Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu

Žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti podpory rodinné politiky.

2. V jakém případě ve věci jednat

O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby poskytující své služby na území města Brna.

3. Charakteristika úkonu

Žadatel o dotaci musí dodržet podmínky vyhlášeného dotačního programu "Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky", které jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro konkrétní rok v daném dotačním programu. Tato Výzva je každoročně v měsících září a říjen zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Brna. Dále je třeba, aby žádost o dotaci byla v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy část A a B, které jsou zveřejněny na webové stránce Odboru zdraví MMB (www.brno.cz).

4. Výsledek úkonu

Účelem programu je podpora fungování rodiny a realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se o široký soubor opatření, která napomáhají zvyšování kvality života rodin ve všech jejich životních fázích – podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi (všech věkových kategorií), až po zlepšování kvality života seniorů. Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru v oblastech služeb pro rodiny, aktivního stárnutí, mezigeneračních aktivit, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, podpory tzv. sendvičové generace, zdravého životního stylu rodiny, dobrovolnictví a podpory osvětově-vzdělávací činnosti. Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty, u nichž je každoročně posuzován jejich přínos z hlediska potřebnosti zajištění nabízených služeb a naplňování cílů stanovených Plánem zdraví města Brna 2018-2030.

5. Kdy věc řešit

Magistrát města Brna, Odbor zdraví, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno; Bc. Nikol Voralová DiS. - referent pro rodinu, tel.: 542 172 435, Ing. Aneta Zapulová - referent pro rodinu, tel.: 542 172 434.

6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost o dotaci včetně všech příloh je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu Odborem zdraví MMB. Žadatel ke své žádosti doloží i přílohy, které jsou stanovené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (viz bod výše). Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna včetně Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy je k dispozici na pracovišti Odboru zdraví, dveře č. 203, příp. 206, Dominikánské nám. 3, Brno; v Informačním centru MMB, Malinovského nám. 3, Brno a na www.brno.cz.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost včetně čestného prohlášení musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele. Žadatel ke své žádosti doloží ověřené kopie dokladů: - potvrzující existenci a právní subjektivitu žadatele - o oprávněnosti osoby jednat za nebo jménem žadatele - církevní a náboženské společnosti ověřenou kopii zřizovací listiny a statutu. - zapsané spolky a ústavy ověřenou kopii stanov - prostou kopii dokladu o zřízení účtu Pokud žadatel již v dřívějších letech dodal na OZ MMB ověřené kopie požadovaných dokladů a nedošlo v nich ke změně, postačí dodat prosté kopie.

8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Žádosti o dotaci lze odeslat datovou schránkou. ID datové schránky: a7kbrrn.

9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

--

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádosti se předkládají od 1. 10. do 31. 10. kalendářního roku, předcházejícího roku, pro který je vyhlášen program.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Poplatky se nehradí.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
13. Opravné prostředky

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace je rozhodnutí kolektivního orgánu (Zastupitelstvo města Brna). Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění ZMB o výši poskytnuté dotace či o jejím neposkytnutí.

14. Časté dotazy

--

15. Sankce

Sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy jsou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

16. Působnost

Magistrát města Brna, Odbor zdraví, dveře č. 203, Dominikánské nám. 3, Brno.

17. Oblast
Dotace z rozpočtu města, Zdraví
18. Klíčová slova
19. Počátek platnosti popisu úkonu
26. 06. 2019
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design