Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


1. Název úkonu
Oznámení o konání shromáždění
2. V jakém případě ve věci jednat
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).
3. Charakteristika úkonu
Postup upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Konání shromáždění sloužící popsanému účelu podléhá oznamovací povinnosti. s výjimkou: - shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům; - shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání; - shromáždění konaných v obydlích; - shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách. Shromáždění nelze konat v blízkosti budov Parlamentu ČR a v okruhu 100 m od budov Ústavního soudu nebo od míst, kde Ústavní soud jedná. Za shromáždění ve smyslu uvedeného zákona se nepovažují: - shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy; - shromáždění související s poskytováním služeb; - jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (např. kulturní, sportovní akce).
4. Výsledek úkonu
Shromáždění lze konat: - bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a - nebylo-li příslušným úřadem rozhodnuto o zákazu konání shromáždění. Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by účel shromáždění směřoval k výzvě: - popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; - dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; - jinak porušovat ústavu a zákony. Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže - se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví, - na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení podmínek by bylo zjevně neúčelné. Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění. Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu. Úřad může v nezbytných případech pro účely ochrany veřejného pořádku nebo práv a svobod jiných rozhodnutím stanovit podmínky konání shromáždění. Úřad může stanovit podmínky pro konání shromáždění zejména tehdy, má-li se na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné shromáždění nebo veřejnosti přístupný kulturní, sportovní nebo jiný společenský podnik a mezi svolavateli nebo mezi svolavatelem a osobou pořádající veřejnosti přístupný podnik nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa konání shromáždění nebo veřejnosti přístupného podniku.
5. Kdy věc řešit
Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně alespoň 5 dnů před konáním shromáždění na: - úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat - pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu městské části - Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.
6. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Oznámení musí obsahovat: • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení; • předpokládaný počet účastníků shromáždění; • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení; • má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení; • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje; • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob. • Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
viz bod 6
8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části, oznámení se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí. Elektronická adresa podatelny MMB: posta@brno.cz ID datové schránky: a7kbrrn Pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu městské části, oznámení se podává příslušnému úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.
9. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat
viz bod 8 V listinné podobě se oznámení předá Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Malinovského náměstí 3, 60167 BRNO. Oznámení lze podat osobně v budově Malinovského náměstí 3, I. patro, dveře č. 109, 110a, 110b, 169 a 170.
10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Žádné poplatky nejsou stanoveny.
12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
-----
13. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění a rozhodnutí o stanovení podmínek pro konání shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů. Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil.
14. Časté dotazy
15. Sankce
V zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny přestupky za porušení povinností dle uvedeného zákona.
16. Působnost
Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
17. Oblast
Další postupy k vyřízení
18. Klíčová slova
Shromáždění, svolavatel
19. Počátek platnosti popisu úkonu
29. 03. 2017
20. Konec platnosti popisu úkonu
Bez omezení
21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden.

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design