii stanov

- prostou kopii dokladu o zřízení účtu

Pokud žadatel již v dřívějších letech dodal na OZ MMB ověřené kopie požadovaných dokladů a nedošlo v nich ke změně, postačí dodat prosté kopie.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o dotaci včetně všech příloh je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu Odborem zdraví MMB. Žadatel ke své žádosti doloží i přílohy, které jsou stanovené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (viz bod výše).

Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna včetně Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy je k dispozici na pracovišti Odboru zdraví, dveře č. 203, příp. 206, Dominikánské nám. 3, Brno; v Informačním centru MMB, Malinovského nám. 3, Brno a na www.brno.cz.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky se nehradí.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti se předkládají od 1. 10. do 31. 10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je vyhlášen program.15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
--
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Žádosti o dotaci lze odeslat datovou schránkou. ID datové schránky: a7kbrrn.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole,v platném znění.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků, ve smyslu čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie.

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a nařízení Komise (EU) č.651/2014.
18 Jaké jsou související předpisy
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy, část A - společná ustanovení a část B - zvláštní ustanovení.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace je rozhodnutí kolektivního orgánu (Zastupitelstvo města Brna). Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění ZMB o výši poskytnuté dotace či o jejím neposkytnutí.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy jsou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
21 Nejčastější dotazy
--
22 Další informace
--
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
--
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
--
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
MMB, Odbor zdraví, vedoucí odboru
26 Kontaktní osoba
Tesařová Drahomíra,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
26. 06. 2019
28 Popis byl naposledy aktualizován
09. 10. 2019
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design