Česky CZEnglish EN

Potřebuji si vyřídit      

   


Zpět na přehled Životních situací


č. Název položky a obsah
1 Identifikační číslo
034
3 Pojmenování (název) životní situace.
Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
4 Základní informace k životní situaci
Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v provozovně, je povinen písemně předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně.

Oznámení provozovny musí kromě identifikačních údajů podnikatele obsahovat:

- adresu provozovny

- předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné i obor činnosti

- datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

7 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně se podává v písemné formě.

Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

8 Na které instituci životní situaci řešit
U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Pokud si zvolíte Živnostenský úřad města Brna, pak každý úřední den, na referátu správy živnostenského rejstříku a provozoven. Kontakty na odpovědné pracovníky včetně telefonních čísel najdete zde .
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou
Osobní identifikační doklady.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře "Změnový list" a "Příloha-provozovny" jsou k dispozici zde.

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky nejsou stanoveny.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obsahuje-li oznámení o provozovně všechny údaje stanovené živnostenským zákonem, zaeviduje živnostenský úřad provozovnu neprodleně v živnostenském rejstříku a o zápisu provozovny písemně vyrozumí podnikatele.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Nejsou.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.

Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů (zejména podle z.č. 183/2006 Sb., tzv. stavebního zákona), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (to neplatí pro automaty).

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle předešlé věty po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
16 Elektronická služba, kterou lze využít
Adresa pro elektronické podání s uznávaným el. podpisem je posta@brno.cz

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18 Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
20 Jaké správní tresty mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Uložení pokuty za správní delikt neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.
21 Nejčastější dotazy
Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby(IČO). Stánek a obdobné zařízení (např. pojízdná prodejna) musí být dále označen údajem o sídle nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli; prodejní nebo provozní dobou nemusí být označen stánek nebo obdobné zařízení.Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.

22 Další informace
Další informace najdete zde.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit
Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzické osoby zde

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti a žádosti o koncesi právnické osoby zde

Přerušení provozování živnosti zde

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění zde

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku zde
25 Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad města Brna
26 Kontaktní osoba
Cvrkalová Jana,
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 01. 2014
28 Popis byl naposledy aktualizován
23. 02. 2017
29 Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

Zpět na přehled Životních situací


 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2016 11:54
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2016 12:03
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design