Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
386
3 Pojmenování (název) životní situace.
Oznámení o konání shromáždění
4 Základní informace k životní situaci
Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Postup upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Konání shromáždění sloužící popsanému účelu podléhá oznamovací povinnosti.

Shromáždění lze konat:

• bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a

• nebylo-li příslušným úřadem rozhodnuto o zákazu konání shromáždění.

Shromáždění nelze konat v blízkosti budov Parlamentu ČR a v okruhu 100 m od budov Ústavního soudu nebo od míst, kde Ústavní soud jedná.

Za shromáždění ve smyslu uvedeného zákona se nepovažují:

◾shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;

◾shromáždění související s poskytováním služeb

◾jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (např. kulturní, sportovní akce).7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání oznámení o konání shromáždění příslušnému úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit
Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně alespoň 5 dnů před konáním shromáždění na:

• úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat - pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu městské části

• Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části

K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud shromáždění přesahuje hranice územního obvodu městské části - bližší podrobnosti je možno získat na telefonním čísle 542 173 080, 542 173 081, 542 173 154, 542 173 460, 542 173 116 a 542 173 124 nebo osobně v budově MMB, Malinovského nám. 3, 1. patro, dv.č. 109, 110a, 110b, 169 a 170.
Pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu jedné městské části – řeší příslušný úřad městské části - bližší informace zde
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Oznámení musí obsahovat

• účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení

• předpokládanou dobu ukončení (jde-li o shromáždění na veřejném prostranství)

• předpokládaný počet účastníků

• opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení)

• jde-li o průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení

• jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu svolavatele, příp. adresu pro doručování, adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj (u právnické osoby její název, sídlo a také jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování,adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem)

• jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu příp. adresu pro doručování, adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele

• má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře nejsou stanoveny.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty - svolavatel: Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění.

Lhůty - úřady: O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku,kdy obdržel platné oznámení. Rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
• Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

• zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

18 Jaké jsou související předpisy
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

• zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel podat do 15 dnů od jeho doručení žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Soud rozhodne do 3 pracovních dnů.

Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat žalobu k soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil.

20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu, případně propadnutí věci.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.
26 Kontaktní osoba
Plachá Ivana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
29. 03. 2017
28 Popis byl naposledy aktualizován
29. 03. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design